Aleluja. Svätá omša, modlitby a  piesne / oranžová obálka

Pri nákupe od 20 kusov 30 % zľava – cena: 4,90 €

Mnohí z vás si určite spomínajú na túto modlitebnú knižku z čias totality, keď ju vydali slovenskí jezuiti v Kanade, v období obmedzovania náboženskej slobody u nás. Teraz vám ponúkame nové vydanie tejto modlitebnej knižky. Jej cieľom je pomáhať všetkým, ktorí ju budú používať, modliť sa v duchu Cirkvi, s Cirkvou, v spoločenstve veriacich i osobne, pomáhať k aktívnej účasti na liturgii a pri účinnom prijímaní sviatostí.

Dôkazom toho je najmä dôkladne spracovaná obsiahla modlitbová časť. Knižka obsahuje texty svätej omše vrátane štyroch eucharistických modlitieb,  latinské texty svätej omše, krátke kapitoly o jednotlivých sviatostiach. V modlitbovej časti ponúka všetky základné a obľúbené modlitby v ich najnovších schválených verziách.V piesňovej časti chrámové a pútnické piesne.

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Ôsme
Počet strán 958
Formát 8 cm x 12 cm
Väzba šitá mäkká väzba
Dátum vydania 2018
Úvodom 5

SLÁVENIE SVÄTEJ OMŠE 9
Modlitba sv. Tomáša Akvinského 9
Úvodné obrady 11
Liturgia slova 21
Liturgia Eucharistie 31
Príprava obetných darov 31
Eucharistická modlitba 34
Prvá eucharistická modlitba 36
Druhá eucharistická modlitba 50
Tretia eucharistická modlitba 57
Štvrtá eucharistická modlitba 65
Obrad prijímania 75
Záverečné obrady 86
Prikázané sviatky 89

