Sväté písmo a Tradícia

Božie zjavenie dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi. Apoštoli ako svedkovia jeho života, smrti, ale najmä jeho zmŕtvychvstania, boli svedkami aj jeho spásonosného poslania. Ježiš ich povolal menovite, osobitne ich pripravoval a pred svojim nanebovstúpením ich poslal do celého sveta, aby ohlasovali spásu všetkým národom a učili ich zachovávať všetko, čo im odovzdal. Svedectvo apoštolov alebo apoštolská tradícia sa prejavuje nielen v ohlasovaní, že spása bola realizovaná smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, ale aj formovaním prvých spoločenstiev jeho nasledovníkov v súlade s presvedčením apoštolov, že toto bola vôľa ich Pána. Táto apoštolská tradícia je pre kresťanov vždy záväzná ako norma ich viery a života.

To však neznamená, že apoštolská tradícia sa nemôže rozvíjať v Cirkvi, pretože jej chápanie vo svedectve života, ktoré Cirkev poskytuje každému ľudskému pokoleniu všetkých čias, rastie a prehlbuje sa. Tento vývoj apoštolskej tradície sa realizuje - ako sme presvedčení- pod vedením Ducha Svätého, ktorý na začiatku zostúpil na apoštolom a ktorý aj naďalej vedie spoločenstvo veriacich. Preto sme presvedčení, že apoštolská tradícia je živá. Musíme však rozlišovať medzi normatívnou, a teda vždy záväznou apoštolskou tradíciou a tradíciou rôznych kresťanských cirkevných spoločenstiev, ako aj tradíciou miestnych cirkví inšpirovaných evanjeliom a rešpektovaním noriem potvrdených už dvoma tisícročiami a uskutočňovanými formami ich kresťanského života, liturgiou, teológiou, organizáciou cirkevného života, ale aj v iných oblastiach ich života viery, pretože sa môžu navzájom líšiť a podliehať ďalším zmenám.

To bol úmysel autora tohto nepatrného diela: ponuknúť pomôcku pre proces zdôvodňovania tradície v súčasnej Cirkvi.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 100
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Vysvetlenie pojmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tradícia ako nástroj aj ako proces osobnej komunikácie . . . . . . . . . . . . . . .9
Tradícia je zárukou trvania Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tradícia ako miesto poznania Zjavenia a viery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tradícia ? ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Antropologický zmysel tradície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Biblický zmysel pojmu „tradícia“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Podstatný význam tradície v Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tradícia v Starom zákone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tradícia v učení Ježiša Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Apoštolská tradícia v Novom zákone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tradícia v náuke Magistéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tridentský koncil o Tradícii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Druhý vatikánsky koncil o Tradícii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Rozdielne chápanie Tradície medzi kresťanmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tradícia v katolíckej teológii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tradícia v pravoslávnej teológii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tradícia v protestantskej teológii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Čím je Tradícia a čím je Sväté písmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Etapy kresťanskej tradície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Vznik a prvé kroky kresťanstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tradícia v dobe a v učení cirkevných otcov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tradícia v stredoveku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tradícia v dobe reformácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Chápanie Tradície v „kresťanskom európskom novoveku“ . . . . . . . . . . . . . 53
Miesto Tradície v „pokresťanskom novoveku“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rozličné hľadiská chápania Tradície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vzťahové napätia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1. Analýza spoločnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Čím je spoločnosť? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Čo je podstatné v spoločenskej kritike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2. Dôležitosť biblickej hermeneutiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
A. Biblická hermeneutika – pohľad zvnútra. . . . . . . . . . . . . . . . . 66
B. Biblická hermeneutika – pohľad zvonka . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3. Kerygma a dogma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Kerygma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Dogma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Čím je vlastne dogma – dogmatická defi nícia v dnešnej teológii? . . . . . . 75
Dôležitosť rozličných jazykových foriem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4. Autorita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Vzťah medzi autoritou a poznaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Vzťah medzi autoritou a zákonnou mocou . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Pokusy o očistenie chápania autority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1) Hans-Georg Gadamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2) Max Horkheimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Vzťah medzi autoritou a súhlasným stanoviskom – dohodou . . . . . . . . 84
Zmysel (cit) pre vieru a konsenzus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Dodatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Tradícia a magistérium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Povzbudenie od Jána Pavla II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Namiesto záveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Sväté písmo a Tradícia

zľava
10 %
  • Bežná cena: 3.50€
  • Naša cena: 3.15€

zľava
0 %
Zasvätenie do teológie
Autori tejto publikácie sa usilujú priblížiť čitateľovi problematiku jednotlivých teologických disci..
6.20€ 6.20€