Súborné dielo 1. zväzok / Prechod Pánov,  Teológia I

Prechod Pánov. Teológia I

P. Emil Krapka SJ (* 1925, Horné Dubové) celý svoj život zasvätil kňazskej službe a teológii. Oboje rozvíjal najprv v časoch vonkajšej neslobody. Ani tie mu nemohli zabrániť v tom, aby rozvíjal a tajne prednášal hlbokú teológiu, pevne zakotvenú v biblickom zjavení, v Tradícii Cirkvi a v osobnom vzťahu k Bohu, ktorého poznával a ktorého učil poznávať svojich poslucháčov. Svojou dlhoročnou systematickou prácou sa vypracoval na poprednú osobnosť slovenskej teológie, ktorá vzbudzovala rešpekt aj v zahraničí. Do prvého zväzku Súborného diela sme sa rozhodli zaradiť na začiatok jeho štúdiu Prechod Pánov a ťažiskom tohto zväzku je Teológia I. Jej prvá časť bola publikovaná pod názvom Mysterium verbi. Teológia ako stretnutie s Bohom v slove v roku 1994. Páter Krapka k nej pridal druhú časť pod názvom Božia cesta k človekovi – cesta zjavenia a tretiu časť Cesta k Bohu vo svetle zjavenia – cesta viery. Predkladaná Teológia I sa tak stala prepracovaným zasvätením do základnej teológie.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 447
Formát 14,5 x 20.5 cm
Väzba viaz.s prebalom
Dátum vydania 2013
Predhovor kardinála Jána Chryzostoma Korca 13
P. Emil Krapka SJ, nestor slovenskej katolíckej teológie 15
Na úvod 15
Krátka biografická črta 16
Teológia Emila Krapku SJ 21
Organizátor tajného teologického štúdia 28
Metóda štúdia 33
Záver 35
Prechod Pánov – Teologické úvahy o situácii našej Cirkvi 37
I. Naša Cirkev 37
Situácia ako prechod Pánov 38
Prechod Pánov v našej cirkvi 39
„Skúmať znamenia čias“ 39
II. Situácia Cirkvi 40
Cirkev situovaná v Bohu 41
Cirkev situovaná v Ježišovi Kristovi 42
Cirkev situovaná v dejinách sveta 43
Cirkev v našom živote 44

Teológia I 45

Mysterium Verbi – Tajomstvo Slova 47
Predhovor 50
Úvod do teológie 55
„Nazval som vás priateľmi“ 56
Meditácia na úvod do štúdia teológie

I. Teológia ako stretnutie s Bohom v Slove 61
1. Otázka 61
2. Stretnutie 62
3. Človek sa stretá s Tajomstvom 63
4. Tajomný Partner stretnutia 65
5. Stretnutie s Bohom 66
6. Stretnutie s Bohom v náboženskej skúsenosti a svedectve 67
7. Stretnutie s Bohom v Slove 68
8. Naše „slovo o Bohu“ 69
9. Kresťanská skúsenosť a svedectvo 70
10. Stretnutie s Bohom v Cirkvi 71
11. Strednutie s Bohom a hľadanie Boha 72
12. Stretnutie s Bohom v teológii Cirkvi 73
13. Stretnutie s Bohom v dejinách spásy 74
14. Teológia ako účasť na Kristovom tajomstve 75
15. Teológia ako stretnutie s Bohom v Ježišovi Kristovi 75
Literatúra 77
II. Teológia ako veda viery – Scientia fidei 78
I. Teológia 78
II. Obsah teológie 80
III. Miesto teológie 83
IV. Metóda teológie 86
V. Jednota a členenie teológie 90
VI. Prehľad dejín teológie 93
Poznámky 96
Literatúra 98
III. Teológia ako služba Slova v Cirkvi 100
1. Prorocké poslanie ako služba slova v Starom zákone 101
2. Ježišovo poslanie ako služba slova a obety 103
3. Diakonia slova v Cirkvi 104
4. Teológia ako služba slova v Cirkvi 106
Literatúra
109
Prvá časť
Človek na ceste k Bohu – cesta náboženstva 111
Prístup k základnej teológii 112
1. Obsah základnej teológie 112
2. Vznik a rozvoj základnej teológie 114
3. Metóda základnej teológie 116
4. Náš prístup k otázkam základnej teológie 117
Ježiš Kristus – Svetlo národov 120
Meditácia o svetle v náboženstve

