Cesta na stretnutie s Božím slovom / cez exhortáciu Verbum Domini

Všetci sme učeníci misionári. Vo všetkých pokrstených, od prvého až po posledného, pôsobí posväcujúca sila Ducha, ktorá povzbudzuje do evanjelizácie. Boží ľud je svätý vďaka tomuto pomazaniu, ktoré ho robí neomylným „in credendo“. To znamená, že keď verí, nepochybí, aj keď možno vždy nedokáže nájsť vhodné slová na vyjadrenie svojej viery. Duch ho vedie v pravde a privádza ho k spáse. Ako súčasť tajomstva lásky voči ľuďom Boh darúva celku veriacich zmysel pre vieru – sensus fidei –, ktorý im pomáha rozlišovať to, čo skutočne pochádza od Boha.

Vďaka krstu sa každý člen Božieho ľudu stáva učeníkom misionárom (porov. Mt 28, 19). Každý pokrstený, nech už má akúkoľvek úlohu v Cirkvi a stojí na ktoromkoľvek stupni poznania svojej viery, je aktívnym protagonistom - vedúcim evanjelizácie; bolo by nesprávne predstavovať si evanjelizáciu ako aktivitu, ktorá prináleží len niekoľkým kvalifikovaným veriacim, zatiaľ čo zvyšok veriaceho ľudu by mal byť iba prijímateľom ich činnosti. Nová evanjelizácia si vyžaduje nové zaangažovanie každého z pokrstených. Toto presvedčenie sa stáva výzvou adresovanou každému kresťanovi, aby sa nikto nevzdával svojej úlohy hlásať evanjelium, pretože od okamihu, keď niekto osobne zakúsil Božiu zachraňujúcu lásku, nepotrebuje veľa času na prípravu, aby mohol ísť a hlásať; nemôže predsa čakať na prednášky a dlhé vysvetľovania. Každý kresťan je misionárom v tej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi; nehovorme už, že sme „učeníci“ a „misionári“, ale že vždy sme „učeníci misionári“. Ak o tom nie sme presvedčení, pozrime sa na prvých učeníkov, ktorí hneď potom, ako spoznali Ježišovu tvár, išli a ohlasovali plní radosti: „Našli sme Mesiáša“ (Jn 1,41). Samaritánka sa hneď po skončení rozhovoru s Ježišom stala misionárkou; mnohí Samaritáni uverili v Ježiša „pre slovo ženy“ (Jn 4,39). Aj svätý Pavol od svojho stretnutia s Ježišom Kristom „hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom“ (Sk 9,20). A my na čo ešte čakáme? (Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium 120).

 

Všetci sme povolaní, aby sme neustále rástli ako hlásatelia evanjelia. Zároveň sa snažíme o lepšiu formáciu, o prehĺbenie lásky, o jasnejšie svedectvo o evanjeliu. V tomto zmysle však musíme pripustiť, aby nás aj druhí neustále evanjelizovali; to však neznamená, že sa máme vzdať evanjelizačnej misie: treba len nájsť spôsob ohlasovania Ježiša zodpovedajúci  našej situácii. Všetci sme povolaní ponúknuť druhým jasné svedectvo o Pánovej zachraňujúcej láske. On nám aj napriek našim slabostiam ponúka svoju blízkosť, svoje Slovo i svoju silu a dáva zmysel nášmu životu. Tvoje srdce vie, že život bez neho nie je ten istý; a teda to, čo si objavil, čo ti pomáha žiť a čo ti dáva nádej – to je to, čo máš odovzdať druhým. Naša nedokonalosť nemôže byť výhovorkou; naopak, misia je neustálou výzvou, aby sme sa neuspokojili s priemerom a pokračovali v raste. Svedectvo viery, ktoré majú všetci kresťania vydávať, vedie každého k tomu, aby so sv. Pavlom povedal: „Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil… uháňam za tým, čo je predo mnou“ (Flp 3, 12 – 13).  Evangelii nuntiandi 121.

 Kniha
Vydanie Prvé
Dátum vydania 2018
Počet strán 162
Formát 14, 5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Slovo na úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1. Stretnutie s Božím slovom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2. Rozhovor s Pánom Bohom pomocou jeho slov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Kozmický rozmer Božieho slova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4. Sväté písmo a sviatosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5. Cirkev žije z Božieho slova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. Božie slovo má privilegované miesto v posvätnej liturgii . . . . . . . . . . . . . . 21
7. Čo je Jeruzalemská Biblia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8. Milostivý rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9. Božie slovo má sviatostnú účinnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10. Božie slovo, sviatosť zmierenia a pomazanie chorých . . . . . . . . . . . . . . . 32
11. Slovo sa stalo telom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
12. Človek odpovedá Bohu, ktorý ho oslovuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
13. Matka Božieho slova a Matka viery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
14. Jazyk Biblie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
15. Hlásať svetu slovo nádeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
16. Božie slovo a kresťanské svedectvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
17. Veľkosť milosrdenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
18. Svetové dni mládeže – živé Božie slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
19. Situácia prítomnosti a budúcnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
20. Cirkev prijíma Slovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
21. Božím slovom za zjednotenie kresťanov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
22. Sila Božieho slova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
23. Božie slovo presahuje hranice kultúr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
24. Hlásanie Božieho slova a trpiaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
25. Mária v najplnšej miere prijala Božie slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
26. Božie slovo a Duch Svätý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
27. Ústne podanie a Písmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
28. Božie slovo a angažovanosť vo svete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
29. Literárny a duchovný zmysel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
30. Vnútorná jednota Biblie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
31. Božie slovo a zasvätený život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
32. Božie slovo v živote Cirkvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
33. Vysvätení služobníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
34. Božie slovo a kandidáti kňazstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
35. Božie slovo a veriaci laici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
36. Biblia a spravodlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
37. Biblické oživovanie pastoračnej činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
38. Boh Otec, prameň a pôvod Slova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
39. Lectio divina – rozjímavé čítanie Biblie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
40. Spôsob rozjímavého čítania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
41. Ohlasovanie Božieho slova a utečenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
42. Sväté písmo v umeleckých vyjadreniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
43. Evanjeliá – vrchol Zjavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
44. Biskupská synoda o Božom slove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
45. „Temné“ stránky Biblie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
46. Kristológia Slova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
47. Posolstvo Božiemu ľudu o Božom slove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
48. Názov Písma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
49. Plnšie chápanie Svätého písma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
50. Spôsoby uživotnenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
51. Koinonia – bratské spoločenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
52. Božie slovo a misie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
53. Veľkolepé pôsobenie Ducha Svätého. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Pramene a literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Cesta na stretnutie s Božím slovom

cez exhortáciu Verbum Domini

  • Autor: Ďurica Ján SJ
  • ISBN 978-80-8191-052-4
  • Dostupnosť: Posledné kusy
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 5.40€
Mladá Cirkev bola od počiatku konfrontovaná s viacerými problémami. A nešlo len o príkoria vo forme ..
18.00€ 16.20€

Človek sa naplno stáva človekom až vtedy, keď môže v najhlbšom osobnom stretnutí niekoho osloviť zá..
5.00€ 4.50€

Ak vyvolá imidž tejto knižky dojem, že ide o manuál k nejakému počítačovému programu, nebude to veľk..
4.00€ 0.50€

Životopis Angelo Roncalli bol chlapcom z jednoduchej talianskej sedliackej rodiny. Modlitby jeho rod..
9.90€ 3.90€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.