Komentáre k Starému zákonu 1  /  Genezis
Prvý odborný komentár k Svätému písmu v slovenčine
 
1. zväzok dlhodobého projektu
 
Publikácia spĺňajúca vysoké odborné kritériá je svojou štruktúrou rozčlenená na päť častí.
Úvod každej kapitoly tvorí nový preklad pôvodného hebrejského textu Biblie doplnený prekladom starovekého gréckeho textu.
Po prekladoch nasleduje náročný filologický rozbor state, zaujímavý najmä pre znalcov biblických jazykov. Pre neodborníkov bude zaiste obohacujúce objavovať, akými jazykovými nuansami disponovali staroveké jazyky pre zachytenie takých  nezachytiteľných skutočností, ako je vzájomný vzťah Boha a človeka.
Najrozsiahlejšiu časť každej kapitoly tvorí samotný komentár. Verš za veršom, niekedy slovo za slovom sa autori usilujú vysvetliť skutočný zmysel neraz veľmi komplikovaných až záludných biblických formulácií vo svetle modernej historickej, literárnej, archeologickej, teologickej a sociologickej vedy. 
V časti nazvanej kompozícia dostane čitateľ možnosť nazrieť na komentovanú stať z nadhľadu, odhaliť zámer inšpirovaného autora, vidieť text v širokých biblických súvislostiach.
Komentovanie v každej kapitole uzatvára inšpiratívne čítanie o tom, ako možno aplikovať biblický text v teologickej reflexii, v pastoračnej praxi a v liturgii.
Čitateľskou lahôdkou, ktorá text publikácie nesmierne oživuje a niekedy aj odľahčuje, je citovanie komentárov z pera cirkevných otcov a židovských rabínov. Čitateľ bude vnímať tieto literárne skvosty ako  veľké osvieženie.
 

Držitelia ISIC preukazu, pozor! Tento titul môžete získať iba za 17,50 €.

