Metóda filozofického skúmania / Stručne, jasne a prakticky

Predložený text objasňuje základné pravidlá racionálneho postupovania vo filozofickom skúmaní a prezentovaní výsledkov filozofickej práce. Môže pomôcť aj všeobecne pri prehĺbení zručností pre intelektuálnu prácu a rozvíjaní vlastnej kultúry kritického myslenia. Paradoxne v kontexte filozofie (a iných príbuzných disciplín), kde všetko stojí na rozumnom vyjadrovaní a zdôvodňovaní, sa môže zdať, akoby neexistovali jasné pravidlá skúmania a postupovania. Filozofická metodológia upriamuje pozornosť na vnútorné pravidlá racionálneho myslenia, keď aktívne analyzujeme, argumentujeme a kriticky prehodnocujeme dané problémy. Technika je už vpísaná v týchto aktivitách a cieľom tejto publikácie je čo najlepšie rozpracovať proces odvíjania myšlienok a poukázať na možné chyby. Úsilie o osvojenie si týchto pravidiel nemá prehlušiť základný postoj „lásky k múdrosti“, skôr naopak. Je to práve láska, ktorá má pohýnať k dôslednému a vytrvalému uplatňovaniu metodologických pravidiel s cieľom lepšie komunikovať, efektívnejšie uvažovať, plodnejšie pracovať, osobne dozrievať a v konečnom dôsledku celkovo ľudsky rásť.

 

 

Ľuboš Rojka vyučuje systematickú filozofiu na Filozofickej fakulte Gregorovej univerzity v Ríme a na Trnavskej univerzite v Trnave. Prvé dva stupne vysokoškolského vzdelania získal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (1989), Gregorovej univerzite (1995, 1998), tretí na Boston College, Newton, Mass., USA (2005) a habilitoval sa na Trnavskej univerzite v Trnave (2011). Odborne sa zameriava na metafyziku, filozofiu mysle a filozofiu náboženstva.

 

 

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 76
Formát 14, 5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2015
Obsah
Úvod 9

1. Čítanie filozofických textov 13
1.1. Ako čítať 13
Vytrvalosť a otvorenosť 13
Filozofické čítanie 14
Osobná asimilácia 16
Náročné začiatky 17
1.2. Čo čítať 18
Knižnica 19
Ktoré texty čítať 20
1.3. Čítanie v praxi 21
Rýchle čítanie 21
Prehĺbené čítanie 22
Zmiešané čítanie 23

2. Písanie krátkej filozofickej práce 25
Cieľ písania 26
2.1. Akademický štýl písania 28
Latinské skratky 29
Odborné termíny vo filozofii: 29
2.2. Postup pri vypracúvaní krátkej písomnej práce 30
2.3. Štruktúra a súdržnosť textu 34
Úvod 34
Jadro 35
Záver 37
2.4. Poznámky k celkovému vypracovaniu 37
Názov článku 38
Dôležitosť odsekov 39

3. Vysvetľovanie a komentovanie textov 43
3.1. Princípy vysvetľovania 43
Čo nie je vysvetlenie 44
Čo je vysvetlenie 45
Vnútorný postoj 46
3.2. Princípy komentovania 47
Vypracovanie vysvetlení a komentárov 48
3.3. Rozličnosť textov 49
4. Ústna prezentácia filozofickej práce 53
Počiatočné ťažkosti 54
Vybudovanie jadra 55
Príprava prednášky 56
Prednáška 57
Poznámky k prednesu 58
Obhajoba záverečnej práce 59

Príloha A 61
Príklad vysvetľovania a komentovania textu 62

Príloha B 67
Kontrolné otázky 70
Príklady citovania 71
A. Priame citovanie 71
B. Nepriame citovanie 72
C. Odporúčania 72
D. Ďalšie príklady uvádzania literatúry v poznámkach 73
Internetová stránka 74
Literatúra 75

Metóda filozofického skúmania

Stručne, jasne a prakticky

zľava
10 %
  • Bežná cena: 3.00€
  • Naša cena: 2.70€

zľava
81 %
Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.
Práca Antiklerikalizmus : Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelen..
2.62€ 0.50€

zľava
86 %
Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie
Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..
6.90€ 1.00€

zľava
10 %
Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku
Pluralita myslenia... Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých p..
13.00€ 11.70€

zľava
10 %
Základy filozofie kultúry
Svet, v ktorom dnes človek žije je veľmi komplexný, nie je jednoducho prírodou či vesmírom, ale..
6.00€ 5.40€