Obchodné podmienky

Objednávky odosielame najneskôr do 5 pracovných dní od vytvorenia a potvrdenia objednávky,

výhradne prostredníctvom Slovenskej pošty.

V mimoriadnom prípade, kedy nie je možné túto lehotu dodržať, informujeme o tom zákazníkov oznamom.

V rámci zásielok do 2 kg je možné vybrať si medzi  1. a 2. triedou. Doporučene a ani na dobierku tovar neposielame.

Objednávky nad 2 kg do 10 kg posielame ako balík a objednávky nad 10 kg poštovým kuriérom.

Ceny účtujeme podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre uvedené druhy zásielok. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Ak si želáte vybaviť objednávku súrne, je potrebné vždy nás kontaktovať telefonicky: 033 59 34 221

alebo mailom: objednavky@dobrakniha.sk

a zistiť si resp. dohodnúť si možnosť rýchlejších termínov vybavenia objednávky.

 

Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: Krstné meno, Priezvisko, E-mail, Ulica, PSČ, Mesto, Krajina, Telefónne/Mobilné číslo, (pre dobrovoľné vyplnenie: Meno firmy, IČO, IČ DPH).
4. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.
5. Kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa článku VIII., odsek 3. týchto podmienok a to na účely uvedené v článku VIII., odsek 4. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
7. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
9. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu neurčitú.
10. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne najneskôr v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.