Otázka o Bohu a hľadanie Boha 126
Úvod 126
I. Otázka o Bohu a hľadanie Boha v náboženstvách 128
II. Otázka o Bohu a hľadanie Boha v Starom zákone 131
III. Otázka, hľadanie a stretnutie s Bohom v Ježišovi Kristovi 134
IV. Otázka o Bohu a hľadanie Boha v Cirkvi 137
V. Ako sa dnešný človek pýta na Boha, ako ho hľadá 142
Záver 147
Literatúra 148
Skúsenosť Boha 149
I. Skúsenosť Boha ako aktuálny problém 149
II. Základné formy skúsenosti Boha 151
1. Kozmická skúsenosť Boha 151
2. Kultová skúsenosť Boha 152
3. Morálna skúsenosť Boha 152
4. Mystická skúsenosť Boha 153
5. Historická skúsenosť Boha 153
6. Metafyzická skúsenosť Boha 154
III. Biblická skúsenosť Boha 155
7. Osobitné črty biblickej skúsenosti Boha 155
8. Formy biblickej skúsenosti Boha 155
IV. Skúsenosť Boha v Ježišovi Kristovi 158
9. Ježiš zjavuje Boha ako svojho Otca 158
10. Stretnutie s Bohom v osobe Ježiša Krista 159
V. Skúsenosť Boha v Kristovej Cirkvi 160
11. Skúsenosť Boha v apoštolskej Cirkvi 160
12. Skúsenosť Boha v Cirkvi otcov 161
13. Skúsenosť Boha v Cirkvi stredoveku 161
14. Kresťanská skúsenosť Boha v novoveku 162
VI. Skúsenosť Boha ako problém dnešných ľudí 165
15. Korene problému 165
16. Formy skúsenosti Boha prístupné dnešnému človekovi 166
17. Darovaná skúsenosť Boha v srdci človeka 168
Literatúra 170
Náboženstvo vo svetle zjavenia 171
I. Prístup k téme 171
1. Otázka o náboženstve je aktuálna 171
2. Cesty k poznaniu náboženstva 172
3. Náš prístup k otázke o náboženstve 174
II. Základné určenie náboženstva 176
4. Povaha náboženstva 176
5. Život náboženstva 177
6. Nedostatočná podoba náboženstva 179
III. Náboženstvo vo svetle zjavenia 181
7. Biblické svedectvo: celkový obraz o náboženstve 181
8. Starý zákon o náboženstve 182
9. Náboženstvo vo svetle evanjelia 184
IV. Náboženstvo a Cirkev 186
10. Historický prehľad 186
11. Učenie Cirkvi 188
12. Teologický výklad 189
Poznámky 190
Literatúra 191
Náboženstvá a jedna Kristova Cirkev 193
I. Náboženstvá vo svetle prirodzeného poznania 193
1. Úvod. Nastolenie otázky 193
2. Náboženstvá vo svetle vedy a filozofie 195
3. Jednota a pluralita náboženstiev 197
II. Náboženstvá vo svetle zjavenia 199
4. Náboženstvá vo svetle Starého zákona 199
5. Náboženstvá vo svetle evanjelia 201
6. Postoj k náboženstvám v apoštolskom ohlasovaní 203
III. Náboženstvá a jedna Kristova Cirkev 204
7. Postoj Cirkvi k náboženstvám v priebehu dejín 204
8. Druhý vatikánsky koncil o postoji Cirkvi k nekresťanským
náboženstvám 208
Popieranie Boha a náboženstva – problém ateizmu 212
I. Prístup k téme 212
1. Ateizmus ako aktuálny problém 212
2. Vyjasnenie termínov 213
3. Náš prístup ku problému ateizmu 215
II. Pohľady na problém ateizmu 216
4. Náboženský pohľad 216
5. Etický pohľad 220
6. Filozofický pohľad 224
III. Biblické svedectvo 229
7. Svedectvo Starého zákona 229
8. Svedectvo Nového zákona 231
IV. Postoj Cirkvi 233
9. Historický prehľad 233
10. Učenie Cirkvi 234
V. Pokus o teologické objasnenie 237
11. Zápas s Bohom 237
12. Stretnutie s Bohom 240
13. Záchrana v Bohu 242
Literatúra 243

