Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte

Preklad vybraných podstatných homílií a listov doplnený úvodnou monografickou štúdiou

Predkladané dielo je výsledkom niekoľkoročnej vedeckej práce, ktorej zámerom bolo skúmanie a hodnotenie postaugustiniánskej tradície vo vybranej postave rímskeho pápeža svätého Leva I., ktorému posterita udelila prímenie Veľký (400-461). Je prvým pápežom, ktorého dielo sa nám podnes zachovalo takmer v úplnosti, pričom ide najmä o jeho homílie a listy, ktoré sú ovplyvnené historickým a teologickým kontextom 5. storočia. Jeho vplyv na kristologickú definíciu Chalcedónskeho koncilu je podstatný.

Úvodná monografická štúdia ponúka prepracované pôvodné štúdie, ktoré umožnia čitateľovi pochopiť podstatné prvky Levovej kristológie a ekleziológie. V druhej časti sa nachádza 20 latinsko-slovenských vybraných textov leoniánskeho corpusus.

Spojením týchto dvoch častí, teda upravených štúdií a prekladov, sme utvorili homogénny vedecký celok, ktorý umožní záujemcovi o teológiu, históriu či ekumenický dialóg vstúpiť do sveta jedného z najvýznamnejších ranocirkevných teológov. Pevne veríme, že záujemcom pomôže lepšie chápať tak vývoj teológie, ako aj rôzne kontextové a historicky podmienené skutočnosti utvárania ranocirkevného sveta.Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Bratislava
Vydavateľstvo Dobrá kniha v spolupráci s TF TU
Vydanie Prvé
Počet strán 429
Formát 15 x 21 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2022
Príhovor diecézneho biskupa nitrianskej diecézy
Mons. Viliama Judáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TEOLOGICKÝ SVET PÁPEŽA SVÄTÉHO LEVA VEĽKÉHO
V DOBOVOM KONTEXTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Život pápeža Leva Veľkého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dielo Leva Veľkého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Obsah publikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Predchalcedónska soteriologická kristológia pápeža Leva Veľkého
v kontexte dobových teologicko-kultúrnych diskurzov . . . . . . . . . . . . . 38
Levova kristológia v homíliách proti manichejcom . . . . . . . . . . . . . . . 40
Levova kristológia v období Vianoc a Epifánie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Levova kristológia v pôstnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Levova kristológia v homíliách o premenení Pána . . . . . . . . . . . . . . . 50
Levova kristológia v homíliách o umučení Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Levova kristológia v homíliách o Pánovom zmŕtvychvstaní,
nanebovstúpení a zoslaní Ducha Svätého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Levov Tomus ad Flavianum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Historický kontext napísania listu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Eutyches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Počiatočná fáza konfliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
„Zbojnícka“ synoda v Efeze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Príprava nového koncilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Edícia, datácia a rozdelenie spisu Tomus ad Flavianum . . . . . . . . . . . . 76
Soteriologická kristológia ako východisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Krédo ako základ správnej kristológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Panna Mária ako garant pravej ľudskej prirodzenosti Ježiša Krista . . . . 83
Spojenie oboch prirodzeností v jednej osobe vteleného Slova . . . . . . . . 87
Samostatnosť oboch prirodzeností po ich spojení v osobe Slova . . . . . . 89
Pochalcedónska soteriologická kristológia pápeža Leva Veľkého
v kontexte dobových teologicko-kultúrnych diskurzov . . . . . . . . . . . . . 91
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Pochalcedónsky kontext doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Levova kristológia v období Vianoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Levova kristológia v pôstnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Levova kristológia v homíliách o umučení Pána . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Levova posledná homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Náuka o sviatosti krstu pápeža Leva Veľkého v kontexte jeho diela . . . 122
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Primeraná doba na vyslúženie krstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Opakovanie krstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Krst a vtelenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Obraz Márie v krstnej symbolike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Krst a almužna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Kristus ako sviatosť a príklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Teológia laikov u sv. Leva Veľkého a sv. Gregora Veľkého ako súčasť
dialogického nazerania na úlohu laikov v Cirkvi v súčasnosti . . . . . . . 146
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Kontext doby a autorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Lev Veľký a teológia laikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Gregor Veľký a teológia laikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Inimici Leonis v homiletickom diele pápeža svätého Leva Veľkého . . . . 162
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Rozlíšenie medzi duchovným a telesným nepriateľom . . . . . . . . . . . 162
Heretici v homiletickom korpuse Leva Veľkého . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Prvá skupina: pelagiáni a Nestórius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Druhá skupina: manichejci a Eutyches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Tretia skupina: ostatné herézy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Vybrané teologické aspekty chápania úlohy a postavenia
rímskeho biskupa v diele pápeža sv. Leva Veľkého . . . . . . . . . . . . . . . 191
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Zmienky o Petrovi v Levovom korpuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Prvá skupina zmienok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Päť homílií pri príležitosti Levovej biskupskej vysviacky . . . . . . . . . . 198
Homílie z príležitosti sviatku svätých Petra a Pavla . . . . . . . . . . . . . 207
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
PREKLAD TEXTOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Tractatus I De ordinatione sua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Tractatus II Item alius in natale eiusdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Tractatus XXI Incipit de natale Domini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Tractatus LII Incipit de passione Domini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Tractatus XXIII Item alius de natale Domini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Epistula II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Tractatus X Item alius de collectis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Epistula IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Epistula XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Epistula XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Epistula XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Epistula XXVIII Tomus ad Flavianum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Epistula CVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Tractatus 62 Item alius de passione Domini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Tractatus 63 Item alius de passione Domini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Epistula CXXIV Ad Monachos Palestinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Epistula CXLIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Epistula CLIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Tractatus 96 Beati Leonis Papae contra Haeresim Eutichis
dictus ad populum in basilica sanctae Anastasiae . . . . . . . . . . . . . . 351
Epistula CLXV (Tomus 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Epistula CLXVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Skratky a označenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Index starovekých autorov a osôb a starovekých, stredovekých
a novovekých zbierok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Index biblických citácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte

zľava
10 %
  • Bežná cena: 19.00€
  • Naša cena: 17.10€

zľava
10 %
Blahoslavený  Ján Pavol I. / životopis
  Pápež Ján Pavol I. je známy predovšetkým tým, že jeho pontifikát trval veľmi krátko. No výn..
8.50€ 7.65€

Publikace O směřování katecheze v dnešní době obsahuje dva texty francouzských biskupů z&n..
5.00€

zľava
5 %
Pustovník
Kdesi v pobrežných vodách Škótska na neobývanom ostrove žije pustovník Peter, ako ho miestni svorne ..
8.90€ 8.46€