Základy filozofie kultúry

Svet, v ktorom dnes človek žije je veľmi komplexný, nie je jednoducho prírodou či vesmírom, ale všetkým tým, čo je produktom ľudskej činnosti a vedomým, intelektuálnym a duchovným obsahom človeka. Popri filozofii prírody, alebo kozmológii, ktorá hľadá podmienky poznania a podmienky existencie materiálnej reality sa v ostatnom storočí rozvíja filozofia kultúry ako samostatná disciplína, čím sa reflektuje svet človeka v jeho celku. Stojí na priesečníku rozličných oblastí filozofickej reflexie a vedeckého výskumu, ako sú metafyzika, filozofická antropológia, kultúrna antropológia, etika, filozofia prírody, sociológia. Preto sa niet čo čudovať, že filozofia kultúry, najmä pre túto svoju príbuznosť, často krát tvorí ako svoj prínos akúsi „rezonančnú skriňu“ pre mnohé výsledky historického a teoretického poriadku zahrnuté v iných disciplínach. Filozofia kultúry, ktorá sústreďuje svoju pozornosť na problém kultúry v jej celistvosti, nazeraná ako to, čo je spoločné, ako organizmus a dynamizmus všetkých produktov ľudskej tvorivej aktivity (spoločnosti, jazyk, zvyklosti, umenie, veda, mýty, náboženstvo, filozofia atď.), teda všetky inkarnácie a realizácie ducha, ktoré sa môžu zhrnúť pomocou hegelovskej formuly pod meno objektívny duch, prípadne aristotelovsko-tomisticky ako forma určitej spoločnosti. Základy tejto pomerne mladej filozofickej disciplíny prináša táto vysokoškolská učebnica, ktorú držíte v rukách.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 268
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2016
Úvod

1. Pojem kultúra
1.1. Kultúra v klasickom – humanistickom zmysle
1.2. Kultúra v modernom – antropologickom zmysle
1.3. Fundamentálne konštitutívne prvky kultúry
1.4. Principiálne (základné) charakteristiky kultúry
1.4.1. Kultúra je presahom biologického
1.4.2. Kultúra je spoločenská
1.4.3. Kultúra je dynamická
1.5. Slovo – termín kultúra

2. K definícii filozofie kultúry
2.1. Základné epistemologické požiadavky
2.1.1. Určenie predmetu
2.1.2. Určenie metódy
2.1.3. Cesta k filozofickému pojmu kultúry
2.2. Rozlíšenie a vzťahy
2.2.1. Filozofia kultúry a filozofia prírody
2.2.2. Filozofia kultúry a filozofia človeka
2.2.3. Filozofia kultúry a sociológia
2.2.4. Filozofia kultúry a pedagogika
2.2.5. Filozofia kultúry a kultúrna antropológia
2.2.6. Filozofia kultúry a filozofia dejín
2.3. Spresnenia a významy
2.3.1. Filozofia kultúry v dejinách filozofie
2.3.2. Zodpovednosť filozofa dnes
2.3.3. Fenomenológia kultúry alebo filozofia kultúry?
2.4. Filozofia kultúry v systematickej filozofii

3. Znamená „ľudský“ tiež „kultúrny“?
3.1. Kultúra ako špecifická vlastnosť skutočne ľudského jestvovania
3.2. Kultúrne bytie medzi esencializmom a historicizmom
3.3. Za filozofickú tematizáciu „kultúrneho“
3.3.1. Človek ako bytie vo svete a ako bytie s druhými vo svete
3.3.2. Základné objasňujúce príspevky ku kultúrnej problematike chápanej
z filozofického hľadiska
3.4. Kultúra a chápanie pojmu osoby
3.4.1. Dôvody k istým rozpakom
3.4.2. Za metafyziku otvorenú jestvujúcemu
3.5. Objav vzťahu ako základnej a rovnocennej modality reálneho

4. Kultúra ako zjavenie osoby
4.1. Deviantné maximalizmy: biologizmus a kulturalizmus
4.1.1. Preháňanie biologizmu
4.1.2. Neprimeranosti kulturalizmu
4.2. Kultúrne bytie a jeho permanentná štruktúra možnosti
4.3. Osoba ako základná metafyzická kategória
4.3.1. Personalizmus: metafyzika ako veda o osobe
4.3.2. Ľudské bytie, osoba, osobnosť
4.4. Personalizmus pred nami

5. Univerzum „kultúrneho bytia“
5.1. „Úplný obsah“ človeka
5.2. Základné úkony smerujúce k formovaniu osoby
5.3. Základné povinnosti kultúry v službách osoby
5.4. Život garantovaný zákonom

6. Hodnotenie kultúr
6.1. Legitímnosť posúdenia kultúr
6.1.1. Etnocentrický monológ alebo množstvo (malých) etnocentrizmov?
6.1.2. Kultúra nie je nezodpovedná automatika
6.2. Ohraničenia a nejednoznačnosti kultúr
6.2.1. Konečnosť človeka
6.2.2. Sloboda človeka
6.2.3. Polyvalentnosť a objektivizácia moci
6.3. Kultúra, civilizácia, pokrok
6.3.1. Kultúra a civilizácia
6.3.2. Kultúra a pokrok
6.4. Kultúra a ovládanie moci

