Sprevádzanie (counseling) a vybrané aspekty starostlivosti        o seniorov a ľudí dlhodobo chorých

Sprevádzanie seniorov a ľudí dlhodobo chorých je občas náročné, pretože treba neustále počítať s nepredvídateľným, konať s kreatívnosťou a flexibilitou. Znamená to kráčať vedľa osoby jej rytmom a dať sebe a jej čas... Práve dnes, v období plnom zhonu a zaneprázdnenia, je čas cenný kapitál a len málo ľudí ho chce a dokáže dávať iným. Pomáhať neznamená ísť vpredu, ani mať niečo navyše, ani sa druhého ujímať, ani sa ubezpečovať pomocou tejto úlohy, ani navrhovať riešenia. Znamená to byť s niekým, vziať ho za ruku, ale pritom sa aj nechať viesť a nechať si ukazovať cestu prostredníctvom toho, čo nám ten druhý hovorí, dať mu možnosť, aby sa vyjadril a sám sebe objasnil smer svojich možností. Miesto sprevádzajúceho je vedľa človeka potrebujúceho pomoc, avšak nepatrne, v pozadí.

Sprevádzanie a starostlivosť je aj o zmysle vlastného i cudzieho života; o tom, čo si od života prajeme, ako ho chceme my sami prežívať a ako umožníme iným žiť. Je to ľudská služba druhému človeku.

