Eutanázia ako výzva pre spoločnosť a Cirkev

Eutanázia sa s narastajúcou naliehavosťou ukazuje ako výzva pre dnešný svet, a v „optike viery“ aj pre Cirkev, aby mohla, osvietená silou evanjelia, ísť v ústrety potrebam nevyliečiteľne chorých, obklopiť ich holistickou pozornosťou, poskytnúť správne pastoračné vychodiska a sprevádzať ich v poslednej etape pozemského života.

Kniha ponúka reflexiu nad fenoménom eutanázie v dejinách, legislatíve a súčasnej spoločnosti. Ukazuje etické hodnotenie eutanázie s osobitným dôrazom na náuku Magistéria Katolíckej cirkvi a predostiera novú perspektívu, schopnú oponovať dôvodom, ktoré predkladajú zástancovia eutanázie a ponúknuť jej praktické alternatívy, ktoré budú reálne uskutočniteľné a ľudskejšie ako „únik z utrpenia smrťou“: ide o prax paliatívnej starostlivosti a inštitúciu hospicu. Tieto spôsoby pomoci praktizujú celostný prístup k terminálne chorým, pretože uspokojujú nielen tie z ich potrieb, ktoré súvisia s lekárskou starostlivosťou (tíšenie bolesti), ale aj psychologické, sociálne a duchovné potreby.

Je potrebné pochopiť, že jeho požiadavky na eutanáziu nemusia byť nevyhnutne chápané ako vyjadrenie skutočného priania smrti; vskutku sú takmer vždy úzkostnými volaniami o blízkosť, pomoc a súcit. Uvedomelá a kompetentná prítomnosť pri trpiacich môže byť v každej životnej situácii darom predstavujúcim veľké svedectvo, no celkom osobitným spôsobom to platí o obzvlášť ťažkej fáze života, ktorou je utrpenie spojené s blízkosťou smrti. Nesmieme zabudnúť, že najlepším liekom ktorý je vždy účinný a permanentne dostupný, je vnímavá prítomnosť a ľudské teplo, ktoré dokáže poskytnúť len iný človek.

 

 

Doc. ThLic. Krzysztof Trębski MI, PhD.

Je členom rehole kamiliánov, ktorá sa venuje službe chorým. Pedagogicky pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde v súcasnosti pracuje ako vedecký pracovník. Vo výskume sa zameriava hlavne na témy pastorálnej teológie, bioetiky a poradenstva v pastoračnom kontexte. Vo vydavateľstve Dobrá kniha publikoval knihy: Counseling ako pomáhajúci vztah a pastoračné sprevádzanie (2016), Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi (2019) a Sprevádzanie (counseling) a vybrané aspekty starostlivosti o seniorov a ludí dlhodobo chorých (2021).

 

 

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 144
Formát 17 x 24,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022
ÚVOD 5
1. DEFINÍCIA A DEJINY EUTANÁZIE 9
1.1. Definície eutanázie . . . . 9
1.2. Eutanázia v predkresťanskom staroveku 14
1.3. Vývoj konceptu eutanázie od nástupu kresťanstva po koniec 19. storočia . . 16
1.4. Rozvíjanie konceptu eutanázie od začiatku 20. storočia
po koniec 2. svetovej vojny . . . . 20
1.5. Situácia od 2. svetovej vojny po koniec 20. storočia 22
1.6. Eutanázia v súčasnom legislatívnom kontexte 26
2. MORÁLNE HODNOTENIE EUTANÁZIE . . . 41
2.1. Magistérium Katolíckej cirkvi . . . 41
2.1.1. Náuka Pia XII. . . . . . . 42
2.1.2. Náuka Pavla VI. . . . . . . 43
2.1.3. Náuka Jána Pavla II. . . . . 46
2.1.4. Náuka Benedikta XVI. . . . . 54
2.1.5. Náuka pápeža Františka 58
2.2. Hodnotenie eutanázie v deontologických kódexoch
zdravotníckych pracovníkov . . . . 73
3. ALTERNATÍVY EUTANÁZIE: PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ A HOSPICE . . 81
3.1. Paliatívna starostlivosť . . . . 81
3.1.1. Definícia paliatívnej starostlivosti . . . 81
3.1.2. Adresáti paliatívnej starostlivosti 83
3.1.3. Programy a štruktúry paliatívnej starostlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
3.2. Hospice . . . . 86
3.2.1. Dejinný náčrt . . . . 86
3.2.2. Filozofia hospicovej starostlivosti . . . 88
3.2.3. Skúsenosti s hospicovou starostlivosťou
nadobudnuté v anglosaských krajinách 89
3.2.4. Charakteristiky pomoci poskytovanej v hospicoch 92
3.2.4.1. Ovzdušie presiaknuté vzťahmi . . . . . 92
3.2.4.2. Duchovné sprevádzanie . . . 94
3.2.4.3. Psychologická pomoc . . . 96
4. PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV
V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU OCHORENIA 99
4.1. Potreby pacienta 99
4.1.1. Definícia konceptu potreby . . . 99
4.1.2. Hierarchia potrieb a odpovede pastoračných pracovníkov
na potreby pacientov . . . 100
4.2. Pastoračná odpoveď na žiadosť o eutanáziu . . . 111
4.2.1. Postoj rodiny 111
4.2.2. Úloha dobrovoľníctva . . . 114
4.2.3. Úloha zdravotníckych pracovníkov 117
4.2.4. Úloha pastoračných pracovníkov 120
4.2.5. Formácia zdravotníckeho personálu 124
ZÁVER 127
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY . . . . 131

Eutanázia ako výzva pre spoločnosť a Cirkev

zľava
10 %
  • Bežná cena: 9.00€
  • Naša cena: 8.10€