MODLITBY 91
Každodenné modlitby 92
Katolícky pozdrav 92
Znak kríža – Prežehnanie 92
Modlitba Pána 92
Anjelské pozdravenie 93
Chváloslovie 93
Anjel Pána 93
Raduj sa, nebies Kráľovná 95
Za duše v očistci – Za zosnulých 95
Apoštolské vyznanie viery 96
Hlavné prikázanie 96
Desatoro Božích prikázaní 96
Pätoro cirkevných prikázaní 97
Sedem sviatostí 98
Sedem darov Ducha Svätého 98
Skutky telesného milosrdenstva 98
Skutky duchovného milosrdenstva 99
Šesť hlavných právd 99
Vzbudenie viery, nádeje a lásky 100
Teba, Bože, chválime 101
Duchu Svätý, príď z neba 106
Ctime túto Sviatosť slávnu 107
Prvé denné myšlienky 109
Obetovanie denného úmyslu 109
Ranná modlitba 110
Začal sa nový deň 117
Modlitba pred jedením 118
Modlitba po jedení 119
Modlitba cez deň 120
Spoločná ranná modlitba 121
Chválospev Panny Márie Magnificat 124
Zachariášov chválospev Benediktus 125
Krátke modlitby cez deň 127
Prosba o veľkodušnosť – Večné Slovo 129
Urob ma svojím nástrojom 129
Večerná modlitba 131
Spoločná večerná modlitba 132
Večerná modlitba 138
Končí sa jeden deň 144
Modlitba za pokojný spánok 146
Večerná modlitba dieťaťa 147
Modlitba k anjelovi strážcovi 148
Poďakovanie sv. Matky Terezy 148
Modlitba sv. Jána Pavla II. 150
Modlitby počas liturgického roka 152
V Advente 152
Na Vianoce 153
Pri jasličkách 155
V Pôste 156
Pri Božom hrobe 157
Na Veľkú noc 159
Na Nanebovstúpenie 160
Na Turíce 162
Na Najsvätejšiu Trojicu 169
Modlitby k svätým 173
Na sviatky Panny Márie 173
Zasvätenie seba a kresťanského spoločenstva
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 176
Rodinné modlitby k Panne Márii 178
Zasvätenie Panne Márii a prosby o pomoc 179
Mária, vzor dievčat 181
Modlitba k Sedembolestnej Panne Márii 182
Modlitba k Panne Márii, Matke
a Pomocnici kresťanov 183
Modlitba k svätému patrónovi 184
Modlitba k svätým Cyrilovi a Metodovi 185
Modlitba k sv. Júdovi Tadeášovi 188
Modlitba k sv. Terezke Ježiškovej 191
Modlitba k sv. Jozefovi za ochranu 192
Modlitba k sv. Šimonovi a Júdovi 194
Modlitby k sv. Rite 195
Deviatnik k sv. Rite 198
Modlitba k bl. Zdenke Schelingovej 200
Modlitba k bl. Titusovi Zemanovi 200
Modlitba k sv. Jánovi Boscovi 201
Modlitba k sv. Dominikovi Saviovi 202
Modlitba k sv. Michalovi, Gabrielovi
a Rafaelovi, archanjelom 202
Modlitba k sv. Michalovi 203
Modlitby na rozličné úmysly 204
Za Cirkev 204
Za pápeža 205
Za obnovu Cirkvi 206
Za biskupa 206
Za kňazov 207
Za kňazské povolania 209
Za duchovné povolania 211
Za vlasť 212
Za svetskú vrchnosť 215
Za rodičov 216
Za upevnenie rodín 217
Za kresťanských manželov 217
Modlitba ženy 218
Za zomrelých rodičov 219
Za zosnulých rodičov a príbuzných 219
Za priateľov a dobrodincov 220
Za príbuzných a priateľov 220
Za dobrú výchovu 221
Za deti 222
Modlitba k Svätej rodine 224
Modlitba matky za deti 226
Prosba o milosť dobrého života 227
Modlitba za obrátenie hriešnikov 230
Modlitba za odpustenie hriechov 231
Modlitba za dobrotivosť a lásku 231
Modlitba pred použitím internetu 233
Modlitba za dar lásky 233
Modlitba za pokoj 234
Modlitba za zjednotenie kresťanov 235
Modlitba za misie 236
Modlitba za ohlasovanie evanjelia 238
Modlitba v chorobe 238
Modlitba za chorých 240
Modlitba za uzdravenie chorého 241
Prosba o silu trpieť 242
Modlitba za milosť dobrej smrti 243
Modlitba za umierajúcich 243
Modlitba za zomrelého 245
Modlitba za duše v očistci 246
Modlitba v rozličných potrebách 247
Modlitba v každej núdzi 248
Modlitba v búrke 248
Modlitba za robotníkov 249
Modlitba za snúbencov 250
Modlitba za kresťanských manželov 251
Modlitba za cestujúcich 252
Modlitba za jasné počasie 252
Modlitba za dážď 254
Modlitba za dobrú úrodu 255
Poďakovanie za úrodu 256
Stavovské modlitby 259
Modlitba žiaka 259
Modlitba pred vyučovaním 260
Modlitba po vyučovaní 261
Modlitba za dobrú voľbu stavu 261
Modlitba siroty 262
Modlitba snúbencov 264
Modlitba manželov 264
Modlitba manželky 265
Modlitba manžela 266
Modlitba matky 267
Modlitba rodičov za deti 268
Modlitba zamilovaného 271
Modlitba za prvoprijímajúce deti 273
Modlitba laických apoštolov 274
Modlitba kresťanského robotníka 275
Modlitba vodiča 276
Modlitba na dovolenke 277