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 232
Väzba brožovaná
Dátum vydania Prvé
Úvod .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
I. Vybrané základné pojmy v geriatrickej a dlhodobej starostlivosti . . . 9
1. Pojem zdravie/choroba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
2. Starnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1. Biologické starnutie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
2.1.1. Medicínske aspekty biologického starnutia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
2.1.2. Mobilita človeka vo vyššom veku .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
2.2. Psychické starnutie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
2.3. Sociálne starnutie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
2.3.1. Sociálne zmeny v starobe – dôchodkový syndróm . . . . . . . . 20
3. Staroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1. Vek človeka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
3.2. Špecifické pojmy súvisiace so starobou .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
4. Geriatrické syndrómy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
4.1. Syndrómy patologického starnutia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
4.1.1. Geriatrický mal adaptačný syndróm (GMS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
4.1.2. Syndróm imobility – imobilizačný syndróm
(syndróm dekondicionácie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5. Dlhodobá starostlivosť ‒ „long-term care“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1. Neformálna starostlivosť a formálna starostlivosť – definície .  .  .  .  .  .34
II. Kvalita života seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1. Opis pojmu „kvalita života“ u seniorov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
1.1. Historicko-filozofický pohľad na kvalitu života .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
1.2. Psychologický pohľad na kvalitu života .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
1.3. Sociálny pohľad na kvalitu života .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
1.4. Medicínsky pohľad na kvalitu života .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
2. Modely kvality života a ich význam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54
3. Vybrané metódy výskumu kvality života seniorov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
4. Holistický prístup ku kvalite života .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67
4.1. Životná pohoda ‒ „well-being“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69
III. Princípy interpersonálnej komunikácie
s osobami staršími a dlhodobo chorými .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
1. Komunikácia: definícia a charakteristika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.1. Verbálna komunikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1.2. Neverbálna (mimo slovná) komunikácia . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1.3. Paralingvistická komunikácia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88
2. Podmienky efektívnej komunikácie v starostlivosti o seniorov . . . . . . . . 90
3. Význam komunikácie s geriatrickým a dlhodobo chorým pacientom .  .  .  .  .95
4. Špecifiká komunikácie so seniorom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
4.1. Špecifiká verbálnej komunikácie seniorov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
4.2. Špecifiká neverbálnej komunikácie seniorov . . . . . . . . . . . . . 102
4.3. Efektívna komunikácia so seniorom . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.3.1. Aktívne počúvanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.3.1.1. Techniky aktívneho počúvania .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
4.4. Komunikačné bariéry vo vzťahu so seniormi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
4.5. Komunikácia s geriatrickým pacientom s rôznymi druhmi postihnutia .  . 112
4.5.1. Sluchové postihnutie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
4.5.2. Zrakové postihnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.5.3. Porucha reči a afázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.5.4. Postihnutie pohybového aparátu a telesné postihnutie .  .  .  .  . 115
4.5.5. Demencia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
5. Manipulácia v komunikácii so seniormi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
5.1. Základné pojmy: manipulácia, manipulátor, manipulovaný človek .  .  . 119
5.2. Psychická manipulácia v komunikácii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
5.3. Seniori a dlhodobo chorí a ich manipulácia . . . . . . . . . . . . . .125
IV. Counseling ako sprevádzanie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
1. Counseling ako pomáhajúci vzťah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2. Counselor (osoba sprevádzajúca) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
3. Klient .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
4. Sprevádzajúci rozhovor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
5. Fázy sprevádzajúceho rozhovoru .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
V. Sprevádzanie seniorov a ľudí dlhodobo chorých
v kontexte pastoračnej starostlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1. Choroba a uzdravenie: ich zmysel a hodnota v Božom pláne spásy .  .  .  .  . 146
2. Kresťanské prijatie choroby: láska, zjednotenie, obeta . . . . . . . . . . . 149
3. Túžba po uzdravení a modlitba za jeho dosiahnutie . . . . . . . . . . . . 150
4. Sviatosti a modlitba – cestou k Bohu v starobe a chorobe . . . . . . . . . 152
4.1. Modlitba – pomáha pochopiť zmysel utrpenia, staroby a choroby . . 152
4.2. Eucharistia – sviatosť, ktorá je pokrmom na ceste . . . . . . . . . . 155
4.3. Sviatosť zmierenia – sviatosť, ktorá prináša pokoj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
4.4. Sviatosť pomazania chorých – zdroj posilnenia a nádeje .  .  .  .  .  .  . 165
4.4.1. Sviatosť pomazania chorých v dejinách .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
4.4.2. Slávenie sviatosti pomazania chorých .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
VI. Sprevádzanie zomierajúcich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
1. Smrť a zomieranie – medicínsky pohľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
2. Fázy umierania podľa Kübler-Rossovej a sprevádzanie zomierajúcich . . . 179
3. Vybrané aspekty sprevádzania umierajúcej osoby . . . . . . . . . . . . . .185
3.1. Psychologický pohľad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
3.2. Sociálny pohľad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
3.3. Právny pohľad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
4. Duchovné a pastoračné sprevádzanie zomierajúcich . . . . . . . . . . . . 191
5. Zomierajúci a spoločenstvo veriacich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
VII. Senior darom pre Cirkev a pre spoločnosť . . . . . . . . . . . . . 201
1. Staroba z pohľadu viery .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
2. Starí ľudia vo Svätom písme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3. Starí ľudia v učení Jána Pavla II. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
4. Výzvy pre pastoráciu seniorov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
5. Seniori – vzácny dar pre cirkevné spoločenstvo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210
Bibliografia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213

Sprevádzanie (counseling) a vybrané aspekty starostlivosti o seniorov a ľudí dlhodobo chorých

zľava
26 %
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 5.20€
zľava
20 %
Duchovné cvičenia / nový preklad
Preložil Ján Benkovský SJ   Čím sú Duchovné cvičenia sv. Ignáca výnimočné a aktuálne..
9.00€ 7.20€

zľava
20 %
Úvahy verejného teológa o viere, spoločnosti a politike
Zbierka textov z rokov  2017 – 2020   Ľubomír Martin Ondrášek vstúpil do p..
11.00€ 8.80€

zľava
20 %
Idem a som vedený
Svedectvo života “od doma po dnes” v mozaike spomienok  Mozaika spomienok pátra Ti..
10.00€ 8.00€

zľava
20 %
Podeľme sa s múdrosťou
Jedného dňa dostal pápež František pri modlitbe vnuknutie poukázať na dôležité poslanie starých rodi..
20.00€ 16.00€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.