V službe kontinuity a nových začiatkov

Najvyšším stupňom svedectva viery je mučeníctvo. Sám Ježiš Kristus povedal: „ Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) V minulosti mučeníci zomierali v relatívne krátkom čase, keď po odsúdení nasledovala poprava alebo mučenie, ktoré zakrátko viedlo k smrti mučeníka. Mučenie vo väzeniach komunistických režimov bolo dlhotrvajúce. Jeho jasným zámerom nebolo spôsobiť telesnú smrť, ale zabiť v človeku jeho ľudskú dôstojnosť a urobiť z neho iba bábku, ktorá na zinscenovanom procese žaluje na seba veci, ktoré nikdy neurobila. Používali sa premyslené fyzické a psychické spôsoby mučenia so závažnými zdravotnými dôsledkami. Po prepustení z väzenia boli títo ľudia aj naďalej pod stálou kontrolou štátnej bezpečnosti, ktorá im všemožne strpčovala už aj tak dosť ťažký život, veď boli občanmi druhej kategórie, nepriateľmi ľudovodemokratického štátu a jeho ľudu a špiónmi cudzej mocnosti Vatikánu, ktorá bola v službe medzinárodného kapitalizmu a imperializmu. Napriek podlomenému zdraviu vytrvali vo viere, nádeji a láske až do konca svojho života, a tým dali príklad hodný nasledovania. 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 196
Formát 15,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Predslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dôležitosť svedectva mučeníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Dvojkoľajnosť v živote kresťanov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Potreba novej evanjelizácie – svedectvo kresťanského života . . . . . . . . . . 15
3. Svedectvo mučeníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Svedkovia viery VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jezuiti pochádzajúci z územia dnešného Slovenska od obnovenia
Spoločnosti Ježišovej do ustanovenia Slovenskej viceprovincie
Spoločnosti Ježišovej (1801-1931) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. Návrat na scénu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.1. Situácia po zrušení Spoločnosti Ježišovej v roku 1773 . . . . . . . . . 32
1.1.1. Rím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.1.2. Rakúske cisárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.1.3. Pruské kráľovstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.1.4. Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.2. Bieloruská provincia (1801-1803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.3. Provincia v Ruskej ríši (1803-1820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.4. Haličská provincia (1820-1830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.5. Haličsko-rakúska provincia (1830-1838) . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.6. Rakúsko-haličská provincia (1838-1846) . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.7. Rakúska provincia (1846-1871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.7.1. Trnava: kolégium s noviciátom . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.7.2. Bratislava: kolégium s fi lozofi ou . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.7.3. Szatmár: gymnázium a malý seminár . . . . . . . . . . . . 50
1.7.4. Kalocsa: arcibiskupské gymnázium . . . . . . . . . . . . . 50
1.7.5. Budapešť: rezidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.8. Rakúsko-uhorská provincia (1871-1909) . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.9. Uhorská provincia (1909-1919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.10. Československá viceprovincia (1919-1928) . . . . . . . . . . . . . 52
1.10.1. Slovenskí jezuiti v ČSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.10.2. Stav jezuitov na Slovensku v roku 1920 . . . . . . . . . . 54
1.10.3. Apoštolské práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.10.4. Nový dom v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.10.5. Internát v Košiciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.11. Slovenská viceprovincia – závislá (1931-1938) . . . . . . . . . . . . 59
1.11.1. Zriadenie Slovenskej viceprovincie . . . . . . . . . . . . . 59
1.11.2. Stavba noviciátu v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . 60
1.11.3. Stavba exercičného domu . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.11.4. Apoštolské práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.12. Samostatná Slovenská viceprovincia (1938) . . . . . . . . . . . . . 63
2. Zoznam členov Spoločnosti Ježišovej pochádzajúcich z územia Slovenska
od jej obnovenia v roku 1814 do 2. februára 1931 . . . . . . . . . . . . . . . 64
3. Životopisy významných členov Spoločnosti Ježišovej (1814-1931) . . . . . . . 73
Sub crucis vexillo XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Paschálne mystérium, Martýrium, Traja košickí mučeníci
a naša duchovná obnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Niekoľko refl exií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Záznam o usmrtení troch kňazov z Košíc (6.-7. septembra 1619) . . . . . . . 117
Breve blahorečenia Služobníkov Božích Marka Križina,
ostrihomského kanonika, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého
zo Spoločnosti Ježišovej, mučeníkov v Uhorsku . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Adam Kubiś: Z teológie mučeníctva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
1. Genéza titulu mučeník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2. Podstata kresťanského mučeníctva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3. Mučeníctvo v Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Henryk Misztal: Martýrium – historicko-právny aspekt . . . . . . . . . . . . 138
1. Historický vývoj pojmu mučeníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
a) Etymologické chápanie slova mučeníctvo . . . . . . . . . . . 139
b) Prvotná kresťanská koncepcia . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
c) Formovanie pojmu martyrium v priebehu vekov . . . . . . . 142
d) Právne chápanie mučeníctva . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2. Základné zložky právneho chápania mučeníctva . . . . . . . . . . . 145
a) Prenasledovateľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
b) Smrť (trest) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
c) Príčina mučeníctva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
d) Mučeník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3. Pokusy o prispôsobenie tradičnej koncepcie mučeníctva . . . . . . . . 153
Karl Rahner: O mučeníctve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Henri Daniel-Rops: O mučeníkoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Mučeníctvo – ľudské svedectvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Mučeníctvo – sakramentálny akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Sv. Ignác z Antiochie: List Rimanom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

V službe kontinuity a nových začiatkov

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 4.50€

zľava
10 %
Ľudové misie a obnova farnosti /  v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu
Ani v minulosti nefungovalo každé farské spoločenstvo dokonale, preto boli potrebné prostriedky na j..
10.50€ 9.45€

zľava
10 %
Mučeníci viery a lásky
Kanonizovaní a nekanonizovaní jezuiti, ktorí položili svoj život pre vieru a službu lásky na území S..
5.00€ 4.50€

zľava
71 %
Rodina, ktorá dosiahla Krista / Sv. Bernard z Clairvaux a jeho príbuzní
Do dejín Cirkvi, ale i celej Európy v pohnutom dvanástom storočí zasiahla výrazným spôsobom osobnos..
14.00€ 4.00€

zľava
10 %
Ján Simonides  (1639-1674)
Slovenský mučeník zo Spoločnosti Ježišovej Život Jána Simonidesa (1639 – 1674), kňaza zo Spoločnosti..
8.00€ 7.20€