Súborné dielo 2. zväzok / Teológia II

Do druhého zväzku sú zaradené traktáty dogmatickej teológie o Trojjedinom Bohu, teológia stvorenia, kristológia a náuka o Duchu
Svätom a o milosti. Trojičná teológia a teológia stvorenia sú spracované formou dogmatických prednášok, ktoré páter Krapka ešte
stihol upraviť a pripraviť na vydanie. Kristológia a pneumatológia sú prevzaté zo zborníkov Verbum fidei VI a Vebum fidei VIII,  
ktoré zostavil páter Krapka. Súčasťou tematických dogmatických zborníkov boli práce, ktoré napísal buď sám zostavovateľ, alebo ich napísali pod
jeho vedením jeho žiaci, tajní študenti teológie v časoch neslobody.Kniha
Počet strán 632
Formát 15 x 20,5 cm,
Väzba pevná
Dátum vydania 2017
Teológia II 17

Prvá časť
Tajomstvo Boha Otca i Syna i Ducha Svätého – teológia
trojičného Božieho tajomstva 19
Zjavenie Božieho tajomstva pri Ježišovom krste 20
Meditácia na úvod do trojičnej teológie 20
1. Ježišov krst 20
2. Náš krst 21
3. Naša teológia 21
Úvodné poznámky 23
Základný obsah trojičného tajomstva 25
1. Obsah trojičného tajomstva podľa Svätého písma 25
2. Obsah trojičného tajomstva podľa vyznania viery a učenia Cirkvi 25
3. Obsah trojičného tajomstva podaný teologickou formou 26
4. Obsah trojičného tajomstva podaný oikonomickou formou 26
Zjavenie Boha v Starom zákone ako prípravné zjavenie Najsvätejšej Trojice 28
Zjavenie Božieho tajomstva v Ježišovej modlitbe 30
Meditácia 30
Úvod 30
1. „V tej hodine (Ježiš) zaplesal v Duchu Svätom a povedal:
‚Zvelebujem ťa, Otče… Áno, Otče…‘“ 30
2. „… a komu to Syn bude chcieť zjaviť“ 31
3. „Modlite sa so mnou.“ 31
Zjavenie trojičného tajomstva v Novom zákone I. 33
1. Synoptici 33
2. Pavol 35
3. Ján 35
Literatúra 36
Zjavenie trojičného tajomstva v Novom zákone II. 37
1. Metodické poznámky 37
2. Boh v Ježišovom ohlasovaní 39
3. Ježiš a Duch Svätý 41
4. Ohlasovanie prvotnej Cirkvi 42
5. Jánovská predstava Ducha 47
6. Trojičné formuly a texty v Novom zákone 48
Trojičné tajomstvo Boha v ohlasovaní sv. Pavla 49
Úvodom 49
1. Pavlovo stretnutie s Ježišom v zjavení pri Damasku 50
2. „Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista“ 52
3. „Každý jazyk nech vyznáva: ‚Ježiš Kristus je Pán!‘ na slávu Boha Otca“ 55
4. „Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá:
‚Abba! Otče!‘“ 58
5. Trojičné texty a formuly u sv. Pavla 60
6. Naša účasť na trojičnom Božom živote 62
Použitá literatúra 63
Duch Svätý prebýva a modlí sa v nás 64
Meditácia 64
1. Kresťanská skúsenosť Ducha 64
2. Boží Duch 65
3. Duch Ježiša Krista 66
4. Duch Svätý v Cirkvi 68
5. Duch Svätý prebývajúci v nás 68
Trojičné tajomstvo v liturgii a v kresťanskom živote 71
1. Trojica žitá v liturgii 71
Prechod od starého k novému kultu 71
Eucharistia 73
2. Kresťanský život a trojičné tajomstvo 74
Historicko-dogmatický prehľad 75
Úvod 75
1. Vývoj trojičnej dogmy v ranom kresťanstve 75
2. Vývoj dogmy v zápase s vnútrocirkevnou herézou a cesta
k Nicejsko-carihradskému vyznaniu 77
3. Rozhodnutie veľkých koncilov 79
4. Význam vývoja trojičnej dogmy v patristike: záruka
novozákonnej viery vo vykúpenie 82
5. Ďalší rozvoj trojičnej dogmy v učiteľskom ohlasovaní Cirkvi 84
Hlavné podoby trojičnej teológie 89
Úvod 89
1. Trojičná teológia východných otcov 89
2. Trojičná teológia sv. Augustína 91
Celková charakteristika 91
De Trinitate libri 15 – O Trojici v 15 knihách 93
Význam a medze Augustínovej „psychologickej“ trojičnej náuky 97
3. Scholastická trojičná teológia 98
Prechod od patristiky ku scholastickej teológii 98
Raná scholastika 99
Vrcholná scholastika 100
Neskorá scholastika 101
4. Súčasné podoby trojičnej teológie 101
Cesta k súčasnosti 101
P. Emil Mersch: Teológia tajomného tela Kristovho 102
Poznámky na záver trojičnej teológie 105
„Otče, osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba“ 109
Meditácia na záver trojičnej teológie 109
Úvod 109
1. „Otče, osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba.“ 110
2. „Zjavil som tvoje meno ľuďom… Svätý Otče, zachovaj ich
vo svojom mene.“ 111
3. „Dal som im tvoje slovo… tvoje slovo je pravda. Posväť
ich pravdou.“ 111
4. „… aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno…“ 112
5. „Otče, miloval si ma ešte pred stvorením sveta… Ohlásil
som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou
ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ 113
6. Naša modlitba 113
Literatúra 114

