Alkoholizmus - výzva pre spoločnosť a Cirkev / Integrálny pohľad

Renesanční myslitelia definovali človeka ako „vesmír v malom vydaní“. A naozaj, ľudská bytosť  v sebe obsahuje prvky neživej prírody, rastlinného, živočíšneho i duchovného sveta. Človek je mimoriadne komplexný tvor a podľa toho treba k nemu aj pristupovať. Súčasné vedy o človeku, a vlastne vedy ako také, sa vyznačujú rastúcou špecializáciou a fragmentáciou poznatkov, čo sú dvojznačné tendencie – na jednej strane umožňujú efektívnejšiu deľbu výskumnej práce a z nej vyplývajúce hlbšie pochopenie parciálnych problémov, na druhej strane „kúskujú“ realitu a môžu viesť k tomu, že sa zameriame len na niektoré aspekty objektu nášho skúmania (ktorým je v našom prípade človek) a stratíme zo zreteľa celok.

Monografia, ktorú držíte v rukách sa usiluje vyhnúť týmto úskaliam a ponúknuť čitateľovi celistvý, holistický pohľad na problematiku alkoholizmu, ktorý je zdrojom praktických aplikácií vo forme návrhu nášho vlastného terapeutického modelu liečby tejto závislosti. Monografia predstavuje alkoholizmus v historických, medicínskych, psychologických, socioekonomických a duchovných súvislostiach. Jej ústrednou tézou je, že alkoholizmus je komplexný problém zasahujúci všetky dimenzie človeka, preto si vyžaduje komplexnú terapeutickú intervenciu zahŕňajúcu farmakoterapiu, psychoterapiu, párovú a rodinnú terapiu spolu s prípadným duchovným sprevádzaním a aktivitami na úrovni celej spoločnosti, najmä v oblasti zákonodarstva, zdravotníctva, sociálnej politiky, verejnej mienky, kultúry, ale aj iných domén.

Vzhľadom k interdisciplinárnemu charakteru predkladanej monografie veríme, že neosloví len úzky okruh čitateľov, konkrétne tých, ktorí sa venujú duchovnému sprevádzaniu osôb závislých od alkoholu a ich rodinných príslušníkov, ale aj iných odborníkov z rôznych oblastí, ktorí pracujú s ľuďmi trpiacimi touto závislosťou a v neposlednom rade aj ďalších čitateľov, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku alebo sa ich nejakým spôsobom dotýka. Ústredné posolstvo tejto monografie totiž znie: Zoči-voči takému enormnému problému, akým je alkoholizmus toho ako jednotlivci veľa nezmôžeme. Ak však spojíme sily, je tu reálna nádej, že dokážeme účinne pomôcť tým, ktorých tento problém akýmkoľvek spôsobom traumatizuje.

