Komentáre k Starému zákonu 3 / Exodus

Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

3. zväzok dlhodobého projektu

Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa tvorí národ Izrael, ktorému Boh zjaví svoje meno, tu sa odohrá zásadná udalosť, v ktorej sa PÁN prejaví ako vysloboditeľ a ochranca svojho ľudu, a tu Izrael dostáva zákonodarstvo, ktoré konštituuje jeho náboženský život. Vyslobodenie z Egypta sa stáva základom pre vierovyznanie novoutvoreného národa a je len prirodzené, že prorok Ezechiel prezentuje túto udalosť ako konštitučnú pre vzťah PÁNA a Izraela, ako keby celé predošlé dejiny boli len poznámkou pod čiarou. Napokon, práve na podklade zmluvy uzavretej na Sinaji vyhlasuje prorok Jeremiáš, že PÁN uzatvorí s národom novú zmluvu, ktorá sa v kresťanskej tradícii stotožňuje so zmluvou Nového zákona.

Držitelia ISIC preukazu, pozor! Tento titul môžete získať iba za 19,60 €.

V objednávke je potrebné uviesť školu, ktorú navštevujete ako denný študent a číslo Vášho ISIC preukazu. 

 

 Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 950
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viaz. s prebalom
Dátum vydania 2013
Predhovor 13
Skratky biblických kníh 15
Skratky a značky 16
Mená spomínaných cirkevných otcov a ich spisov 20
Zoznam tradičnej rabínskej literatúry a židovských učencov 26
Traktáty z Talmudu (zahrnuté v zozname vyššie) 30
Bibliografia k rabínskym komentárom ku Knihe Exodus 31
Použitá literatúra 32
Zaradenie Knihy Exodus v rozprávaní Gn – Joz 45
Kompozícia Knihy Exodus – celkový nadhľad 47
I. • Ex 1,1–15,21: PÁN vyslobodzuje Izraela pre bohoslužbu na Božom vrchu 51
Kompozícia 51
Štruktúra 51
Opis 53
Ex 1,1–2,10: Dlhodobá poroba Izraelitov v Egypte 55
Preklad hebrejského textu 55
Preklad gréckeho textu 55
Textové poznámky 57
Komentár 59
Kompozícia 75
Ženy v príbehu 80
Mojžiš a legenda o Sargonovi 85
Aplikácia 86
Ex 2,11–4,18: PÁNOV plán záchrany a povolanie vodcu 90
Preklad hebrejského textu 90
Preklad gréckeho textu 90
Textové poznámky 95
Komentár 98
Kompozícia 124
Aplikácia 142
Exkurz: K etymológii Božieho mena JHWH 148
Ex 4,19–7,7: Prvá etapa realizácie – Mojžiš a Áron v Egypte 150
Preklad hebrejského textu 150
Preklad gréckeho textu 150
Textové poznámky 156
Komentár 159
Kompozícia 179
Aplikácia 203
Exkurz: Neoblomnosť faraóna 207
Exkurz: Obriezka 209
Ex 7,8–11,10: Mocné činy – sprievodné javy vyslobodenia 210
Preklad hebrejského textu 210
Preklad gréckeho textu 210
Textové poznámky 222
Komentár 226
Kompozícia 253
Deväť rán v literárnom podaní (7,14–10,29) 255
Predohra k deviatim ranám 256
Problematika literárnych prameňov v RER 257
Úmysel dvoch skupín RER 259
Základná literárna štruktúra rán 262
Aplikácia 283
Exkurz: Historickosť prírodných úkazov verzus teológia egyptských rán 287
Ex 12,1–13,16: Veľká noc vyslobodenia 292
Preklad hebrejského textu 292
Preklad gréckeho textu 292
Textové poznámky 298
Komentár 301
Kompozícia 326
Aplikácia 339
Exkurz: Pôvod a charakter sviatkov Paschy a nekvasených chlebov 343
Ex 13,17–14,31: PÁNOVO víťazstvo pri prechode morom 344
Preklad hebrejského textu 345
Preklad gréckeho textu 345
Textové poznámky 349
Komentár 351
Jedna udalosť z viacerých prameňov 367
Niekoľko indícií pre dva pramene 367
Tematické rozdielnosti dvoch prameňov 369
Rozdelenie prameňov v kapitole 14 370
Zvýraznenie jednoty naratívneho celku 372
Dráma s troma scénami 374
Aplikácia 377
Ex 15,1-21: Pieseň zachránených 379
Preklad hebrejského textu 379
Preklad gréckeho textu 379
Textové poznámky 381
Komentár 383
Kompozícia 395
Aplikácia 398
Exkurz: Historickosť exodu z Egypta 400
Exkurz: Lingvistické črty Piesne mora a rôznosť jej datovania 404
Exkurz: Trasy putovania cez púšť 404


II.• Ex 15,22–18,27: Na ceste k Božiemu vrchu 406
Kompozícia 406
Štruktúra 409
Ex 15,22–17,7: Triptych – Horké vody, Manna a prepelice, Voda zo skaly 410
Ex 15,22-27: Horké vody 411
Preklad hebrejského textu 411
Preklad gréckeho textu 411
Textové poznámky 412
Komentár 412
Kompozícia 416
Ex 16,1-36: Manna a prepelice 419
Preklad hebrejského textu 419
Preklad gréckeho textu 419
Textové poznámky 422
Komentár 424
Kompozícia 439
Ex 17,1-7: Voda zo skaly 443
Preklad hebrejského textu 443
Preklad gréckeho textu 443
Textové poznámky 444
Komentár 444
Kompozícia 449
Aplikácia 451
Ex 17,8–18,27: Bitka s Amalekitmi, Jetrova návšteva
a Mojžišovo ustanovenie sudcov 456
A. Ex 17,8-16: Bitka s Amalekitmi 456
Preklad hebrejského textu 456
Preklad gréckeho textu 456
Textové poznámky 457
Komentár 457
Kompozícia 462
B. Ex 18,1-27: Jetrova návšteva a Mojžišovo ustanovenie sudcov 465
Preklad hebrejského textu 465
Preklad gréckeho textu 465
Textové poznámky 467
Komentár 468
Kompozícia 477
Aplikácia 480