Druhá časť
Boh Stvoriteľ a milostivý Záchranca – teológia stvorenia, milostivého povýšenia a hriešneho pádu človeka 115
A. Teológia stvorenia 117
„Pozrite sa na nebeské vtáky a poľné ľalie…“ 117
Meditácia na úvod do teológie stvorenia 117
1. „Pozrite sa…“ 118
2. „… na nebeské vtáky… na poľné ľalie…“ 119
3. „Či vy nie ste oveľa viac ako ony?“ 119
4. „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho (Božiu)
spravodlivosť.“ 120
Úvodné poznámky 121
Teologická exegéza prvých troch kapitol Knihy Genezis 126
1. Literárna kritika a formálno-historická analýza textu 126
2. Rozdielne formy podania 127
Hermeneutické princípy 127
3. Teologické výroky 128
Záver 130
Stvorenie ako predpoklad zmluvy v Starom zákone 131
Stvorenie v Kristovi 135
Historicko-dogmatický prehľad 137
1. Viera vo stvorenie a grécko-rímsky svet 137
2. Scholastická syntéza v stredoveku 138
3. Pravda o stvorení vo filozofickom prerode novoveku 139
Teologický výklad 141
1. Viera vo stvorenie 141
2. Stvorenie ako trvalý základ spásy 141
3. Boh tvorí slovom 142
4. Stvoriteľ je trojjediný Boh 143
5. Boh sám jediný je Stvoriteľ 144
6. Boh stvoril svet z ničoho. Creatio ex nihilo 145
7. Boh stvoril svet ako svet so začiatkom v čase 146
8. Božia opatera (prozreteľnosť) 146
Záver 147
Božia starostlivosť o svet 148
1. Zachovávanie v bytí – conservatio 148
2. Božia činnosť zachováva činnosť ľudí, činnosť sveta 149
3. Božia prozreteľnosť, opatera, Boží zámer spásy – providentia 150
B. Teologická náuka o človekovi 153
„Pane, čo je človek, že naň pamätáš?“ 153
Meditácia na úvod do teologickej náuky o človekovi 153
Úvodné poznámky k teologickej antropológii 155
Človek ako stvorená bytosť vo Svätom písme a v učení Cirkvi 158
1. Starý zákon 158
2. Nový zákon 160
3. Výroky Učiteľského úradu Cirkvi 161
4. Človek ako stvorená bytosť v učení cirkevných otcov 162
5. Človek v modlitbe Cirkvi 162
Pôvod človeka 163
1. Pôvod ľudstva 163
2. Pôvod jednotlivého človeka 167
3. Syntéza P. Teilharda de Chardin 168
Človek ako jednota tela a duše 171
1. Grécke chápanie vzťahu telo – duša 171
2. Hebrejské chápanie človeka 171
3. Novozákonné chápanie človeka 173
4. Historický náčrt 174
5. Teologický výklad 175
C. Milostivé povýšenie človeka 176
Problém vzťahu prírody a milosti 176
1. Biblický základ 176
2. Dejinný pohľad 177
3. Problémy teologické 178
4. Teologický výklad: jednota prírody a milosti 179
Človek ako obraz Boha 181
1. Biblické základy 181
2. Historicko-dogmatický prehľad 182
3. Systematický výklad 184
Prvotný stav 186
1. Biblické základy – Starý zákon 186
2. Nový zákon 187
3. Historicko-dogmatický prehľad 188
4. Systematický výklad 189
D. Človek v hriechu 194
Úvod 194
Povaha hriechu 195
1. Aspekty hriechu 195
2. Stupne hriechu: hriech na smrť, ťažký hriech, všedný hriech 196
3. Boh a hriech 198
Následky hriechu 200
1. Hriech sám je trestom 200
2. Bezmocnosť k láske 201
3. Náklonnosť ku zlému 202
Hriech sveta 203
1. Hriech sveta a jeho prvky 203
2. Skutky, ktoré patria ku hriechu sveta 206
3. Situovanie hriešnymi činmi 206
Prvotný hriech – peccatum originale 208
1. Prvotný hriech – implicitne v textoch Svätého písma 208
2. Rozvoj učenia o prvotnom hriechu 210
3. Učenie Cirkvi o prvotnom hriechu (peccatum originale) 212
Súhrn 213
4. Teologický výklad 214
E. Anjeli v dejinách spásy 216
Úvodné otázky k náuke o anjeloch 216
1. Problematika 216
2. Možnosť a zmysel náuky o anjeloch 218
Anjeli 221
1. Anjeli vo svedectve Svätého písma 221
2. Svedectvo dejín teológie 227
3. Anjeli v Božom diele spásy 228
Démoni 231
1. Existencia satana a démonov 231
2. Od anjela k diablovi 234
3. Démoni a zlo vo svete 234
Záver 235
Boh je väčší ako naše srdce 237
Meditácia na záver teológie o Bohu Stvoriteľovi a milostivom Záchrancovi 237