Ježiš Kristus – Svetlo vo tmách 245
Meditácia o temnote v náboženstve

Modlitba na ceste k Bohu 249
Úvod 249
I. Modlitba na ceste 250
1. Otázky o modlitbe 250
2. Homo orans 251
3. Povaha modlitby 252
II. Podoby modlitby na ceste 254
4. Základné formy modlitby 254
5. Modlitba mlčania 255
6. Modlitba slova 256
7. Modlitba kultu 259
III. Modlitba na ceste Izraela 261
8. Modlitba putujúceho ľudu 261
9. Modlitba chudobných a sužovaných 263
10. Kniha modlitieb Božieho ľudu – Žaltár 265
IV. Modlitba na Ježišovej ceste 266
11. Ježiš sa modlí na svojej ceste 266
12. Ježiš nás učí modliť sa 269
V. Modlitba na ceste Cirkvi 270
13. Cirkev – spoločenstvo modlitby 270
14. Modlitba na ceste k Otcovi skrze Syna
v Duchu Svätom 273
Literatúra 274

Druhá časť
Božia cesta k človekovi – cesta zjavenia 277
Ježiš Kristus – Svetlo Otcovo 278
Meditácia o svetle zjavenia 278

Boh sa zjavuje v slove 282
Úvod 282
I. Slovo v ľudskej skúsenosti 283
1. Zážitok slova 283
2. Pramene slova 284
3. Štruktúry, podoby a funkcie slova 285
II. Stretnutie človeka s Bohom v slove 287
4. Božie slovo 287
5. Slovo ako miesto stretnutia človeka a Boha 288
6. Človek ako poslucháč Božieho slova 288
III. Božie slovo v Starom zákone 290
7. „Boh hovoril otcom ústami prorokov“ 290
8. Stvoriteľské Božie slovo 291
9. Slovo Zmluvy a prikázaní 291
10. Božie slovo ako prorocké slovo 292
11. Božie slovo ako dejinné slovo 293
IV. Božie slovo v Novom zákone 294
12. Naplnenie Božieho slova Zmluvy prisľúbenia v Novom zákone 294
13. Ježiš Kristus – Božie Slovo 295
14. Božie slovo v apoštolskom slove 295
V. Božie slovo v Cirkvi 297
15. Božie slovo v živej tradícii a vo Svätom písme 297
16. Božie slovo ako dar a úloha Cirkvi 299
17. Božie slovo ako milosť spásy 299
18. Vernosť Cirkvi Božiemu slovu 300
Záver 302
Modlitba vďaky za Božie slovo 302
Literatúra 303
Boh sa zjavuje v dejinách – dejiny spásy 305
Úvod 305
I. Dejinnosť človeka 306
1. Skúsenosť dejinnosti 306
2. Zložky ľudskej dejinnosti 306
3. Prameň dejinnosti 307
II. Ľudské dejiny 308
4. Dejiny ako spoločenská realita 308
5. Dejiny sveta 308
6. Dejinné vedomie 309
7. História ako veda o dejinách 310
8. Zmysel ľudských dejín 310
III. Dejiny spásy 311
9. Človek sa stretá s Bohom v dejinách 311
10. Dejiny spásy 312
11. Všeobecné dejiny spásy 313
12. Osobitné dejiny spásy 313
IV. Dejiny spásy v Starom zákone 314
13. Biblický pohľad na dejiny spásy 314
14. Dejinná formulácia viery Starého zákona 314
15. Dejiny spásy v prorockom ohlasovaní 315
V. Dejiny spásy v Novom zákone 316
16. Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo 316
17. Prvotná Cirkev ohlasuje Ježiša Krista 317
18. Dejiny spásy v ohlasovaní apoštola Pavla 318
VI. Dejiny spásy v Kristovej Cirkvi 319
19. Cirkev ako putujúci Boží ľud 319
20. Cirkev apoštolská 320
21. Cirkev ako Kristova Nevesta 320
Literatúra 321
„Ja som Pán, tvoj Boh“ (Ex 20,2) 322
Osobný Boh sa zjavuje ľuďom ako milostivý a láskavý Boh 322
I. Osobný Boh 323
1. Skúsenosť osoby 323
2. Stretnutie s osobným Bohom 324
3. Filozofia o osobnom Bohu 326
II. Osobný Boh sa zjavuje v Starom zákone 327
4. Boh sa zjavuje ako živý a slobodne konajúci 327
5. Osobný Boh Zmluvy, Zákona a prisľúbenia 328
6. Osobná blízkosť a láska Boha k ľuďom 329
III. Osobný Boh sa zjavuje v Ježišovi Kristovi 330
7. Evanjelium Ježiša Krista – posolstvo Božej lásky 330
8. Boh Otec nášho Pána Ježiša Krista 331
9. Duch Svätý – Duch Otca a Syna 332
10. Zjavenie trojičného tajomstva v Bohu 333
IV. Viera Cirkvi v jediného trojosobného Boha 333
11. Viera v jediného trojosobného Boha v liturgii 333
12. Učenie Cirkvi o jednom Bohu v troch osobách 334
Literatúra 337
„Boh je verný a spravodlivý a odpustí nám hriechy“ (1 Jn 1,9) 338
Božia vernosť, spravodlivosť a milosrdenstvo 338
Úvod 338
I. Boh je verný 339
1. Vernosť v ľudských vzťahoch 339
2. Božia vernosť v Starom zákone 340
3. Ježiš Kristus, verný svojmu Otcovi 342
4. Boh verný v Ježišovi Kristovi 343
5. Cirkev svedčí o Božej vernosti v Kristovi 344
II. Boh je spravodlivý 345
6. Ľudská túžba po spravodlivosti 345
7. Spravodlivý Boh v Starom zákone 346
8. Božia spravodlivosť darovaná v Ježišovi Kristovi 348
9. Cirkev ohlasuje Božiu spravodlivosť 350
III. Boh je milosrdný 350
10. Skúsenosť milosrdenstva v ľudských vzťahoch 350
11. Božie milosrdenstvo v Starom zákone 351
12. Ježiš zjavuje Otcovo milosrdenstvo 353
13. Božie milosrdenstvo účinné v Cirkvi 354
Literatúra 355
„Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 1,3) 356
Zjavenie Boha v Ježišovi Kristovi 356
Úvod 356
1. „Zvelebený Pán, Boh Izraela“ (Lk 1,68) 357
2. „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme“ (Mt 11,25) 359
3. „Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 1,3) 362
4. „Boh je Láska“ (1 Jn 4,8.16) 364
5. „Verím v Boha, Otca všemohúceho“ 365
6. „Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože“ 368
7. „Aby ste rástli v poznaní Boha“ (Kol 1,10) 369
Literatúra 371