KRISTUS MEDZI NAMI - SVIATOSTI 279
Krst – sviatosť Božieho synovstva 280
Modlitba obetovania dieťaťa po krste 280
Modlitba rodičov za svoje dieťa 280
Súkromné obnovenie krstných sľubov 281
Spoločné obnovenie krstných sľubov 282
Modlitba pokrsteného pri obnove
krstných sľubov 285
Birmovanie sviatosť kresťanskej
dospelosti 286
Hymnus k Duchu Svätému Veni Creator 286
Modlitba vďaky za birmovanie 288
Eucharistia – sviatosť lásky 288
Sväté prijímanie chorých 288
Modlitba pred svätým prijímaním 289
Sväté prijímanie mimo omše 289
Vzdychy k Najsvätejšiemu Spasiteľovi 293
Sebaobetovanie 294
Modlitba k Ukrižovanému, nášmu Pánovi
Ježišovi Kristovi 294
Modlitba sv. Tomáša Akvinského 295
Modlitba pri návšteve Oltárnej sviatosti 297
Sviatosť zmierenia 298
Modlitba k Duchu Svätému 298
Modlitba pred spytovaním svedomia 299
Spytovanie svedomia 299
Po spytovaní svedomia 307
Spytovanie svedomia (pre nedospelých) 308
Spytovanie svedomia (pre najmenších) 312
Ľútosť a predsavzatie 314
Obrad zmierenia 316
Zadosťučinenie 319
Myšlienky na ďakovnú modlitbu
po spovedi 320
Odpustky 321
Úplné a čiastočné odpustky 321
Pravidelné možnosti získania odpustkov 322
Sviatosť pomazania chorých 324
Posolstvo Cirkvi chorým 327
Modlitby pri chorom 330
Prosby 330
Modlitba za chorého 331
Modlitby v chorobe 333
Nábožné vzdychy chorého 337
Litánie za ťažko chorého – Litánie k svätým 339
Modlitby odporúčania 342
Modlitba po skonaní 347
Modlitba za zomierajúcich 348
Rozjímanie o smrti 349
Modlitba za šťastnú hodinu smrti 352
Sviatosť posvätnej vysviacky 353
Modlitba za kňaza vo farnosti 353
Modlitba za biskupa 355
Modlitba za pápeža 356
Modlitba za duchovné povolania 358
Sviatosť manželstva 362
Modlitba snúbencov 363
Modlitba manželov 364

POBOŽNOSTI 367
Pobožnosť krížovej cesty I. 368
Krížová cesta II. 380
Súkromná pobožnosť krížovej cesty 403
Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš 407
Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 412
Modlitba k Božskému Srdcu na prvý
piatok v mesiaci 416
Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému
Srdcu 418
Obetovanie dňa v duchu apoštolátu
modlitby 420
Zasvätenie rodín Božskému Srdcu 421
Odprosujúca modlitba na prvú nedeľu
v mesiaci 424
Odprosujúca modlitba na sviatok
Božského Srdca 430
Prisľúbenia Božského Srdca 434
Deviatnik k Božskému Srdcu 436
Litánie k Predrahej Kristovej krvi 459
Po požehnaní 462
Loretánske litánie 463
Modlitba svätého ruženca 468
Radostný ruženec 469
Ruženec svetla 470
Bolestný ruženec 471
Slávnostný ruženec 472
Fatimská modlitba 473
Pod tvoju ochranu 474
Spomeň si, svätá Panna Mária 474
Litánie k Márii Kráľovnej 475
Korunka k Božiemu milosrdenstvu 478
Litánie k sv. Jozefovi 479
K tebe sa utiekame 481
Litánie ku všetkým svätým 483

PIESNE 493
Na advent 493
Na vianočné obdobie 523
Na posledný deň v roku 571
Ku krížovej ceste 625
Po krížovej ceste 632
Na kvetnú nedeľu 634
Na veľkonočné obdobie 637
Pri svätej omši 674
K najsvätejšej Oltárnej sviatosti 711
Antifóny k blahoslavenej Panne Márii 750
Pred požehnaním 754
K sv. anjelovi strážcovi 844
Ku všetkým svätým 848
K svätým košickým mučeníkom 848
K niektorému apoštolovi 851
K niektorému sv. mučeníkovi 852
Ku sv. mučeníkom 854
K niektorému sv. vyznávačovi 855
K niektorej sv. panne a sv. mučenici 857
K niektorej sv. žene a sv. vdove 858
Zádušné 859

CIRKEVNÝ POHREB 899

PIESNE NEZARADENÉ
DO KANCIONÁLA 916


Aleluja. Svätá omša, modlitby a piesne

oranžová obálka

zľava
10 %
  • ISBN 978-80-8191-146-0
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 6.30€