Tretia časť
Verím v Ježiša Krista, Syna Božieho, nášho Pána 239
Úvodom 240
Verím v Ježiša Krista, Syna Božieho, nášho Pána 242
Prístup k Ježišovi Kristovi vo viere 242
Viera v Ježiša a v jeho evanjelium 244
Viera Cirkvi v Ježiša Krista 245
Viera v Ježiša Krista a dejiny 246
Očakávanie Mesiáša v Starom zákone 249
Starozákonná kristológia 249
1. Mesiáš ako prinášateľ spásy 249
2. Mesiáš Kráľ 250
3. Kňazský Mesiáš 253
4. Mesiáš Prorok 254
5. Anjel Jahveho 255
6. Syn človeka 256
7. Pánov služobník 257
8. Božia múdrosť 257
A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami 260
Tajomstvo vtelenia večného Slova 260
1. Svedectvo synoptických evanjelií o vtelení 260
2. Svedectvo Pavlových listov 262
3. Svedectvo Jánových spisov 263
4. Vtelenie ako čin Otca, Syna a Ducha Svätého 264
5. Spasiteľný zámer vtelenia 266
6. Tajomstvo vtelenia vo viere a v učení Cirkvi 267
7. Vtelenie v symboloch viery 269
8. Vtelenie v liturgii 270
9. Vtelenie v živote modlitby 271
Záver 271
Počal sa z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny 273
Tajomstvo Ježišovho narodenia a detstva 273
a) Matúšovo evanjelium 274
b) Lukášovo evanjelium 277
2. Pavlove listy 282
3. Jánove spisy 283
4. Večný Boh vo svojom Synovi vstupuje do ľudských dejín
a robí z nich svoje dejiny 285
5. Ježišove rodokmene 286
Ježiš Nazaretský 291
Tajomstvo Ježišovho skrytého života 291
Úvod 291
1. Ježišov život v rodine 294
Charakteristika Svätej rodiny 295
Odraz rodinných zážitkov v Ježišovom verejnom účinkovaní 299
Posvätenie rodiny 302
2. Ježišova poslušnosť 303
Poslušnosť voči nebeskému Otcovi 303
Poslušnosť voči rodičom 307
3. Ježiš poddaný zákonu práce 311
Nazaretská rodina ako pracovné prostredie 311
Ježiš ako človek práce 312
Posvätenie a vykúpenie práce 315
Záver 317
Ježiš učiteľ ohlasuje evanjelium Božieho kráľovstva 319
1. Božia vláda v Starom zákone 319
2. Očakávanie Mesiáša a nastolenie konečného kraľovania Jahveho 321
3. Ježiš ohlasuje príchod Božieho kráľovstva vo svojej osobe, v slovách a skutkoch 323
4. Ježišove podobenstvá o kráľovstve 325
5. Prítomný a eschatologický charakter Božieho kráľovstva 326
6. Božie kráľovstvo v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní 327
Ježiš prorok mocný slovom i skutkom 330
Tajomstvo Ježišovej moci 330
1. Vedomie Božej moci v Starom zákone 330
2. Ježiš Prorok mocný slovom i skutkom 333
Ježiš má moc nad prírodou 333
Ježiš má moc nad silami, ktoré odporujú Bohu 335
3. Ježiš má moc v Božom kráľovstve 337
Ježiš, svätý Boží 339
Úvod 339
1. Svätý Boh zjavuje svoju svätosť v Starom zákone 339
2. Božia svätosť v Novom zákone 341
3. Božia svätosť sa zjavuje v Ježišovom živote 342
4. Svedectvo viery, nádeje a lásky v Kristovom živote 343
5. Svedectvo oddanosti Otcovi 345
6. Ježišova svätosť zoči-voči hriechu 347
7. Ježišova bytostná svätosť 348
Ježiš – Syn človeka, Mesiáš 349
1. Syn človeka 349
Syn človeka v Starom zákone 349
Ježiš sám sa nazýva Synom človeka 351
Používanie výrazu Syn človeka v prvotnej Cirkvi 354
2. Mesiáš 355