III. • Ex 19,1–24,18: Prikázania na Sinaji pre správnu bohoslužbu 484
Ex 19,1-25: Príchod k vrchu Sinaj 484
Preklad hebrejského textu 484
Preklad gréckeho textu 484
Textové poznámky 486
Komentár 488
Kompozícia 500
Redakčné vrstvy 501
Význam redakčných vrstiev 502
Aplikácia 504
Ex 20,1-21: Dekalóg 508
Preklad hebrejského textu 508
Preklad gréckeho textu 508
Textové poznámky 509
Komentár 511
Kompozícia 532
Vývoj Dekalógu 538
Význam redakčných dodatkov 539
Dekalógy v tradíciách cirkví 541
Aplikácia 544
Ex 20,22–23,33: Kniha zmluvy 548
Štruktúra 548
A. Ex 20,22-26: Kultové nariadenia 551
Preklad hebrejského textu 551
Preklad gréckeho textu 551
Textové poznámky 551
Komentár 552
Kompozícia 556
B. Ex 21,1–22,16: Kódex zmluvy 557
Preklad hebrejského textu 557
Preklad gréckeho textu 557
Textové poznámky 562
Komentár 564
Kompozícia 587
Zákonodarný systém v starovekom Izraeli 588
Súdne inštancie 589
Zbierky zákonov na SBV 590
C. Ex 22,17–23,19: Nariadenia a povzbudenia 593
Preklad hebrejského textu 593
Preklad gréckeho textu 593
Textové poznámky 596
Komentár 597
Kompozícia 608
Kalendár sviatkov 610
D. Ex 23,20-33: Deuteronomistický dodatok 612
Preklad hebrejského textu 612
Preklad gréckeho textu 612
Textové poznámky 613
Komentár 614
Kompozícia 617
Aplikácia 618

Ex 24,1-18: Uzatvorenie zmluvy 625
Preklad hebrejského textu 625
Preklad gréckeho textu 625
Textové poznámky 626
Komentár 627
Kompozícia 634
Rozprávanie v kontexte kap. 19–34 635
Zmluva a zmluvný rituál 637
Aplikácia 639

Ex 25–40: Bohoslužobné ustanovenia 641
IV.• Ex 25,1–31,18: Inštrukcie pre správnu bohoslužbu PÁNOVI 645
Štruktúra 646
1. Ex 25,1–27,19: Návod na konštrukciu 647
Preklad hebrejského textu 647
Preklad gréckeho textu 647
Textové poznámky 655
Komentár 659
Kompozícia 710
2. Ex 27,20–29,46: Návod na prevádzku 721
Preklad hebrejského textu 721
Preklad gréckeho textu 721
Textové poznámky 730
Komentár 733
Kompozícia 767
3. Ex 30,1-38: Návod na údržbu 772
Preklad hebrejského textu 772
Preklad gréckeho textu 772
Textové poznámky 775
Komentár 776
Kompozícia 789
4. Ex 31,1-18: Návod na realizáciu 795
Preklad hebrejského textu 795
Preklad gréckeho textu 795
Textové poznámky 796
Komentár 797
Kompozícia 804
Aplikácia 805
Exkurz: Svätostánok v interpretácii cirkevných otcov 814
Exkurz: Sedemramenný svietnik v patristickej exegéze 816

V. • Ex 32,1–34,35: Modloslužba, jej dôsledky a obnovenie zmluvy 818
Preklad hebrejského textu 818
Preklad gréckeho textu 818
Textové poznámky 827
Komentár 831
Kompozícia 869
Aplikácia 876

VI. • Ex 35,1–40,38: Realizácia správnej bohoslužby vrcholí
prítomnosťou PÁNA 880
Štruktúra 880
Textové poznámky 881
Ex 35,1–38,31: Prikázania o sobote a stavba svätostánku a príslušenstva 882
Preklad hebrejského textu 882
Preklad gréckeho textu 882
Textové poznámky 895
Komentár 900
Kompozícia 914
Ex 39,1-31: Výroba oblečenia kňazov 919
Preklad hebrejského textu 919
Preklad gréckeho textu 919
Textové poznámky 922
Komentár 923
Kompozícia 925
Ex 39,32-43: Mojžišova inventúra 927
Preklad hebrejského textu 927
Textové poznámky 928
Komentár 928
Kompozícia 930
Ex 40,1-38: Kompletizácia svätostánku a PÁNOVA sláva vo svätostánku 932
Preklad hebrejského textu 932
Preklad gréckeho textu 932
Textové poznámky 935
Komentár 935
Kompozícia 939
Aplikácia 941

Komentáre k Starému zákonu 3

Exodus

zľava
20 %
  • Bežná cena: 28.00€
  • Naša cena: 22.40€

Obsah

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 2 - Abdiáš, Jonáš, Micheáš
Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 2. zväzok dlhodobého projektu ..
16.00€ 12.80€

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 1  /  Genezis
Prvý odborný komentár k Svätému písmu v slovenčine   1. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 20.00€

zľava
90 %
Dovoľte deťom prichádzať ku mne: Kázne pre deti C
Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Tretí..
4.85€ 0.50€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.