Modlitebník pre mladých

Modlitebník pre mladých pred a po sviatosti birmovania.

Modlitebná kniha, ktorú dostávaš do svojich rúk, ťa má sprevádzať a pomáhať ti v náročnom čase dospievania, v prijímaní evanjeliových hodnôt za svoje a predovšetkým pri budovaní hlbokého vzťahu s Ježišom, ktorý je najdôležitejším učiteľom, ktorý ťa vždy obdarováva láskou a ktorý daruje každej a každému z nás Božiu silu, nádej a radosť zo života.

Nech sa teda Ježiš stane pre teba Pánom a prameňom pre tvoj osobný život. Nech sám utvára tvoje srdce, aby si mohol – mohla milovať a prežívať, ako sa napĺňa tvoj pozemský život, pripravujúc sa tak neustále na večný život s Bohom.

Obsah:

ZÁKLADNÉ MODLITBY

Otče náš

Zdravas’, Mária

Verím v Boha

Apoštolské vyznanie viery

Anjel Pána

Modlitba pred jedlom

Modlitba po jedle

Modlitba pred vyučovaním

Modlitba po vyučovaní

Modlitba k svätému Michalovi archanjelovi

Vzbudenie viery, nádeje a lásky

Vzbudenie ľútosti

Zvelebenie Boha v Najsvätejšej Trojici

Duša Kristova

Akt zvelebenia

Modlitba Jána Pavla II. za rodiny

Modlitba za vlasť

Ježišova modlitba

Každodenné obetovanie sa

Hymnus k Duchu Svätému

Sekvencia k Duchu Svätému

Anjel Boží, strážca môj

Pod tvoju ochranu

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Litánie k Najsvatejšiemu Srdcu Ježišovmu

Litánie k Duchu Svätému

Loretánske litánie

Litánie k svätému Jozefovi

Litánie k Anjelovi strážcovi

Radostný ruženec

Ruženec svetla

Bolestný ruženec

Slávnostný ruženec

MALÝ KATECHIZMUS

Desatoro Božích prikázaní

Hlavné prikázanie

Pätoro cirkevných prikázaní

Šesť hlavných právd

Osem blahoslavenstiev

Božské čnosti (teologálne)

Mravné čnosti (kardinálne)

Sedem hlavných hriechov

Sedem hlavných čností

Najdôležitejšie dobré skutky

Skutky duchovného milosrdenstva

Skutky telesného milosrdenstva

Sedem sviatostí

Podmienky sviatosti pokánia

Posledné veci človeka

V KRÁTKOSTI O SVIATOSTI BIRMOVANIA

Čo je to birmovanie?

Ako vyzerá podstatný obrad birmovania

Kto môže birmovať

Účinky sviatosti birmovania

Dary Ducha Svätého

Liturgia sviatosti birmovania

TRADIČNÉ MODLITBY ZA ČISTOTU

Modlitba k svätému Jozefovi za dobrý výber manžela

Kiežby sme všetci boli požehnaní

Modlitba za čistotu v slovách, myšlienkach a skutkoch

Modlitba k svätému Jozefovi

za dobrého manžela/dobrú manželku

Pane, ďakujeme ti…

Každodenná modlitba za čistotu srdca

Za vyprosenie čnosti čistoty

Modlitba za čistotu

Modlitba za čistotu pre dievčatá

Modlitba za čistotu pre chlapcov

UČÍM SA VÁŽIŤ SI A MILOVAŤ SEBA

Vďačnosť za dar života

Vďačnosť za dar svedomia

Odovzdanie svojej budúcnosti Pánu Ježišovi

Zverenie sa Ježišovi a Panne Márii cez desiatok ruženca

Zverenie svojich obáv a nepokoja Ježišovi

Modlitba za rozvíjanie talentov

Modlitba za lásku k sebe

Pomôž mi, Pane, milovať seba

Modlitba v ťažkostiach

Modlitba v protivenstvách a utrpení

Modlitba za pomoc pri práci na sebe

UČÍM SA CTIŤ A MILOVAŤ BOHA

Vďačnosť za dar svätého krstu

Vďačnosť za sviatosť pokánia

Vďačnosť za dar Eucharistie

Vďačnosť za dar sviatosti birmovania

Modlitba za naplnenie Božej vôle

Pane, nauč ma modliť sa

Modlitba za ukázanie cesty povolania

Prichádzam k Bohu jednou z mnohých ciest

Modlitba za pomoc pri budovaní svojho života na Ježišovi

Modlitba za dobrú smrť

Modlitba pred svätým prijímaním

Modlitba po svätom prijímaní

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Prosba o pomoc pri príprave na birmovanie