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 268
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KAPITOLA I.
Alkoholizmus a jeho vplyv na človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Fenomén alkoholizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1. Alkoholizmus z historického hľadiska . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1.1. Omamné nápoje v staroveku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1.2. Konzumácia alkoholu v nasledujúcich storočiach. . . . . . . . 14
1.1.3. Prohibícia v Spojených štátoch amerických (1920 – 1933) . . . 17
1.2. Alkoholizmus z medicínskeho hľadiska . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.1. Defi nície a diagnostické kritériá . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.2. Biomedicínska etiopatogenéza alkoholizmu . . . . . . . . . . 23
1.2.3. Vplyv alkoholu na organizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.2.3.1. Somatické poškodenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.2.3.2. Neuropsychiatrické poškodenia . . . . . . . . . . . . . . 27
1.2.4. Typológia alkoholizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.5. Diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.2.5.1. Diagnostické nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.3. Alkoholizmus z psychosociálneho hľadiska . . . . . . . . . . . . . 38
1.3.1. Etiopatogenéza alkoholizmu z psychologického hľadiska . . . . 38
1.3.2. Socioekonomické teórie etiopatogenézy alkoholizmu. . . . . . 42
1.3.3. Kultúrne faktory etiopatogenézy alkoholizmu . . . . . . . . . 43
1.4. Alkoholizmus z biblicko-morálneho hľadiska . . . . . . . . . . . . 46
1.4.1. Symbolika vína v Biblii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.4.2. Konzumácia vína v Biblii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.4.3. Nadmerné užívanie vína v Biblii . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.4.3.1. Starý zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.4.3.2. Nový zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.4.4. Alkoholizmus a učenie Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.4.5. Posudzovanie alkoholizmu v morálnej teológii . . . . . . . . . 56
1.5. Etické úvahy v prístupe k alkoholikom v zdravotníckom kontexte. . 58
1.6. Prevencia alkoholizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.6.1. Informovanosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.6.2. Formácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
KAPITOLA II.
Alkoholik: osobná a rodinná dynamika a terapeutická intervencia. . . . 67
1. Svet alkoholika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.1. Charakteristika a fázy závislosti od alkoholu. . . . . . . . . . . . . 68
1.2. Špecifi ckosť niektorých kategórií alkoholikov . . . . . . . . . . . . 70
1.2.1. Alkoholizmus mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.2.2. Alkoholizmus v treťom veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.2.3. Alkoholizmus žien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
1.3. Psychologická dynamika alkoholika . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.3.1. Emocionálna závislosť od alkoholu . . . . . . . . . . . . . . . 82
1.3.2. Skreslenie pohľadu na seba samého. . . . . . . . . . . . . . . 83
1.3.3. Deštruktívne prvky osobnosti alkoholika. . . . . . . . . . . . 84
1.3.4. Obranné psychologické mechanizmy alkoholika . . . . . . . . 87
1.3.5. Spôsoby manipulácie s inými. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1.4. Alkoholik a rodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1.4.1. Partner alkoholika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.4.2. Následky na deťoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1.4.3. Modely správania v rodine alkoholika . . . . . . . . . . . . . 94
1.4.4. Fenomén spoluzávislosti členov rodiny . . . . . . . . . . . . . 98
1.5. Alkoholik a spoločnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
1.5.1. Vplyv spoločnosti na konzumáciu alkoholu . . . . . . . . . 102
1.5.2. Alkoholizmus a práca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
1.5.3. Alkoholizmus a kriminalita. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
1.5.4. Alkoholizmus a bezdomovectvo . . . . . . . . . . . . . . . 106
2. Liečba alkoholizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.1. Medicínsky prístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.1.1. Farmakologická liečba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.1.2. Medicínske programy liečby alkoholizmu . . . . . . . . . . 111
2.2. Psychoterapeutický prístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.2.1. Motivácie a významy pitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2.2.2. Teoretická orientácia psychoterapeutických prístupov . . . . 115
2.2.3. Jednoduché a účinné prístupy . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2.2.4. Psychoterapeutické prístupy cestou práce v skupine . . . . . 121
2.2.4.1. Rodinná a párová terapia . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.3. Multidisciplinárny prístup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.4. Cesty rehabilitácie alkoholika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2.4.1. Anonymní alkoholici a ich program . . . . . . . . . . . . . 125
2.4.2. Hodnotenie metódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2.4.3. Príbuzné skupiny: Al-Anon, Al-Ateen . . . . . . . . . . . . 131
2.4.4. Perspektívy pastoračnej intervencie. . . . . . . . . . . . . . 131
2.5. Psychologický význam pastoračnej prítomnosti
pri liečení alkoholika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
KAPITOLA III.
Integrovaný model pastoračného sprevádzania alkoholikov . . . . . . 135
1. Antropologický pohľad na človeka:
alkoholik z pohľadu pastorálnej teológie . . . . . . . . . . . . . . . . 135
1.1. Pastoračná činnosť Cirkvi v prospech alkoholikov . . . . . . . . . 140
1.2. Cirkev – prijímajúce spoločenstvo plné milosrdenstva. . . . . . . 143
1.2.1. Podobenstvo o milosrdnom otcovi: paradigma milosrdenstva. . . 144
1.3. Cirkev – uzdravujúce samaritánske spoločenstvo . . . . . . . . . 146
1.3.1. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 29-37):
paradigma uzdravujúcej samaritánskej Cirkvi . . . . . . . . 149
1.4. Terapeutická úloha pastoračného sprevádzania
pri liečbe alkoholikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
1.4.1. Sprevádzanie (counselling) a pastoračné sprevádzanie:
podobnosti a špecifi ká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
1.4.2. Ciele pastoračného sprevádzania . . . . . . . . . . . . . . . 158
1.4.3. Antropologické predpoklady pastoračného sprevádzania . . . 159
1.5. Prínos dvoch psychologických škôl pre pastoračné sprevádzanie . . 160
1.5.1. Prínos rogeriánskeho prístupu . . . . . . . . . . . . . . . . 160
1.5.2. Prínos logoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
1.6. Návrh integrovaného terapeutického modelu
pastoračného sprevádzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
2. Duchovný pastier sprevádzajúci alkoholikov . . . . . . . . . . . . . . 171
2.1. Identita katolíckeho kňaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2.2. Motivácie pastoračného poradcu . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
2.3. Funkcie duchovného pastiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2.4. Príprava kňaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.5. Techniky týkajúce sa vzťahu pri službe pastoračného poradcu . . . 181
2.6. Duchovná kompetencia a sprostredkovateľská úloha kňaza . . . . 185
2.7. Duchovná diagnostika: jej špecifi ckosť a obsah . . . . . . . . . . 187
2.8. Ťažkosti a výzvy spojené so sprevádzaním alkoholikov. . . . . . . 192
3. Alkoholik: kritické aspekty jeho psychologicko-duchovného stavu . . . 193
3.1. Rozbitie významných vzťahov a odcudzenie sa od ostatných ľudí . 195
3.2. Pocit zlyhania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.3. Pocit viny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4. Etapy pastoračnej intervencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.1. Etapa prekontemplácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4.2. Etapa kontemplácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4.3. Etapa akcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
4.4. Etapa udržiavania zmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
5. Adresáti pastoračného sprevádzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
5.1. Alkoholik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
5.2. Rodina alkoholika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6. Duchovné sprevádzanie alkoholika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.1. Hodnota modlitby pri sprevádzaní alkoholika. . . . . . . . . . . 227
6.2. Hodnota Božieho slova pri uzdravovaní alkoholika . . . . . . . . 230
7. Cesty vykúpenia a nádeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
7.1. Skúsenosť hriechu a návratu k Bohu. . . . . . . . . . . . . . . . 233
7.2. Návrat k sebe samému: zmeniť sa na zraneného uzdravovateľa. . . 235
7.3. Návrat k ostatným: bývalý alkoholik ako pomocník
(sponzor AA) druhých alkoholikov . . . . . . . . . . . . . . . . 237
7.4. Návrat do komunity ako terapeutická púť . . . . . . . . . . . . . 238
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Zoznam použitej literatúry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Alkoholizmus - výzva pre spoločnosť a Cirkev

Integrálny pohľad

zľava
10 %
  • Bežná cena: 12.00€
  • Naša cena: 10.80€