Liturgický rok v katechéze

Na začiatku tejto práce si autor položil otázku: Je v pokoncilových katechizmoch na Slovensku zohľadňovaná tematika liturgického roku? V akom stupni katechechizmové príručky používané na základných školách spĺňajú liturgicko-katechetické požiadavky Cirkvi po Koncile? Metóda, ktorá bola použitá v tejto práci, si vyžadovala prácu s liturgicko-katechetickým materiálom cez vyhľadávanie, analyzovanie, systematizáciu, porovnávanie a hodnotenie. Hlavnou náplňou bolo najskôr podať koncilový a pokoncilový pohľad na liturgický rok. Nájsť jasné postuláty a odporúčania, ktoré by poukazovali na význam liturgického roku a jeho uplatňovanie pri katechizácii, zosystematizovať ich, potom ich porovnávať s tým, čo sa na túto tematiku nachádza v slovenských katechizmoch, a v závere vyhodnotiť. Preto prvá a druhá kapitola sú teoretické, tretia skôr praktická. Prvá kapitola sa zaoberá pohľadom na liturgiu v 20. storočí, no najmä očami Druhého vatikánskeho koncilu. Jasne poukazuje na veľké hodnoty liturgického diania v živote kresťana. Druhá kapitola presúva akcent z teologicko-liturgickej rozpravy do oblasti katechizácie a na eventuálne „využitie“ matérie cirkevného roka. Autor v nej prevažne čerpal z katecheticko-pastoračných dokumentov Cirkvi a z náhľadov niektorých známych teológov. Tu sa ukázala ešte urgentnejšia potreba prepájania liturgického roku s katechézou. Analýzou a systematizáciou matérie získanej z prvých dvoch kapitol sa chcelo poukázať na mnohé skutočnosti, ktoré mali vyriešiť tieto otázky: Prečo je v katechéze potrebné počítať s liturgickým rokom? Aké je samotné posolstvo liturgického roku? Aké sú ciele a úlohy liturgického roku v katechéze? Ako existenciálne zdôvodniť potrebu kresťana počítať s liturgickým rokom? Ako vnášať túto matériu do hodín náboženstva na školách? Autor sledoval líniu, v ktorej išlo čím ďalej tým viac o to, aby sa liturgický rok nechápal a nepodával len ako záležitosť, o ktorej treba katechizovaných informovať, ale aby liturgický rok v katechetickom procese „vstupoval“ do života kresťana, keďže môže napĺňať jeho základné duchovné a existenciálne túžby a potreby. Tretia kapitola práce je praktická. Autor si v nej vzal za cieľ prehodnotiť katechizmové materiály, ktoré sa postupne po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku objavovali, a to vrátane súčasného katechetického programu a jeho príručiek (do roku 2000). Zaujímavé bolo hodnotenie katechetického materiálu rozšíreného po roku 1990, keď sa už postupne upúšťalo od jedného celoslovenského katechizmu a vznikali série katechizmov, vydávané v jednotlivých diecézach. Zo skúmaného vyučovacieho materiálu a z porovnávania sa tak dospelo k jasným uzáverom. Všeobecne možno povedať, že matéria a „kvalita“ cirkevného roku sa v slovenských podmienkach katechézy v čase po Druhom vatikánskom koncile (do roku 1990) podávala skôr staticky a predmetovo. Dôvod bol najmä v tom, že dovtedy ešte neboli vypracované učebnice pre jednotlivé ročníky a ani podrobný ročný plán pre všetky ročníky základných škôl. Prežívanie liturgických období a sviatkov v katechéze a vysvetľovanie ich teologického rámca zostávalo na dobrej vôli vyučujúceho. Mohlo tu ísť len o akýsi spôsob príležitostnej katechézy. V jednom katechizme malo byť celé kompendium viery a mravov. To však malo nevýhodu, že takáto viac-menej dogmatická zostava privádzala neustále k pokušeniu katechizovať deti a mládež len prostredníctvom otázok a