V objednávke je potrebné uviesť školu, ktorú navštevujete ako denný študent a číslo Vášho ISIC preukazu. Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 830
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viaz. s prebalom
Dátum vydania 2008
Predhovor ku komentáru Knihy Genezis v slovenčine 15
Poďakovanie 17
Úvod 19
Preklady 20
Textové poznámky 21
Komentár 21
Kompozícia 22
Aplikácia 23
Patristická exegéza 23
Rabínska exegéza 25
Text komentára 27
Skratky 29
Mená spomínaných cirkevných otcov a ich spisov 31
Mená spomínaných rabínov a použitých rabínskych spisov 34
Použitá literatúra 40
Gn 1,1–2,3: Prvý opis stvorenia 47
Preklad 47
Textové poznámky 50
Komentár 57
Kompozícia 83
Stvorenie v kontexte starovekých mýtov 87
Biblické opisy stvorenia 89
Biblický opis stvorenia a staroveká kozmológia 90
Štýly opisu stvorenia 91
Rozdiely medzi biblickými a nebiblickými opismi stvorenia 92
Gn 1,1–2,3 a polemika so starovekými mýtmi 92
Opisy stvorenia a ich interpretácia z pohľadu teórie mýtov 93
Aplikácia 96
Exkurz: Stvorenie sveta v kontexte súčasnej vedy 99
Stručné dejiny nášho vesmíru z pohľadu astronómie 99
Vznik života na Zemi 103
Gn 2,4–3,24: Druhý opis stvorenia 115
Preklad 115
Textové poznámky 119
Komentár 125
Kompozícia 169
Gn 2–3 a literárna kritika 171
Literárny druh Gn 2–3 173
Mytologické, múdroslovné a zmluvné súvislosti Gn 2–3 174
Aplikácia 177
Exkurz: Protoevanjelium a jeho interpretácie 184
Gn 4: Kain a Ábel 187
Preklad 187
Textové poznámky 189
Komentár 191
Kompozícia 213
Kain a Ábel (4,1-16) 213
Kain a Ábel v kontexte rozprávania o stvorení sveta (Gn 2–3) 214
Kain a Ábel v kontexte Knihy Genezis 215
Kain a Ábel v kontexte mýtov SBV 216
Aplikácia 217
Gn 5: Adamov rodokmeň 221
Preklad 221
Textové poznámky 223
Komentár 224
Kompozícia 225
Pôvod a kontext state 226
Biblické časové a číselné údaje 227
Vek patriarchov pred potopou a po potope 229
Aplikácia 230
Gn 6–9: Príčiny, priebeh a dôsledky potopy 231
A. Gn 6,1-8: Boží synovia a ich hriech 231
Preklad 231
Textové poznámky 232
Komentár 233
Kompozícia 237
Mytologické pozadie state a vývoj interpretácie 238
Aplikácia 238
B. Gn 6,9–9,18: Potopa 240
Preklad 240
Textové poznámky 246
Komentár 249
Kompozícia 268
Potopa v kontexte starovekých mýtov 272
Historický pohľad na potopu 275
Aplikácia 275
C. Gn 9,18-29: Noemova kliatba a požehnanie 277
Preklad 277
Textové poznámky 278
Komentár 278
Kompozícia 280
Aplikácia 280
Gn 10: Rodostrom národov 282
Preklad 282
Textové poznámky 284
Komentár 284
Kompozícia 294
Rodokmeň národov a etapy vývoja ľudstva 294
Pôvod národov a ich vzájomné vzťahy 295
Pôvod civilizácie, umenia a remesiel 296
Morálne a teologické paradigmy 296
Pradejiny sveta v kontexte starovekých mýtov 296
Genealógie v kontexte Svätého písma 298
Aplikácia 299
Gn 11,1-9: Babylonská veža 300
Preklad 300
Textové poznámky 301
Komentár 301
Kompozícia 307
Pôvod príbehu 310
Historickosť rozprávania 311
Aplikácia 312
Gn 11,10-32: Semov rodokmeň 313
Preklad 313
Textové poznámky 314
Komentár 315
Kompozícia 317
Rodostromy v 1,1–11,26 317
Rodostromy v kontexte mýtov starovekého Blízkeho východu 319
Gn 11,27–25,11: Abrahámov cyklus 320
Gn 12,1-9: Povolanie Abrama 323
Preklad 323
Textové poznámky 324
Komentár 324
Kompozícia 332
Putovanie patriarchov v kontexte sťahovania semitských kmeňov 333
Božie povolanie v kontexte putovania patriarchov 333
Obraz putovania patriarchov v NZ a v kresťanstve 334
Požehnanie 334
Aplikácia 335
Gn 12,10-20: Pán vyslobodzuje Sarai 337
Preklad 337
Textové poznámky 338
Komentár 338
Kompozícia 341
Aplikácia 342
Gn 13,1-18: Abram a Lót 344
Preklad 344
Textové poznámky 345
Komentár 347
Kompozícia 353
Aplikácia 354
Exkurz: Historickosť a datovanie patriarchov 355
Gn 14: Abram a Melchizedech 359
Preklad 359
Textové poznámky 361
Komentár 362
Kompozícia 373
Štýl, historickosť a cieľ kapitoly 374
Aplikácia 375
Gn 15: Zmluva s Abramom 379
Preklad 379
Textové poznámky 380
Komentár 382
Kompozícia 390
Aplikácia 391
Gn 16: Agar a Sarai 393
Preklad 393
Textové poznámky 394
Komentár 395
Kompozícia 401
Aplikácia 402
Gn 17: Obriezka 403
Preklad 403
Textové poznámky 405
Komentár 407
Kompozícia state 413
Aplikácia 414
Gn 18–19: Spečatenie novej zmluvy a záchrana Lóta 417
Preklad 417
Textové poznámky 423
Komentár 427
Kompozícia 438
Aplikácia 441
Gn 20: Abrahám a Abimelech 443
Preklad 443
Textové poznámky 445
Komentár 445
Kompozícia 449
Aplikácia 450
Gn 21: Izák, Izmael a Abimelech 451
Preklad 451
Textové poznámky 453
Komentár 454
Kompozícia 461
Aplikácia 462
Gn 22: Obetovanie Izáka 463
Preklad 463
Textové poznámky 465
Komentár 466
Kompozícia state 472

Obetovanie syna a ľudské obety na SBV 474
Aplikácia 475
Gn 23: Kúpa dedičného pohrebiska 477
Preklad 477
Textové poznámky 479
Komentár 479
Kompozícia 484
Aplikácia 484
Gn 24: Hľadanie nevesty pre Izáka 485
Preklad 485
Textové poznámky 491
Komentár 492
Kompozícia 499
Aplikácia 500
Gn 25,1-18: Záver Abrahámovho cyklu 502
Preklad 502
Textové poznámky 503
Komentár 503
Kompozícia 507
Aplikácia 507
Gn 25,12–36,43:Jakubov cyklus 509
Gn 25,19-34: Predaj prvorodenstva 511
Preklad 511
Textové poznámky 512
Komentár 512
Kompozícia 516
Aplikácia 518
Gn 26,1-33: Izák a Abimelech 521
Preklad 521
Textové poznámky 524
Komentár 525
Kompozícia 531
Aplikácia 533
Gn 26,34–28,9: Izák žehná Jakuba 534
Preklad 534
Textové poznámky 539
Komentár 540
Kompozícia 551
Aplikácia 553
Gn 28,10-22: Jakubov sen 554
Preklad 554
Textové poznámky 555
Komentár 556
Kompozícia 559
Aplikácia 560