7. Kultúra, jazyk a komunikácia
7.1. Jazyk a kultúra
7.1.1. Jazyk, konštitutívny prvok každej kultúry
7.1.2. Umenie – premenná a funkcia kultúry
7.1.3. Jedinečnosť ľudskej reči
7.2. Komunikácia a jazyk
7.2.1. Komunikácia
7.2.2. Pôvod jazyka
7.2.3. Štrukturálna lingvistika
7.2.4. Historická lingvistika
7.2.5. Procesy jazykovej diferenciácie
7.2.6. Vzťahy medzi jazykom a kultúrou
7.2.7. Etnografia jazyka
7.3. Teórie o komunikácii prostredníctvom médií
7.3.1. Teórie s krátkodobým zameraním
7.3.2. Teórie s dlhodobým zameraním

8. Sémantika symbolických aktivít
8.1. Symbolická štruktúra telesnosti
8.1.1. Hmat a fyzický kontakt
8.1.2. Spôsoby používania ruky
8.1.3. Tvár a čakanie na druhého
8.2. Utváranie zmyslu a hľadanie konsenzu
8.2.1. Impresia a expresia
8.2.2. Gesto a dar

9. Technika a kultúra
9.1. Technika ako konštitutívny prvok kultúrneho procesu
9.2. Technika a epochálne zmeny
9.2.1. Epocha otvorenosti voči absolútnej technickej realite
9.2.2. „Veľká veda“ a moc
9.3. Technicizácia sveta a ľudská osoba
9.4. Charakteristika epochy, ktorú vidíme prichádzať
9.5. Metafyzická požiadavka, ktorú odhaľuje veda

10. Sociálne normy a kultúra
10.1. Univerzalita, osobitosť a kultúrne dôsledky
10.2. Politická inštitúcia a kultúra
10.3. Výchovné inštitúcie a kultúra
10.4. Požiadavky osobnej výchovy

11. Hodnoty a kultúra
11.1. Hodnoty, podstata kultúry
11.2. Antropologická a ontologická relevantnosť hodnôt
11.3. Hromadné oznamovacie prostriedky a vnímanie hodnôt
11.4. Hodnoty: objektivita a metafora

12. Kultúra a kresťanstvo
12.1. Kresťanské zjavenie a ľudské sprostredkovanie
12.1.1. Viera a potreba kultúrneho sprostredkovania
12.1.2. Vzťah medzi vierou a filozofiou
12.1.3. Výhrady voči hypotézam o sprostredkovaní
12.2. Legitímnosť a zmysel kresťanskej kultúry
12.2.1. Kultúra absencie
12.2.2. Kultúra prítomnosti
12.2.3. Kultúra sprostredkovania
12.3. Pretrvávajúce rozpaky
12.3.1. Kresťanská kultúra: neriešiteľný problém?
12.3.2. Neprestajné skúmanie novej kresťanskej prítomnosti

13. Inkulturácia viery
13.1. Nastolenie problému
13.2. Modely evanjelizácie a kultúrnej relevancie
13.2.1. Tri modely evanjelizácie
13.2.2. Vysvetlenie pojmu inkulturácia
13.2.3. Trojitá štruktúra inkulturácie
13.3. Doplnenia na lepšiu orientáciu
13.3.1. Komplex inkulturácie
13.3.2. Ilúzia o tom, že kresťanstvo možno izolovať do „čistého“ stavu
13.3.3. Teologická dehelenizácia a filozofický neoiracionalizmus
13.3.4. Filozofický (a teologický) pluralizmus

14. Kultúra a dejiny
14.1. Reprodukcia zmyslu
14.1.1. Analógia medzi snom a spomienkou
14.1.2. Kozmologické a historické vedomie
14.2. Kultúra a tradícia
14.2.1. Trvácnosť prítomnosti
14.2.2. Cyklický charakter času
14.3. Kultúra a história
14.3.1. Orientácia na budúcnosť
14.3.2. Linearita času
14.3.3. Novosť v opakovaní

15. Kultúra a ekológia
15.1. Ekologická interpelácia na kultúru absolútnej slobody
15.2. Hľadanie nového vzťahu človeka a prírody
15.2.1. Reformný ekologizmus
15.2.2. Fundamentalistický ekologizmus
15.3. Za zmenu kultúrnej mentality
15.3.1. Vyvážené znovuobjavenie stvorenosti
15.3.2. Vyvážené hodnotenie vedy a techniky
15.4. Antropocentrizmus, biocentrizmus a kresťanstvo

Literatúra

Základy filozofie kultúry

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 5.40€

zľava
77 %
Pastieri milosrdenstva / Jubileum kňazov a bohoslovcov
„V citlivých jazvách vzkrieseného Krista, ktorý si zachováva svoje rany nielen na nohách a rukách, a..
3.50€ 0.80€

zľava
10 %
Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus
Úvod do filozofickej teológieDruhý dielPrvý diel filozofickej teológie Kto je Boh a či vôbec j..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií IV / Svedectvá kresťanského života
    Mariánske kongregácie na Slovensku zaznamenali od roku 1918 až do roku 1950 prud..
6.20€ 5.58€

zľava
81 %
Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.
Práca Antiklerikalizmus : Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelen..
2.62€ 0.50€