Starozákonné mesiášske nádeje 355
Predstavy o Mesiášovi v Ježišovej dobe 356
Ježiš očisťuje predstavu o Mesiášovi 358
Prijatie Ježišovho mesiášstva – Petrovo vyznanie viery 359
Odsúdenie Ježišovho mesiášstva – Ježišovo priznanie 360
Trpiaci a oslávený Mesiáš: Ježiš Kristus 361
Záver 363
Ježiš, Boží Syn 364
Úvod 364
1. Ježišovo božstvo vo svetle Pavlovho svedectva 365
2. Ježiš sa dáva spoznať ako Boží Syn: svedectvo synoptikov 368
Ježišova hodnosť 369
Ježišova moc 371
Ježišov titul: Boží Syn 373
Trpiaci Boží služobník 375
Tajomstvo Ježišovho utrpenia 375
1. Starozákonné predpovede o trpiacom Mesiášovi 375
2. Vtelenie a utrpenie 377
3. Ježiš predpovedá svoje utrpenie 378
4. Ježiš vstupuje do utrpenia 379
5. Pamiatka umučenia 380
6. Ježišovo utrpenie v Getsemanskej záhrade 381
7. Muž bolesti 382
8. „Ako Baránok vedený na zabitie“ – Krížová cesta 383
9. Naša účasť na Ježišovom utrpení 384
Ježišovo utrpenie a smrť – cesta k novému životu 386
1. Tajomstvo smrti v Starom zákone 386
Tajomný súvis hriechu a smrti 386
Smrť hriešnikov a smrť spravodlivých 387
2. Ježiš Kristus vzal na seba utrpenie a smrť 388
3. Ježiš zomrel podľa Písma 389
4. Ježišova smrť ako obeta za hriech 389
5. Ježišova zástupná a zmierujúca smrť 390
6. Ježišova smrť ako čin lásky Otca a Syna pre našu spásu 391
7. Ježišova smrť ako súd milosti 393
8. Ježišova smrť ako nová zmluva 394
9. Tajomstvo kríža 396
Vzkriesený Ježiš 399
Úvod 399
1. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista vo svedectve Svätého písma 399
2. Učenie Cirkvi 403
3. Teologické vysvetlenie 403
4. Spásnodejinný význam zmŕtvychvstania 405
5. Zmŕtvychvstanie a umučenie Ježiša Krista ako jedno
tajomstvo a jeho slávenie v Eucharistii 406
Ježiš, náš Spasiteľ. Dobrodenia spásy 408
1. Spasiteľný význam Božieho služobníka vo viere Starého zákona 408
2. Spasiteľný význam a dosah Ježišovho umučenia a zmŕtvychvstania 410
3. Dobrodenia spásy 412
Premoženie hriechu 412
Premoženie smrti 412
Premoženie vlády zlého ducha 413
4. Nový život v Duchu Svätom: znovuzrodenie 414
5. Prameň Cirkvi a jej sviatostí 415
6. Oslobodenie od Zákona; obnova poriadku bytia a pravá všeobecnosť spásy 416
Oslobodenie od Zákona 416
Obnova v poriadku bytia a práva 416
Univerzálnosť spásy 417
7. Teologický výklad vykúpenia 417
Ježiš, oslávený Pán a darca Ducha Svätého 419
Tajomstvo Ježišovej slávy 419
1. Zjavenie Ježišovej slávy za jeho pozemského života 419
2. Ježišovo nanebovstúpenie: svedectvo Svätého písma a viera Cirkvi 422
3. Oslávený Ježiš žije po pravici Otca ako Kyrios, Pán 423
4. Ježiš prisľubuje a ako oslávený Pán posiela Ducha Svätého 425
5. Turíčne tajomstvo Cirkvi 427
6. Očakávanie slávneho druhého príchodu Pánovho 428
Viera a učenie Cirkvi o Ježišovi Kristovi 430
1. Vzťah Ježiša k Bohu 430
2. Vzťah Ježiša k ľudstvu 431
3. Vzťah božského a ľudského v Ježišovi 432
Teologické uvažovanie o tajomstve Krista 435
1. Teologický výklad hypostatickej únie 435
2. Ježišov život poznania a vôle 437
3. Vtelenie a stvorenie 439
4. Kristovo tajomstvo a Cirkev 440

