Súborné dielo 7. zväzok / Zasvätenie do filozofie, Rok obnovy vo viere, štúdie  a články

 

Do siedmeho zväzku sú zaradené dva roz-siahlejšie texty: Zasvätenie do filozofie a Rok obnovy vo viere. Črtu zasväcovania možno vybadať v celom teologickom diele Emila Krapku SJ ako základnú metódu života vo viere, ktorá je povolaná, aby sa sprostredkovala a odovzdala iným na spôsob osobného svedectva. V tretej časti sme sústredili jeho dlhšie i kratšie štúdie a články, ktoré vznikli pri rozličných príležitostiach, ako sa to pri každom texte uvádza. Poukazuje to na šírku záberu Emila Krapku SJ, ktorý sa nebál pustiť aj do tém, s ktorými pôvodne nemal úmysel osobitne sa zaoberať, no prijal ich ako výzvu pre svoju službu teológa miestnej cirkvi. Siedmy zväzok Súborného diela je do určitej miery pestrý, no zároveň prináša dotvorenie celkového pohľadu na autorove spisy a prináša inšpiráciu pre ďalšie štúdium a rozvoj jeho myšlienok.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 408
Formát 14,5 x 20.5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2019
Zasvätenie do filozofie 15
Úvodné slovo na spôsob meditácie 19
Úvod do filozofie 23
Filozofia ako láska k múdrosti 24
Ľudská túžba po múdrosti 25
Sofia – múdrosť v gréckom chápaní 26
Múdrosť v biblickom chápaní 28
Životná múdrosť v dedičstve národných kultúr 32
Filozofia srdca, filozof ako milovník Boha 34
Pôvod a povaha filozofie 36
Pôvod filozofie 36
Stupne alebo roviny filozofie 39
Východisko a metóda filozofie 40
Definícia filozofie 41
Naše východisko a naša filozofia 43
Filozofia, jej členenie a jej vzťah k ostatným vedám 45
Vnútorné členenie filozofie 46
Filozofia a jej vzťah k iným vedám 51
Filozofia a náboženstvo 59
Filozofia a prirodzené náboženstvo 60
Filozofia a biblické zjavenie 63
Starý zákon 63
Evanjeliové posolstvo 64
Filozofia a teológia v Cirkvi 65
Patristika a grécka filozofia 65
Veľká teologická syntéza stredoveku 65
Osamostatnenie filozofie v novoveku a antagonizmus filozofie a teológie 66
Dnešný stav 67
Kresťanská filozofia 68
Význam filozofie pre dnešného kresťana 73
Úvodom 73
Situácia kresťana v dnešnom svete 73
Dnešné ťažkosti pri štúdiu filozofie 75
Postoj Cirkvi k štúdiu filozofie vo svetle dokumentov Učiteľského úradu Cirkvi z posledného storočia 77
Obsah filozofie – základné otázky a ich riešenie 84
Úvod 84
Hlavné problémy filozofie a ich riešenie 84
Filozofia ako osobná otázka a hľadanie odpovede 88
Historický vývoj filozofie 99
Grécka filozofia 100
Prvé obdobie predsokratovské, nazývané tiež kozmologické 100
Druhé obdobie gréckej filozofie – klasické obdobie 102
Tretie obdobie gréckej filozofie – helenistické obdobie 105
Patristika 107
Filozofia apologétov 107
Vrcholné obdobie patristiky 108
Neskorá patristika 108
Stredoveká scholastická filozofia 110
Raná scholastika 110
Vrcholná scholastika 111
Neskorá scholastika 113
Novoveká filozofia 114
Renesancia 114
Obnova scholastickej filozofie 114
Filozofia racionalizmu 115
Empirizmus 117
Novoveká idealistická filozofia 118
Reakcia proti idealizmu 119
Obnova scholastickej filozofie v novoveku 119