odpovedí. A liturgický rok sa potom javil ako menej podstatná matéria, často podávaná na konci učebníc, akoby išlo len o nejaký doplnok. Neskoršia situácia, začiatok deväťdesiatych rokov, znamenala v katechéze Slovenska veľký pokrok. V niektorých diecézach boli vypracované nové série katechizmov, ktoré v prvých ročníkoch základných škôl postupovali podľa života Cirkvi s liturgickým rokom. Problémom, ktorý sa často ukazoval, bolo zladiť ročný plán s liturgickým rokom. Na podrobnosti sa poukazuje v hodnoteniach pri jednotlivých sériách. Všeobecne možno povedať, že v jednotlivých nižších ročníkoch chýbala istá gradácia čo do hĺbky v podávaní teológie liturgického roku; inde nebolo jasné hierarchické usporiadanie období a sviatkov; niekde nebola dostatočne vyzdvihnutá vedomá, činná a aktívna účasť na liturgii. Bohatosť úloh a cieľov liturgického roku, na ktorú sa poukazuje v druhej kapitole, sa z rôznych dôvodov prezentovala tiež často obmedzene. Najviac sa v katechizmoch hovorilo o svätej omši, o modlitbe a o tom, čo treba v niektorých liturgických obdobiach robiť, ale málo sa v niektorých z nich dával dôraz na chápanie symbolov a paschálneho tajomstva, na pôsobenie Boha v prítomnej liturgickej chvíli, na mnohé vzory svätosti, na radosť zo spoločného slávenia, na nádej a eschatológiu, ktorá je v liturgickom roku zahrnutá. Pokiaľ ide o terajšiu celoslovenskú sériu katechizmov, podľa autorovho hodnotenia, nižšie ročníky si žiadajú silnejší zväzok s ročným liturgickým dianím. Potom v niektorom z vyšších ročníkov by bolo potrebné hlbšie poukázať na liturgický život kresťana počas roka. V tejto sérii sa často hovorilo o Eucharistii a jej slávení, no neraz chýbalo čosi, čo by viac inšpirovalo k jej hlbšiemu prežívaniu, čosi viac osobné – skúsenostné. Málo sa využívali aj príklady svätcov, ktorých spomienky a sviatky sa počas roka v Cirkvi slávia. V práci sa teda robili hodnotenia toho, čo v katechéze na Slovensku funguje; poukázalo sa najmä na isté cesty, ktoré by lepšie vyjadrovali prepájanie liturgického roku s vyučovaním náboženstva. Všetok tento materiál môže poslúžiť ako základ pre ďalšie štúdiá a písomné práce, alebo pre praktické pohnútky na vypracovávanie nových osnov a katechizmov. Z práce vyplýva, že v katechetickom procese má liturgický rok neodmysliteľné miesto, lebo človeka nielenže vedie k poznávaniu dejín spásy, ale je aj výchovným prostriedkom na ceste k hlbšej modlitbe a ku sviatostiam, na ceste ku zbližovaniu sa jednotlivcov v kresťanských rodinách a spoločenstvách, na ceste skúsenostného zjednocovania sa človeka s Kristom, ktorý spolu so svätými tajomne vstupuje do dejín. Táto práca môže byť dobrou pomôckou pre katechétov a pre tých, ktorí sa chcú zaoberať liturgickým rokom, aby si zamilovali a využili to, čo nám Cirkev ako Kristovo tajomné telo už celé stáročia ponúka a čím chce stále plnšie žiť, a to na záchranu všetkých ľudí a každého človeka zvlášť.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 230
Formát 17 x 24 cm
Väzba brož.
Dátum vydania 2002

Liturgický rok v katechéze

zľava
68 %
  • Bežná cena: 3.09€
  • Naša cena: 1.00€

zľava
64 %
Liturgická spiritualita
Aj mnohí kresťania, uprimne sa usilujúci o duchovný život, majú problém s tým, ako zosúladiť svoje o..
1.93€ 0.70€

zľava
67 %
Modlitby na Svätý rok milosrdenstva
  „Žiadajme si od Pána, aby opätovne prebudil v každom z nás a v celom Božom ľude vieru v to..
1.50€ 0.50€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.