Štúdie a meditácie

Dielo pátra Jána Diešku, ktorý sa narodil 10. 9. 1911 v Dolnej Lehote, dnes súčasť obce Oravský Podzámok v okrese Dolný Kubín, a v roku 1927 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, je dokladom jeho autentického ľudského a rehoľného života. Napriek všetkým utrpeniam si zachoval po celý život hlbokú vieru a nádej, že Boh po tomto období prenasledovania dá Cirkvi vonkajšiu slobodu, ktorej sa však nedožil. Jeho dielo je odrazom doby tak pred Druhým vatikánskym koncilom ako i po ňom. Dáva nahliadnuť do rozvoja duchovného života a teologického myslenia, ktoré páter Dieška celý čas sledoval. Vo väzení nadviazal viacero priateľstiev, no jedno osobitne intenzívne - ekumenické - s evanjelickým duchovným Jozefom Jurášom. Pani Helena Križanová-Koľadová napísala o dvadsaťročnom živote v spoločnej domácnosti so svojou sestrou Justínou a s pátrom tieto slová: „Môžem povedať, že sme žili v blízkosti svätca, svätého nasledovateľa svätého Ignáca.  Spolu s pánom Jurášom už získal svoju odmenu. Verní priatelia, spoluväzni, bratia v spoločnom utrpení. Veď keď bol už pán Juráš veľmi vážne chorý, páter Dieška ho skoro denne navštevoval.  Je to asi tým, že vo väzení sa v časoch totality uzatvárali tie najhlbšie priateľstvá.  Utrpenie oboch bolo nesmierne. Báťuška raz poznamenal: »O niečom prežitom z väzenia vie len Pán Boh a ja.«

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 266
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Predhovor editorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
P. Ján Dieška SJ – jeden z najrozhľadenejších teológov na Slovensku . . . . . . . 11
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Životopisná črta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Publikačná činnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3. Pohľad z blízka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
P. Ján Dieška SJ: Štúdie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Čo nás čaká zajtra? (K otázke Východu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rozum a viera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Duša a život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Činnosť ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Na ceste k Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Boh a svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Boh a človek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Znaky Božieho slova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Boh sa dáva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Boh Patriarchov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Boh sa zjavuje Mojžišovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Postavenie prorokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Zavŕšenie Starého zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Mária – Matka Božia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Človekoboh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Pravoslávie v ekumenickom pohľade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Súčasné teologické prúdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
P. Ján Dieška SJ: Meditácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Srdce nášho Božského brata – rozjímania o litániách ku Božskému Srdcu . . . 185
Litánie ku Božskému Srdcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
1. Srdce Ježišovo, Syna večného Otca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
2. Srdce Ježišovo, v lone panenskej Matky Duchom Svätým utvorené . . . 188
3. Srdce Ježišovo s Božím Slovom podstatne zjednotené . . . . . . . . . 189
4. Srdce Ježišovo nekonečnej velebnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
5. Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
6. Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7. Srdce Ježišovo, Boží dom a nebeská brána . . . . . . . . . . . . . . 195
8. Srdce Ježišovo, blčiaca vatra lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9. Srdce Ježišovo, nádoba spravodlivosti a lásky . . . . . . . . . . . . . 198
10. Srdce Ježišovo, plné dobroty a láskavosti . . . . . . . . . . . . . . 199
11. Srdce Ježišovo, hlbočina všetkých čností . . . . . . . . . . . . . . . 201
12. Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály . . . . . . . . . . . . . 202
13. Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc . . . . . . . . . . . . 204
14. Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a vedy . . . . 205
15. Srdce Ježišovo, v ktorom býva ozajstná plnosť božstva . . . . . . . . 206
16. Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec veľkú záľubu . . . . . . . . . . . 208
17. Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti všetci sme dostali . . . . . . . . . 209
18. Srdce Ježišovo, túžba večných výšin . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
19. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné . . . . . . . . . . . . . 213
20. Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, ktorí ťa vzývajú . . . . . . . . 214
21. Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti . . . . . . . . . . . . . . . 216
22. Srdce Ježišovo, zmierenie našich hriechov . . . . . . . . . . . . . . 217
23. Srdce Ježišovo, potupením nasýtené . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
24. Srdce Ježišovo, strýznené pre naše zlosti . . . . . . . . . . . . . . . 221
25. Srdce Ježišovo, poslušné až na smrť . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
26. Srdce Ježišovo, kopijou prerazené . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
27. Srdce Ježišovo, prameň všetkého potešenia . . . . . . . . . . . . . 225
28. Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie . . . . . . . . . . . . . 227
29. Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie . . . . . . . . . . . . . 228
30. Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
31. Srdce Ježišovo, spasenie tých, čo v tebe úfajú . . . . . . . . . . . . 231
32. Srdce Ježišovo, nádej tých, čo v tebe umierajú . . . . . . . . . . . . 232
33. Srdce Ježišovo, rozkoš všetkých svätých . . . . . . . . . . . . . . . 234
Ježišove pohľady – meditácie zo života Spasiteľovho, najmä na prvé piatky . . . 236
Úvodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Betlehemský pohľad... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Nazaret je pre nás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Keď ide o Boha... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Či ideš i ty za ním? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Dobrá vôľa – to je poklad! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Kdeže je vaša viera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Živá voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Slová pre blahoslavených . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Čo je Boh v našom každodennom živote? . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Najžičlivejšie Srdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Kristov pohľad na hriešnikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Dobrý pastier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Mladý boháč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
„Choď v pokoji!“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Či nevzdychá Ježiš i nad nami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Pohľad pri poslednej večeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Bolesti Božského Srdca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Pohľad na Matku bolestí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Miloval nás až do konca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Vstal z mŕtvych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Nanebovstúpenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Pohľad z hostie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Ešte príde! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Ako máme my hľadieť na Ježiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Štúdie a meditácie

zľava
20 %
  • Bežná cena: 6.50€
  • Naša cena: 5.20€

zľava
71 %
Antológia - Patristika a scholastika
Aurelius Augustinus, Dionýz Areopagita,Tomáš Akvinský, Bonaventúra, Rajmund Lullus, Ján Duns Scotus,..
14.00€ 4.00€

zľava
20 %
Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi  /  1150 rokov od začiatku misie
Zborník z medzinárodného kongresu,  Rím 25. - 26. februára 2013 Tisícstopäťdesiate výročie p..
18.00€ 14.40€

zľava
70 %
Cirkev v Žiline v období komunistickej moci
K 20. výročiu smrti Gabriela Povalu Stránky tejto knihy vás prenesú do obdobia, keď nad Žilinou vise..
3.29€ 1.00€