Rok obnovy vo viere 123
Hľadať Boha 124
Prečo ustavične hľadať Boha? 124
Popieranie Boha 126
Viera v Boha Otca 127
Veriť v Boha 128
Cesta viery 128
Ťažkosti na ceste viery 129
Milosť viery 130
Vyznanie viery a spoločenstvo veriacich 130
Verím v Boha Otca všemohúceho 132
Boh Otec svetiel 132
Boh Otec Izraela 133
Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista 134
Otče náš! 135
Verím v Boha Otca všemohúceho 136
Verím v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého 137
Boh nám zjavil svoje tajomstvo v Ježišovi Kristovi 137
„Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ 138
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ 139
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme 141
Hľadanie pôvodu 141
Boh Stvoriteľ 141
Dôstojnosť stvorenia 142
Stvorený svet ako znamenie 143
Pokľaknutie k modlitbe 143
Verím vo Stvoriteľa sveta viditeľného i neviditeľného 145
Prečo Boh stvoril vesmír? 145
Ako správne chápať biblické správy o stvorení človeka? 145
Boh stále tvorí a riadi svet 146
Hriech v dejinách ľudstva 147
Ježiš – nový Adam 148
Anjeli 148
Zlí duchovia 149
Od Otca je všetko, skrze Ježiša Krista 151
Viera Cirkvi v Boha Otca Stvoriteľa 151
Ťažskosti moderných ľudí veriť vo stvorenie 152
Verím v Ježiša Krista 154
Ježiš 154
Kristus 155
Syn Boží 156
Náš Pán 157
Počal sa z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny 158
Počal sa z Ducha Svätého 158
Pani naša… 159
Narodil sa z Márie Panny 159
Dieťa Panny 160
Plná milosti 161
„Svätá Mária, Matka Božia“ 161
Mária v srdci Cirkvi 162
Ježiš hlásal evanjelium kráľovstva 164
Celý život Ježiša Krista je tajomstvo 164
Ježiš hlása evanjelium o Božom kráľovstve 164
„Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ (Jn 18,36) 165
Trpel za vlády Poncia Piláta 167
Prorocké predpovede o trpiacom Mesiášovi 167
Ježiš predpovedá svoje utrpenie 168
Ježiš nám daroval pamiatku svojho umučenia 168
Muž bolestí 169
Ako baránok vedený na zabitie 170
Naša účasť na Ježišovom utrpení 170
Ježiš Kristus bol ukrižovaný 171
Tajomstvo kríža 171
Bolestná smrť na kríži 172
Obeta kríža 172
Pohoršenie kríža 173
Sláva krížu 174
Svätý kríž 175
Zomrel a bol pochovaný 176
Ježiš Kristus zomrel 176
Bol pochovaný 176
Zostúpil k zosnulým 178
Ježiš Kristus zostúpil k zosnulým 178
Tretieho dňa vstal z mŕtvych 180
Svedectvo apoštolskej Cirkvi 180
Historická udalosť 180
Tajomstvo viery 181
„Ja som vzkriesenie a život“ (Jn 11,25) 182
Ježišovo zmŕtvychvstanie ako znamenie 183
„Raduj sa, nebies Kráľovná!“ 184
Vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho 186
Zjavenia vzkrieseného Ježiša Krista 186
Vzkriesený Ježiš dáva apoštolom poslanie 186
„Pán Ježiš bol vzatý do neba a zasadol po pravici Boha.“ (Mk 16,18) 187
„Sedí po pravici Boha Otca všemohúceho“ 188
Príde súdiť živých i mŕtvych 190
Ježiš Kristus príde… 190
… príde súdiť živých i mŕtvych 191
Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22,20) 192
Verím v Ducha Svätého 194
Vyznanie viery v Ducha Svätého 194
Kresťanská skúsenosť Ducha 195
Boží Duch Stvoriteľ 196
Boží Duch hovoril skrze prorokov 196
Duch Ježiša Krista 197
Duch Svätý v Cirkvi 197
Verím vo svätú Cirkev katolícku 199
Cirkev vo vyznaní viery 199
Ježiš založil Cirkev 199
Duch Svätý zjavuje Cirkev 200
Tajomstvo Cirkvi v obrazoch a podobenstvách 200
Láska k Cirkvi 201
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev 203
Verím v jednu Cirkev 203
Verím vo svätú Cirkev 204
Verím v katolícku Cirkev 206
Verím v apoštolskú Cirkev 207
Spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov 209
Verím v spoločenstvo svätých 209
Verím v odpustenie hriechov 210
Vzkriesenie tela a večný život 212
Verím vo vzkriesenie tela a v život večný. 212
Amen 213

