Súborné dielo 3. zväzok / Osnova cirkevných štúdií a  Teológia III

             Trnavská univerzita udelila 12. novembra 2013 čestný titul doctor honoris causa pátrovi Emilovi Krapkovi zo Spoločnosti Ježišovej.  Toto významné ocenenie podnietilo Vydavateľstvo Dobrá kniha a Teologickú fakultu Trnavskej univerzity vydať Súborné dielo Emila Krapku SJ.

                  P. Emil Krapka SJ (*1925, Horné Dubové – †2017, Ivanka pri Dunaji) celý svoj život zasvätil kňazskej službe a teológii. Oboje rozvíjalnajprv v časoch vonkajšej neslobody. Ani tie mu nemohli zabrániť v tom, aby rozvíjal a tajne prednášal hlbokú teológiu, pevne zakotvenú v biblickom zjavení, v Tradícii Cirkvi a v osobnom vzťahu k Bohu, ktorého poznával a ktorého učil poznávať svojich poslucháčov. Svojou dlhoročnou systematickou prácou sa vypracoval na poprednú osobnosť slovenskej teológie, ktorá vzbudzovala rešpekt aj v zahraničí.

           Do tretieho zväzku sme zaradili rozsiahly materiál Osnova cirkevných štúdií. Keď bol P. Emil Krapka SJ v roku 1968 poverený vedenímtajne účinkujúceho Teologického inštitútu sv. Alojza, usporiadal fi lozofi cké a teologické štúdium pre kandidátov kňazstva, ktorí sa nemohli dostať do štátom kontrolovaného kňazského seminára. Osnovu vypracoval podľadokumentov Druhého vatikánskeho koncilu. Druhú časť tohto zväzku tvoria niektoré vypracované teologické témy a náčrty, ktoré sa našliv jeho pozostalosti.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 232
Formát 14,5 x 20.5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2020
Úvod 11
Filozofický kurz 15
Osnova filozofického kurzu 15
I. Literatúra pre základný kurz 16
II. Literatúra pre špeciálny kurz 17
III. Odborná literatúra 18
Teologický kurz 21
Osnova teologického kurzu 22
Pramene teológie 23
Rozvrh štúdia koncilových dokumentov v teologickom kurze 26
A. Biblický cyklus 27
B. Dogmatický kurz 31
C. Morálny cyklus 35
D. Pastorálny cyklus 41
E. Historický cyklus 48
Hlavné témy filozofie 55
Témy z teológie 112

Cirkev ako sviatostné spoločenstvo spásy 152
Úvod 152
I. Vývoj pojmu sviatosť a jeho obsah v dejinách spásy 152
1. Slovo ako sviatosť a jeho význam vo Svätom písme 152
2. Vývin pojmu sviatosť od apoštolských čias až po 13. storočie 154
3. Cirkevná náuka 156
4. Sviatosti v nekatolíckych spoločenstvách 157
II. Celková sviatostnosť Cirkvi 159
1. Cirkev ako sviatosť 159
2. Prejavy sviatostnosti 160
3. Misijný a eschatologický dosah sviatostnosti 162
Literatúra 163

Cesta k pastorálnej konštitúcii o Cirkvi v dnešnom svete 164
Úvod 164
Cirkev a dnešný svet 165
Cesta Cirkvi k dnešnému svetu 166
Genéza konštitúcie Gaudium et spes na koncile 167
Naša Cirkev v našom svete 168
Kresťanstvo v dnešnom svete 169
Poslanie 169
Svedectvo 169
Jednota 170
Rozdelenie 170
Dejiny rozdelenia 171
Dnešný stav 171
Cesta k jednote 172

Manželstvo a rodina v Biblii 174
I. Zásady správneho výkladu biblických výrokov a udalostí 174
II. Manželstvo a rodina v Starom zákone 176
1. Manželstvo a rodina v dobe patriarchov 176
2. Manželstvo a rodina v Sinajskej zmluve a v Zákone 177
3. Manželstvo a rodina vo svetle dejín spásy 178
4. Manželstvo a rodina v ohlasovaní prorokov 178
5. Učitelia múdrosti o manželstve a rodine 179
6. Manželstvo a rodina v modlitbe Izraela 180
III. Manželstvo a rodina v Novom zákone 180
1. Manželská láska a spoločenstvo života sa v Novom zákone predstavujú akoby visiace medzi dvomi pólmi 180
2. Kresťanské manželstvo v tajomstve snúbeneckej jednoty medzi Kristom a Cirkvou 181
3. Zavŕšenie zákona a nerozlučiteľnosť manželstva 182
4. Kresťanská rodina – nástroj spásy v Kristovi 182
IV. Kresťanské manželstvo v učení cirkevných otcov 183
Literatúra 183

Tajomstvo milosti v dejinách spásy 184
1. Milosť ako Božia vôľa spasiť všetkých ľudí. 184
2. Milosť v Starom zákone 187
3. Milosť v Novom zákone 190
4. Milosť v Cirkvi 193
5. Milosť v živote jednotlivca 196
Literatúra: 197

Náuka Cirkvi o milosti 199
I. Historicko-dogmatický prehľad 199
1. Obdobie cirkevných otcov 199
2. Stredoveká teológia 200
3. Učenie reformátorov o milosti 201
4. Učenie Tridentského koncilu 201
II. Systematický prehľad učenia o milosti 202
1. Východisko 202
2. Milosť ako dialóg Boha s človekom 203
3. Formy a podoby milosti 204
Literatúra: 205

Eschatológia 206
Eschatológia v Starom zákone 206
Eschatológia v Novom zákone 207

„Príď, Pane Ježišu!“ Parúzia 209

Hodina 211
1. Eschatologická hodina 211
2. Mesiánska hodina 212

Editorská poznámka 213
Register citovaných miest 218
Menný register


Súborné dielo 3. zväzok

Osnova cirkevných štúdií a Teológia III

zľava
20 %
  • Bežná cena: 14.90€
  • Naša cena: 11.92€

zľava
20 %
Súborné dielo 7. zväzok / Zasvätenie do filozofie, Rok obnovy vo viere, štúdie  a články
  Do siedmeho zväzku sú zaradené dva roz-siahlejšie texty: Zasvätenie do filozofie a Rok obn..
14.90€ 11.92€

zľava
20 %
Súborné dielo 4. zväzok / Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A
Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A Trnavská univerzita udelila 12. novembra 2013 č..
14.90€ 11.92€

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 8 / Žalmy 101 - 118
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 8. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 20.00€

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 17.60€

zľava
20 %
Výklad Veľpiesne  3. časť  / Homílie 11 – 15
Svätý Gregor z Nyssy (335 – 394) nadväzuje na starobylú židovsko-kresťanskú tradíciu výkladu ľú..
8.00€ 6.40€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.