Krížová cesta

UČÍM SA BUDOVAŤ ZDRAVÉ VZŤAHY

Modlitba za život v pravde

Modlitba za oslobodenie od egoizmu

Modlitba za pomoc pri budovaní vzťahov

Modlitba za pomoc v usporiadaní pocitov

Modlitba za spolužiačky a spolužiakov

Modlitba za priateľov

Modlitba za nepriateľov

Modlitba za obrátenie hriešnikov

Modlitba za zomrelých

UČÍM SA VÁŽIŤ SI SVOJE TELO A SEXUALITU

Vďačnosť za dar sexuality

Vďačnosť za dar tela

Modlitba za schopnosť ovládania sa

Modlitba o pomoc v usmerňovaní sexuality

Modlitba pre chlapcov za schopnosť ovládať sa

Modlitba pre dievčatá za ovládnutie citového života

Modlitba za ovládnutie zmyslovosti a pocitov

Modlitba za pravú lásku

Modlitba za zotrvanie v čistote

Modlitba za múdry výber fi lmov

Modlitba za múdry výber tlače

Spytovanie svedomia podľa 6. a 9. prikázania

UČÍM SA BUDOVAŤ DOBRÉ VZŤAHY S OSOBAMI OPAČNÉHO POHLAVIA

Pane, chcem ísť cestou čistej lásky

Modlitba za rozvíjanie čistej lásky

Pane, pretváraj moju zaľúbenosť na lásku

Pane, pomôž mi rozoznať lásku od egoizmu

Prosba za rozvíjajúce prežívanie rande

Pozvanie Pána Ježiša na rande

Modlitba za zodpovednosť v prejavoch lásky

Modlitba za lásku, ktorá nevydiera

Modlitba za tých, ktorí momentálne nerandia

PRIPRAVUJEM SA NA MANŽELSTVO

Modlitba za to, aby som bola dobrou manželkou

Modliba za to, aby som bol dobrým manželom

Modlitba za predmanželskú čistotu

Modlitba za vytrvanie v predmanželskej čistote

UČÍM SA ŽIŤ DOBRE V RODINE – CHCEM RAZ VYTVORIŤ MILUJÚCU SA RODINU

Modlitba za to, aby som bola dobrou matkou

Modlitba za to, aby som bol dobrým otcom

Vďačnosť za dar plodnosti

Modlitba za dobrú prípravu na rodičovstvo

Spytovanie svedomia: moji rodičia a ja

MÁM PRÍLEŽITOSŤ NÁJSŤ OPORU V HNUTÍ ČISTÝCH SŔDC

Pane, túžim byť v Hnutí čistých sŕdc

Modlitba zasvätenia

Modlitba za dobrú prípravu na manželstvo

Sľub žiť v čistote

SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE MLADÝCH

MODLITBY ZA UZDRAVENIE

Modlitby za uzdravenie od neodbytných zlých myšlienok

Modlitba za uzdravenie zo strachu, obáv a pocitu odmietnutia

Modlitby za uzdravenie vzťahov v rodine

Modlitba za uzdravenie zo zlozvykov: fajčenia, drogovej závislosti, alkoholizmu, závislosti na liekoch

Modlitba za uzdravenie z vulgárnosti

Modlitba za uzdravenie zo zranení vyplývajúcich z prestúpenia hraníc čistoty

Modlitba za uzdravenie zo zranení po strate daru panictva/panenstva

Modlitba za uzdravenie zo zranení sexuálneho zneužívania

Modlitba za uzdravenie zo závislosti od masturbácie

Modlitba za uzdravenie zo závislosti na pornografii

Modlitba za uzdravenie zo zranení po cudzoložstve

BOH HOVORÍ K TEBE

Som tvoj Otec a Pán

Pretváram ťa na nové stvorenie

Učím ťa stretávať sa so mnou v modlitbe

Dávam sa ti v Eucharistii

Dávam ti Ducha Svätého

Učím ťa budovať dobré vzťahy s inými

Skláňam sa nad tebou vo sviatosti pokániaKniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Košice
Vydavateľstvo Zaex
Vydanie prvé
Počet strán 176
Formát 110×155 mm
Väzba pevná väzba
Dátum vydania 2014

Modlitebník pre mladých

zľava
5 %
  • ISBN 9788089676149
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 4.90€
  • Naša cena: 4.66€