Štvrtá časť
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa 443
Úvodom 444
Duch Svätý prebýva v nás 447
Boh nám dáva v Ježišovi Kristovi svojho Ducha 453
Úvod 453
1. Duch Boží v Starom zákone 454
Mesiášska línia spásy 454
2. Duch Svätý v Ježišovi 455
3. Cirkev prijíma Ducha Svätého 456
4. Duch Svätý, prameň nového života v nás 457
Texty o prebývaní Ducha Svätého v srdciach veriacich 458
Dostali ste ducha adoptívneho synovstva (Rim 8,15) 461
„V Duchu synovstva voláme: Abba, Otče! 467
Tajomstvo milosti v dejinách spásy 473
Náuka Cirkvi o milosti 480
I. Historicko-dogmatický prehľad 480
1. Obdobie cirkevných otcov 480
2. Stredoveká teológia 481
3. Učenie reformátorov o milosti 482
4. Učenie Tridentského koncilu 482
II. Systematický prehľad učenia o milosti 483
1. Východisko 483
2. Milosť ako dialóg Boha s človekom 484
3. Formy a podoby milosti 485
Milosť ako ospravodlivenie v Kristovi 487
1. Starý zákon: ospravodlivenie pred Bohom 487
2. Ospravodlivení v Ježišovi Kristovi 488
Spoločenstvo ospravodlivených s Bohom 492
Milosť ako znovuzrodenie a posvätenie v Kristovi 503
I. Znovuzrodenie 503
2. Milosť ako posvätenie 504
3. Milosť posväcujúca 505
Milosť ako Boží dar slobodnému človekovi 506
Modely riešenia 508
Teologálne čnosti – viera, nádej a láska 510
Úvaha o viere 511
Úvod 511
Rozhodujúci zástoj viery v dejinách spásy i v osobnom živote 511
1. Otázky o viere a otázka viery 512
2. Viera v človeka 515
3. Viera v Boha 521
4. Viera v Boha našich otcov (v Starom zákone) 525
5. Viera v Ježiša Krista 528
Akú vieru ohlasoval a žiadal Ježiš Kristus? 529
Viera Cirkvi 531
Úvod 531
1. Cirkev je spoločenstvo viery 532
Starozákonný ľud ako spoločenstvo viery 532
Ježiš, pôvodca a zavŕšiteľ viery 533
Viera Cirkvi 534
2. Cirkev vyznáva vieru 537
Osobná a spoločenská povaha vyznania 537
Vyznanie viery v Starom zákone 538
Vyznanie viery v Novom zákone 539
Vyznanie viery Cirkvi 540
3. Cirkev uvažuje o viere 543
Apoštolská Cirkev uvažuje o viere 543
Cirkevní otcovia uvažujú o viere 545
Scholastická teológia viery 546
Cirkev v novoveku uvažuje o viere 547
Cirkev učí o viere 548
Život milosti v nádeji 552
1. Viera, nádej a láska ako rozličné aspekty jedného života milosti 552
2. Nádej v Starom zákone 554
4. Nádej v modlitbe Cirkvi 561
Záver 563
Láska 565
Biblický obsah 565
Biblická štúdia o láske 570
1. Základné jazykové údaje 570
2. Láska v Starom zákone 571
Láska Božia 571
Láska človeka k Bohu 572
Láska ľudí navzájom 572
Zhrnutie 573
3. Láska v Novom zákone. 573
Základné formy agapé 573
Podstata lásky 575
Nové prikázanie 577
Láska k Bohu a k blížnemu podľa učenia sv. Augustína 577