Gn 29–31: Jakubov útek a návrat 562
Preklad 562
Textové poznámky 573
Komentár 576
Kompozícia 590
Aplikácia 593
Gn 32: Jakub vracia Ezauovi jeho požehnanie 595
Preklad 595
Textové poznámky 598
Komentár 598
Kompozícia 605
Aplikácia 607
Gn 33: Jakub stretá Ezaua 609
Preklad 609
Textové poznámky 611
Komentár 611
Kompozícia 615
Aplikácia 616
Gn 34: Zneuctenie Diny 617
Preklad 617
Textové poznámky 620
Komentár 620
Kompozícia 624
Aplikácia 625
Gn 35: Jakubovo putovanie 627
Preklad 627
Textové poznámky 629
Komentár 630
Kompozícia 634
Aplikácia 635
Gn 36: Ezauova rodina 637
Preklad 637
Textové poznámky 640
Komentár 640
Kompozícia 643
Aplikácia 644
Gn 37–50: Jozef a jeho rodina 645
Gn 37: Predanie Jozefa 647
Preklad 647
Textové poznámky 650
Komentár 652
Kompozícia 663
Úloha state v rozprávaní o Jozefovi 664
Jozefov prerod 665
Aplikácia 666
Gn 38: Júda a Tamar 668
Preklad 668
Textové poznámky 671
Komentár 671
Kompozícia 678
Vzťah state k rozprávaniu o Jozefovi 680
Júdov prerod 681
Aplikácia 682
Gn 39: Jozef v Putifarovom dome 683
Preklad 683
Textové poznámky 685
Komentár 685
Kompozícia state 690
Koncentrická štruktúra a jej význam 691
Príbeh o Jozefovi a Putifarovej žene v kontexte tohto rozprávania 693
Príbeh o Jozefovi a Putifarovej žene v kontexte literatúry SBV 693
Aplikácia 694
Gn 40: Jozef vo väzení 696
Preklad 696
Textové poznámky 698
Komentár 698
Kompozícia state 702
Dôraz vyznačený koncentrickou štruktúrou 703
J a E pramene a naratívna analýza 705
Aplikácia 705
Gn 41: Faraónove sny 706
Preklad 706
Textové poznámky 711
Komentár 712
Kompozícia 719
Opakovanie, symetria a protiklad 720
Aplikácia 722
Gn 42: Prvá cesta do Egypta 724
Preklad 724
Textové poznámky 727
Komentár 728
Dejové línie sa zbiehajú: retrospektíva a opakovanie 736
Aplikácia 737
Gn 43–45: Druhá cesta do Egypta 739
Preklad 739
Textové poznámky 748
Komentár 749
Kompozícia 760
Priama reč a komunikácia medzi bratmi 761
Priama reč a vyrovnanie sa s minulosťou 762
Priama reč – prostriedok vyjadrenia vnútorného sveta hrdinov 762

Priama reč a osobná zodpovednosť 764
Aplikácia 765
Gn 46–47: Tretia cesta do Egypta 768
Preklad 768
Textové poznámky 774
Komentár 775
Kompozícia 786
Prvá vsuvka – Jakubova obeta v Bér-ševe (46,1b-4) 787
Druhá vsuvka – zoznam Jakubových potomkov (46,7-27) 788
Tretia vsuvka – hlad v Egypte a Jozefova múdrosť (47,13-26) 789
Aplikácia 789
Gn 48–50: Posledné dni Jakuba a Jozefa 790
Preklad 790
Textové poznámky 797
Komentár 800
Kompozícia state 824
Koniec Jakubovho života 824
Koniec Jozefovho života 825
Jakubov testament 825
Literárny druh – testamenty 826
Aplikácia 826

Komentáre k Starému zákonu 1

Genezis

zľava
20 %
  • Bežná cena: 25.00€
  • Naša cena: 20.00€

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 2 - Abdiáš, Jonáš, Micheáš
Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 2. zväzok dlhodobého projektu ..
16.00€ 12.80€

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 3 / Exodus
Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 3. zväzok dlhodobého projektu ..
28.00€ 22.40€

zľava
90 %
Dovoľte deťom prichádzať ku mne: Kázne pre deti C
Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Tretí..
4.85€ 0.50€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.