Štúdie a články 217
Tajomstvo Krista v eucharistickej slávnosti 218
Prístup k tajomstvám 218
Božie tajomstvá 220
Tajomstvo Krista 222
Prítomnosť Kristovho tajomstva v Cirkvi 223
Tajomstvo Kristovo slávené vo svätej omši 225
Náš prístup 227
Kresťanská obec ako spoločenstvo Ducha 229
Kresťanstvo: rozdelenie a cesta k jednote 239
Jednota 239
Rozdelenie 239
Dejiny rozdelenia 240
Dnešný stav 241
Cesta k jednote 242
Slávnosť Božej rodiny 244
O novej liturgii svätej omše 244
Božia rodina a duch synovstva 244
Slávnosť Božej rodiny – svätá omša 245
Evanjelizácia mládeže a farnosti 248
Príhovor na otvorenie sympózia 248
Prorocké povolanie a poslanie mladých 250
Manželstvo a rodina v dejinách spásy 257
Rodina – cesta spásy 257
Svätá rodina 258
Cirkev – rodina 259
Primát a kolegialita 261
Úvod 261
1. Biblické základy primátu a kolegiality 262
2. Svedectvo Tradície 266
Svedectvo tradície o primáte 268
3. Dogmatický obsah a teologický výklad 272
4. Primát a kolegialita v novom Kódexe kánonického práva 278
Záver 280
Literatúra 280
Teologické základy inkulturácie 282
Kultúra – inkulturácia: osvetlenie pojmov 282
Biblické základy 283
Historické podoby inkulturácie 285
Učenie Cirkvi na Druhom vatikánskom koncile 285
Naše poslanie – evanjelizácla kultúry 287
Nové ekumenické direktórium 289
Úvod 289
Dôvody revízie 289
Adresáti 290
Cieľ direktória 290
1. Úsilie o jednotu kresťanov 291
Cirkev a jej jednota v Božom pláne spásy 291
Cirkev ako spoločenstvo 292
Rozdelenie medzi kresťanmi a obnovenie jednoty 293
Ekumenizmus v živote kresťanov 293
Rozličné roviny ekumenickej činnosti 294
Zložitosť a rozdielnosť ekumenickej situácie 294
Sekty a nové náboženské hnutia 295
2. Ako je v katolíckej Cirkvi organizovaná služba jednote kresťanov? 295
3. Formácia k ekumenizmu v katolíckej Cirkvi 296
A. Formácia všetkých veriacich 296
B. Formácia pastoračných pracovníkov
(Ekumenické direktórium, 70–86) 298
C. Špecializovaná formácia (Ekumenické direktórium, 87–90) 299
D. Trvalá formácia (Ekumenické direktórium, 91) 299
4. Spoločenstvo života a duchovnej aktivity pokrstených 299
A. Sviatosť krstu (Ekumenické direktórium, 92–101) 299
B. Spoločná účasť na duchovných aktivitách a zdrojoch
(Ekumenické direktórium, 102–142) 301
Spoločné modlitby 302
Účasť na mimosviatostnej liturgii 303
Účasť na sviatostnom živote, osobitne na Eucharistii 303
Účasť na iných zdrojoch a duchovných aktivitách 305
C. Miešané manželstvá (Ekumenické direktórium, 143–160) 305
V. Ekumenická spolupráca, dialóg a spoločné svedectvo 306
Miesto a poslanie Katechizmu Katolíckej cirkvi 308
1. Katechéza a katechizmy v dejinách Cirkvi 309
2. Charakteristika nového katechizmu 311
3. Miesto a poslanie Katechizmu Katolíckej cirkvi v živote miestnych cirkví 313
Záver 314
Literatúra 315
Tajomstvo pozdravu 316
1. „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista“ (1 Kor 1,3) 316
2. „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja medzi nimi“ (Mt 18,20) 317
Tajomstvo človeka 319
1. Človek je otázka a hľadanie 319
2. Človek je túžba po šťastí 320
3. Človek je Božie stvorenie 321
4. V Božej prítomnosti 322
Tajomstvo Boha Stvoriteľa 324
Tajomstvo Božieho obrazu 330
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril“ (1,27) 330
„Na Boží obraz ho stvoril“ (1,27) 331
„Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im:
‚Ploďte a množte sa a naplňte zem!‘“ (1,27-28) 334
Tajomstvo hriechu a nádeje 337
Tajomstvo hriechu 340
Tajomstvo ľútosti a odpustenia 345
Tajomstvo Božieho kráľovstva 351
1. Celý život Ježiša Krista je tajomstvo 351
2. Ježiš hlása evanjelium kráľovstva 351
3. Podobenstvá o kráľovstve 352
4. Znamenia Božieho kráľovstva 353
5. „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18,36) 354
Cirkev sa modlí s Máriou, Ježišovou Matkou 357
Modlitba Panny Márie 357
Cirkev sa modlí s Ježišovou matkou Máriou 359
Stretnutie, dialóg, spolupráca 361
Aloisianum na Trnavskej univerzite 365
Boh túži po našom srdci 373
Pán je moje svetlo a moja záchrana 375
Dobrý pastier 377
Srdce Ježišovo, kopijou prerazené 379
Pán môj a Boh môj! 381
Výmena srdca 383
Boh je väčší 384
Boh má srdce 386
Srdce plné dobroty a láskavosti 388

Editorská poznámka 390
Register citovaných miest 392
Menný register 401

Súborné dielo 7. zväzok

Zasvätenie do filozofie, Rok obnovy vo viere, štúdie a články

zľava
20 %
  • Bežná cena: 14.90€
  • Naša cena: 11.92€

zľava
20 %
Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus
Úvod do filozofickej teológieDruhý dielPrvý diel filozofickej teológie Kto je Boh a či vôbec j..
6.00€ 4.80€

zľava
20 %
Základy logiky
Publikáciu vydala TF TU, preto sa na ňu nevzťahuje zľava Priateľov Dobrej knihy a ani iné zľavy. ..
5.50€ 4.40€

zľava
20 %
Základy filozofie kultúry
Svet, v ktorom dnes človek žije je veľmi komplexný, nie je jednoducho prírodou či vesmírom, ale..
6.00€ 4.80€

zľava
20 %
Súborné dielo 3. zväzok / Osnova cirkevných štúdií a  Teológia III
Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.