Spiritualita a umenie

Zážitok silnej duchovnej skúsenosti, mimoriadne zasahujúcej do života človeka aj spoločenstva, viedol k jej „zachyteniu“ a priblíženiu, pokiaľ to bolo možné prostriedkami komunikácie. Medzi nimi zvláštnou priazňou vynikal obraz pre jeho priamu a účinnú komunikáciu. Od začiatkov kresťanstva patril k privilegovaným prostriedkom na odovzdávanie a uchovanie žitej a živej viery. Vzťah medzi spiritualitou, duchovnou skúsenosťou a umením sa postupne rozvíjal a rástol vzájomným obohacovaním sa.

 

Tento komplexný proces nebol vždy jednoduchý a priamočiary, preto si vyžaduje postupné uvádzanie k jeho základom, čo je cieľom týchto učebných textov, určených pre poslucháčov Univerzity tretieho veku. Mohli by sme ich charakterizovať ako propedeutikum pre tých, ktorí sa chcú priblížiť k bohatému svetu umeleckých diel s kresťanskou tematikou a objavovať hlboké duchovné posolstvo v nich pretavené. Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 92
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1 Potrebuje umenie Cirkev? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.1 Hľadiská komunikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.2 Inšpirácia umeleckej tvorby . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.3 Dialóg pápežov s umelcami . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.4 Zápas súčasného umelca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2 Počiatky zobrazovania Boha v kresťanskom umení . . . . . . .21
2.1 Dôvody pre nezobrazovanie Boha v Starom zákone . . . . . .21
2.2 Tri analogické cesty k fi guratívnemu zobrazeniu. . . . . . . .22
2.2.1 Refl exia stvorenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
2.2.2 Slovo ako privilegovaná cesta k obrazu . . . . . . . . .24
2.2.3 Najvyššia a defi nitívna cesta zobrazovania . . . . . . .26
2.3 Problém kánonu zobrazovania. . . . . . . . . . . . . . . . .27
3 Podoby Ježiša v ranokresťanskej ikonografi i . . . . . . . . . . .29
3.1 Slovo a obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
3.2 Kráľ slávy alebo Ukrižovaný Pán? . . . . . . . . . . . . . . .34
3.3 Dva obrazy Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
4 Obraz tajomnej skutočnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
4.1 Obraz ako znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
4.2 Podstatné prvky ikony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
4.3 Ikona Najsvätejšej Trojice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
5 Mesiáš, ktorý sa stal človekom . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
5.1 Víťazný atlét. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
5.2 Víťaz a Veľkňaz Nového zákona . . . . . . . . . . . . . . . .53
5.3 Ukrižovaný Pán ako muž bolesti . . . . . . . . . . . . . . .56
5.3.1 Qui res Christi gerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
6 Syn Boží a znovuzrodenie človeka . . . . . . . . . . . . . . . .65
6.1 Obnovený obraz človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
6.2 Objav perspektívy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
6.3 Nové preferencie: to, čo má človek „v duši“ . . . . . . . . . .70
6.4 Zlom v spoločenstve Cirkvi a jeho odraz v umení . . . . . . .74
7 „Zachytiť“ realitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
7.1 Zápas o dokonalosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Zoznam zdrojov obrazových príloh . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Pramene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Sekundárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Spiritualita a umenie

zľava
10 %
  • Bežná cena: 8.00€
  • Naša cena: 7.20€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 5   /   Žalmy  51 - 75
Cena Dominika Tatarku za rok 2017 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
Neodpočívaj, pomáhaj / Fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana  a pohľady na jeho osobnosť
  Vychádza v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v ..
10.00€ 9.00€

zľava
10 %
S Máriou na ceste života
Spomínam si, ako mladý študent som chodieval so svojou tetou často na púte. Na jednom pútnickom m..
3.50€ 3.15€