List pápeža Inocenta I. biskupovi Decentiovi z Gubbia / Monografická štúdia

Po smrti pápeža Anastázia (339 – 402) bol v roku 402 za jeho nástupcu zvolený presbyter, ktorý si zvolil meno Inocent (Innocentius I.) Pápežom bol v rokoch 402 – 417. V súčasnej dobe máme zachovaných 43 listov, ktoré buď Inocent napísal, alebo mu boli adresované; z toho je 36 listov Inocentových.

Pápež Inocent je známy predovšetkým snahou o centralizáciu Cirkvi pod rímskym biskupom a snahou o uniformitu v oblasti morálky, dogmatiky a liturgie v iných cirkvách, a to podľa vzoru rímskej cirkvi. Medzi zachovanými listami vyniká svojou dôležitosťou 25. dekretálny list z 19. marca 416. Rímsky biskup v liste odpovedá biskupovi Decentiovi z Gubbia (Iguvium) v Umbrii (v dnešnom severovýchodnom Taliansku) na ním položených osem otázok z oblasti teológie sviatostí a liturgie. Decentiov list s otázkami sa nám, žiaľ, nezachoval. Zrekonštruovať pôvodné otázky vieme iba z Inocentových odpovedí. Spomínaný Inocentov list tak prináša veľmi dôležité svedectvo z liturgického života a teológie v ranej Cirkvi na začiatku 5. storočia.

V monografii ponúkame preklad tohto listu, doplnený o úvodnú kontextuálnu štúdiu a poznámkový aparát.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 98
Formát 14,5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
List pápeža Inocenta I. biskupovi Decentiovi z Gubbia . . . . . . . . . . 5
Život a dobový kontext pápeža Inocenta I. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Inocentov život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dobový kontext Inocentovho života . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inocentova literárna aktivita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Analýza listu Decentiovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Priami a nepriami adresáti listu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Znak pokoja udelený po premenení . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Mená darcov nemajú byť recitované
pred eucharistickou modlitbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Novopokrstení majú byť poznačení iba biskupom . . . . . . . . . . 47
O sobotnom pôste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
O kvase, ktorý sa posiela svetským kňazom . . . . . . . . . . . . . 60
O posadnutých kresťanoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
O tých, ktorí konajú pokánie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Modlitba za chorých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Preklad dekretálneho listu pápeža Inocenta I.
biskupovi Decentiovi z Gubbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Primárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Sekundárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Slovníky, príručky a manuály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Monografi e a štúdie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Index starovekých autorov a zbierok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Index biblických citácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Starý zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Nový zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

List pápeža Inocenta I. biskupovi Decentiovi z Gubbia

Monografická štúdia

zľava
10 %
  • Bežná cena: 4.50€
  • Naša cena: 4.05€

zľava
90 %
Umenie voľby
V Umení voľby sa autor zaujíma o jednu z najdôležitejších ľudských schopností – o umenie zvoliť si t..
4.95€ 0.50€

zľava
10 %
Výklad Veľpiesne  3. časť  / Homílie 11 – 15
Svätý Gregor z Nyssy (335 – 394) nadväzuje na starobylú židovsko-kresťanskú tradíciu výkladu ľú..
8.00€ 7.20€