Editorská poznámka 587
Register citovaných miest 589
Menný register 625
Rozvrh jednotlivých zväzkov
Súborného diela Emila Krapku SJ 631

Súborné dielo 2. zväzok

Teológia II

zľava
20 %
  • Bežná cena: 14.90€
  • Naša cena: 11.92€

zľava
20 %
Neodpočívaj, pomáhaj / Fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana  a pohľady na jeho osobnosť
  Vychádza v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v ..
10.00€ 8.00€

zľava
20 %
Súborné dielo 1. zväzok / Prechod Pánov,  Teológia I
Prechod Pánov. Teológia I P. Emil Krapka SJ (* 1925, Horné Dubové) celý svoj život zasvätil kňazs..
14.90€ 11.92€

zľava
20 %
Súborné dielo 4. zväzok / Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A
Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A Trnavská univerzita udelila 12. novembra 2013 č..
14.90€ 11.92€

zľava
20 %
Súborné dielo 5. zväzok / Káž Božie slovo - cyklus B,  Káž Božie slovo - cyklus C
Káž Božie slovo - cyklus B,  Káž Božie slovo - cyklus C Trnavská univerzita udelila 12. nove..
14.90€ 11.92€

zľava
20 %
Súborné dielo 6. zväzok / Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život
Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život Do šiesteho zväzku, ktorý v..
14.90€ 11.92€