Slovo bratom

P. František Paňák v rekolekčnej úvahe o modlitbe povedal: „Pri modlitbe nehovorte mnoho ako pohania! Myslia totiž, že budú vypočutí pre množstvo svojej reči.“ (Mt 6,7) Úprimne sa modliť máme rozumieť modliť sa duchom a srdcom, celou našou dušou, čiže to nazývame modliť sa vnútorne. Hovoriť mnoho ‒ znamená vždy akosi sa náhliť, a už začíname sa modliť a pritom myslíme aj na dačo iné, takže nečudujme sa, keď čítame u sv. Marka: „Dobre o vás pokrytcoch prorokoval prorok Izaiáš: Ten ľud len svojimi perami ma ctí, ale jeho srdce ďaleko je odo mňa.“ (Mk 7,6-7) A tak sa môže stať aj nám, že naša modlitba nie je osobné, adresná ‒len vykonávaná. Tým nemá byť povedané, že sa nemáme modliť opakovacími formulami, ale musíme ich naplňovať živým duchom, a preto sa musíme snažiť vždy lepšie a lepšie sa modliť: ‒ Treba dávať pozor, aby sme hovorili pomaly, dôstojne a dodržiavali maličké pauzy medzi článkami viet.

‒ Snažme sa nielen recitovať vety, ale hovoriť osobe. Modlitba nesmie byť len ako dajaká vec, ale živé slovo k živej osobe.

‒ Všímať si aj zmysel slov, ktoré vyslovujeme. Však často vyslovujeme slová, ktoré povedal Ježiš Kristus alebo svätá Cirkev. Slová obsahujú veľké bohatstvo, a my ho nevyužívame.

‒ Snažme sa modliť aj vlastnými slovami a využívať pri tom rozum, ako hovorí sv. Pavol.

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 118
Formát 14,5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2021
Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Páter František Paňák SJ – svedok radostnej viery a nádeje . . . . . . . . . . . . . 9
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Mladosť a dozrievanie v povolaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Jezuitská formácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Trocha slobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Väznený a prenasledovaný pre Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. Tichý apoštol Košíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6. Namiesto záveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Prílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
P. JUDr. František Paňák, kňaz zo Spoločnosti Ježišovej . . . . . . . . . . . . . 33
Moje stretnutia s pátrom Paňákom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
P. František Paňák SJ: Slovo bratom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
„Raduj sa ľudské stvorenie ‒ prišlo k nám naše spasenie“
„Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku“ (JKS) . . . . . . . . . . . . . . 41
Koleda po starom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Koleda po novom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nesieme veľkú zodpovednosť za duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Celkom odznova rodí sa veľký poriadok
Magnus ab integro oritur ordo (Vergílius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Čo nám najväčšmi chybuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Aká musí byť naša mienka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pamätaj, človek, že...
Memento homo... (z pôstnej liturgie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vznešenosť kňazskej hodnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Reflectere et fructum capere ‒ zamyslíme sa nad slovami proroka Jeremiáša . . . . . 51
Každá duša, ktorá sa dvíha, dvíha aj svet
Toute âme qui se lève, éleve le monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
„Kto hovorí: poznám ho! a nezachováva jeho prikázania,
je luhár a niet v ňom pravdy“
Qui dicit se nosse eum et mandata eius non custodit mendax est,
et in hoc veritas non est (1Jn 2,4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Čo je to autorita? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Credo propter autoritatem lei revelantis ‒ (Vat.I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Svet sa stále mení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Viera = poslušnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ubi charitas et amor, Deus ibi est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
„A ty chlapček, prorok Najvyššieho... “
Et tu, puer, propheta Altissimi... (Cant. Zach. Lk 1,76) . . . . . . . . . . . . . . . 66
Štafeta generácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Slová sú len slová, ale príklady tiahnu... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Či je takéto niečo možné nám dnešným ľuďom?! . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Presbytérium ‒ kňazské spoločenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Naša izolovanosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Spoločenstvo – presbytérium – očami filozofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Duch nás prenáša a povznáša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
„Neviete azda, že ste chrámom Božím a Duch Boží prebýva vo vás?“
Nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in vobis? (1Kor 3,16) . . . . 73
In teória, ale čo v praxi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kňazi zajtrajška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Skrze Máriu k Ježišovi
Per Mariam ad Jesum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Preblahoslavená Panna Mária ‒ podnecovateľka a inšpirátorka kontemplácie . . . 78
Kríza? = peccatum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zázračný liek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva,
ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7,21-22)
Non omnis, qui diecit mihi Domine, Domine, introibit in regnum caelorum,
sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in caelis est . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Mária „víťazná“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Charizmatici...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Veľkosť Panny Márie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Naše fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
O kresťanskom význame ľudskej bolesti
(podľa Apoštolského listu Svätého Otca Jána Pavla II.)
De christiana doloris humani significatione
(ad mentem Ecistulae Apostolicne Ioannis Pauli II.) . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Záverom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Veľká neznáma ?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
„Pokoj ľuďom dobrej vôle“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Svätí Cyril a Metod ‒ spolupatróni Európy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A ešte jedno želanie na záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
„Vznešená úloha“ – (Veľký dar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
S vedomím plnej zodpovednosti slávme 1100. výročie smrti sv. Metoda . . . . . 99
„... Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná...“
... Mors et vita duello confixere mirando... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ich Kalvária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Košické ženy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Otvor aj nám oči, Pane Ježišu Kriste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Nunc tempus acceptabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
„Ó vy všetci, ktorí idete po ceste, pozorujte a viďte,
či je bolesť ako bolesť moja...
O vos omnes qui transitis per viam atedite
et videte si est dolor sicut dolor meus... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
„Veď všetci, čo chcú nábožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní“
Et omnes qui pie votunt vivere in Christo Jesu,
persecutionea patientur (2Tim 3,12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Caritas Christi urget nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Redverendisimi in Christo fratres! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
„Lebo tvojim veriacim, Pane, život sa neodníma...“
Tus enim fldelibus, Domine, vita mutatur, non tolietur... . . . . . . . . . . . . . .114

Slovo bratom

  • Bežná cena: 4.50€
  • Naša cena: 3.60€
Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.