P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priateľov

Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov...“ (Sir 44,1) Takým bol páter Michal Fedor, gréckokatolícky kňaz a jezuita.

Život pátra Michala bol veľmi pestrý, pracoval na viacerých miestach a pôsobil tak účinne a presvedčivo, že si všade získal priateľov a spolupracovníkov. Mnohí z nich aj po dlhých rokoch vydali o ňom pekné svedectvo.

Aj v pomeroch vymedzených, či skôr obmedzených bývalým ideologicky nepriateľským režimom, aj v „ilegalite ducha“ sa môže zrodiť a rozvinúť osobnosť, ktorá svojimi myšlienkami a komplexným chápaním duchovna a ľudskej kultúry prekračuje hranice nezavinenej vlastnej i spoločenskej, materiálnej a technickej obmedzenosti a ktorá sa môže trvalo zapísať do duchovných dejín svojho národa. Jeho príklad je inšpiráciou aj pre našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, ba pre celé Slovensko, ktoré stojí pred neľahkou úlohou nájsť svoje miesto vo víre ideí moderného sveta a ktoré je svojím spôsobom povolané, aby do duchovnej kultúry Európy vnieslo svoj vklad, ktorý bude obohatením pre všetkých.

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 136
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2016.03
Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD.
Slovo na úvod: Michal Fedor – muž kultúry ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mons. prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD.
Biografia P. Michala Fedora SJ
So svetlom ku svetlu vo tme. Osobnosť P. Michala Fedora v priestore a čase . . . . . 17
PhDr. ThLic. Andrea Tolnayová
Analýza osobnosti P. Michala Fedora SJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PhDr. ThLic. Andrea Tolnayová
Tichá pastoračná činnosť P. Michala Fedora SJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
doc. Michal A. Kováč, CSc.
Apoštol ľudskosti Michal Fedor SJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Teodor Križka
Spomienky na kolegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tatiana Šárová
P. Michal Fedor pamäťou ženy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
RNDr. Elena Kováčová
Eliášov oheň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Mons. Jozef Tóth
Michal Fedor vo vedeckom živote
Michal Fedor SJ (1929 – 1994), výrazná osobnosť slovenského
knihovníctva a bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mgr. Ľubica Poklembová
Vedecká iniciatíva P. Michala Fedora SJ. Spomienkový exkurz . . . . . . . . . . . . 60
prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.
Michal Fedor, jeho rast od bibliograQ ckej registrácie k syntéze. . . . . . . . . . . . 65
doc. PhDr. Štefan Hanakovič, DrSc.
Michal Fedor v cirkevno-náboženskom bádaní
Cyrilo-metodská tradícia v slovenskej literatúre a kultúre
v diele P. Michala Fedora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
PhDr. ThLic. Ján Mičko
Byzantská tradícia na území Slovenska a jej korene
(v období do valašskej kolonizácie) v diele P. Michala Fedora SJ . . . . . . . . . . . 79
Andrej Škoviera, PhD.
Michal Fedor gréckokatolíkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Slovanská liturgia ako hlavný odkaz sv. Cyrila a Metoda
v diele P. Michala Fedora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
PhDr. ThLic. Andrea Tolnayová
Jezuitské divadlo ako forma apoštolátu v ponímaní P. Michala Fedora. . . . . . . . 99
doc. Michal A. Kováč, CSc.
Dielo P. Michala Fedora Spolupatróni Európy : Ich odkaz na Slovensku
vo svetle encykliky Slavorum apostoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
JUDr. Štefan Mida
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach
Význam Centra spirituality a vzdelávania v jezuitských domoch . . . . . . . . . . 113
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
Zhrnutie duchovného odkazu P. Michala Fedora SJ . . . . . . . . . . . . . . . . 125
PhDr. ThLic. Andrea Tolnayová

P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priateľov

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.70€
  • Naša cena: 6.03€

zľava
10 %
Mučeníci viery a lásky
Kanonizovaní a nekanonizovaní jezuiti, ktorí položili svoj život pre vieru a službu lásky na území S..
5.00€ 4.50€

zľava
10 %
Pozbierané čriepky
Je pozoruhodnou skutočnosťou, že po mnohých rokoch sa prichádzajú k hrobu pátra Antona Lapšansk..
6.90€ 6.21€

zľava
10 %
Vybrané štúdie
Biskup Dominik Kaľata SJ ‒ vyznal svoj postoj ‒  hodný mučeníka ‒  k prenasledovateľo..
5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Prednášky a príhovory
Verejný život v novovzniknutom štáte nebol P. Vendelínovi Javorkovi SJ ľahostajný, najmä keď sa..
5.50€ 4.95€