Boh nám zjavuje svoje Meno v Ježišovi Kristovi 372
Meditácia o Božom mene

Tretia časť
Cesta k Bohu vo svetle zjavenia – cesta viery 379
Živé je Božie slovo a účinné 380
Meditácia o moci a účinnosti Božieho slova v teológii 380

Úvahy o viere 383
1. Viera v človeka 383
2. Viera v Boha 388
3. Viera v Boha našich otcov 392
4. Viera v Ježiša Krista 395
Viera Cirkvi – spoločenstvo viery 398
Úvod 398
1. Starozákonný ľud ako spoločenstvo viery 399
2. Ježiš , pôvodca a zavŕšiteľ viery 400
3. Viera Cirkvi 401
Cirkev vyznáva vieru 404
1. Osobná a spoločenská povaha vyznania 404
2. Vyznanie viery v Starom zákone 405
3. Vyznanie viery v Novom zákone 406
4. Vyznanie viery Cirkvi 407
Cirkev uvažuje o viere 411
1. Apoštolská Cirkev uvažuje o viere 411
2. Cirkevní otcovia uvažujú o viere 412
3. Scholastická teológia viery 413
4. Cirkev v novoveku uvažuje o viere 414
5. Cirkev učí o viere 416
Na záver 418
Použitá literatúra 418
Vierou prebývať v Ježišovom slove 419
Meditácia o poslaní a naplnení teológie 419
1. Uveriť 419
2. Zostávať – prebývať v Ježišovom slove 420
3. Byť Ježišovými učeníkmi 420
4. Poznať pravdu 420
5. Pravda vás oslobodí 421
Záver 421

Editorská poznámka 422
Predbežný rozvrh jednotlivých zväzkov
Súborného diela Emila Krapku SJ 423
Register citovaných miest 425
Menný register 440

Súborné dielo 1. zväzok

Prechod Pánov, Teológia I

zľava
10 %
  • Bežná cena: 14.90€
  • Naša cena: 13.41€

zľava
72 %
Dobrodružstvo svätosti
Kniha o svätosti? Načo? Úvaha nad jednotlivými rozmermi tejto témy by mohla azda zujať tých, ktorí ú..
3.60€ 1.00€

zľava
74 %
Mladosť
Vo vás žije nádej, pretože vy patríte budúcnosti, a zároveň budúcnosť patrí vám. Nádej sa vždy spája..
3.82€ 1.00€

zľava
41 %
Nedeľa včera, dnes a navždy
Autor obhajuje nedeľu ako sviatočný deň. Pre kresťanov je toto dielo podnetom a povzbudením nanovo o..
1.19€ 0.70€

zľava
75 %
Technika a človek
V tomto zväzku edície Časové náboženské otázky prinášame Guardiniho dve krátke diela Listy od Comské..
2.00€ 0.50€