Eschatológia

Candido Pozo sa narodil v Cáceres v Španielsku v roku 1915 a v roku 1941 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Po obhájení doktorátu z teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme v roku 1956 sa stal profesorom na Teologickej fakulte v Granade, kde neskôr pôsobil aj ako dekan fakulty. Od roku 1965 bol profesorom teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Z jeho rozsiahleho diela je asi najznámejším dielom jeho eschatológia s názvom Teologia del más allá, ktorá vyšla vo viacerých edíciách a bola preložená do viacerých jazykov. Ide o skutočne hodnotné a kvalitné teologické dielo, preto sme sa rozhodli sprístupniť jeho teologické bohatstvo pre slovenskú akademickú a odbornú verejnosť. Z obsiahlej publikácie RNDr. Mgr. Andrea Novomeská, PhD. preložila a umelecky spracovala najdôležitejšie pasáže a za to jej vyslovujem veľké poďakovanie. Kvôli prehľadnosti vydávame podstatné časti diela bez poznámkového aparátu, ktorý si záujemca môže sám dohľadať v origináli diela. Teším sa, že aj takýmto spôsobom máme k dispozícii vynikajúci učebný text.

doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th.

Dekan TFTUKniha
Vydanie Prvé
Dátum vydania 2019
Počet strán 210
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
I. Kolektívna eschatológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Parúzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Starozákonná príprava na myšlienku parúzie . . . . . . . . . . . . . 9
Parúzia v Novom zákone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Teologická refl exia o koncepte parúzie . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vyjadrenia o blízkosti parúzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Znamenia parúzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Parúzia ako predmet nádeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Od nádeje k obave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Znovuobjavenie témy prípravy na parúziu
v prvých povojnových rokoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Druhý vatikánsky koncil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Téma po Druhom vatikánskom koncile . . . . . . . . . . . . . . . 31
Exegetický problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Záverečné úvahy v téme prípravy na parúziu . . . . . . . . . . . . 34
Nesmrteľnosť a vzkriesenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kresťanský pôvod problému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tendencie v rámci jednofázovej eschatológie . . . . . . . . . . . . 39
Metodologické aspekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Učenie Svätého písma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Prežívanie a antropológia Starého zákona . . . . . . . . . . . . . . 43
Koncepcie obdobia patriarchov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Neskorší vývoj konceptu „šeol“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kozmologický a doktrinálny prvok . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ďalšie vyjadrenia o nesmrteľnosti v Starom zákone . . . . . . . . . 54
Eschatológia v Knihe múdrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Prechodná eschatológia v Druhej knihe Machabejcov . . . . . . . . 59
Úzky vzťah medzi vzkriesením a prežívaním . . . . . . . . . . . . . 60
Problematika v období medzi Starým a Novým zákonom . . . . . . 62
Náuka a antropologické koncepcie Nového zákona . . . . . . . . . 63
Prežívanie pred vzkriesením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Prvky kontinuity novozákonnej teológie o vzkriesení mŕtvych . . . . 69
Rozhovor Ježiša so saducejmi o vzkriesení . . . . . . . . . . . . . . 69
Konečné vzkriesenie a telesná kontinuita . . . . . . . . . . . . . . 70
Niektoré základné prvky vzťahu
medzi nesmrteľnosťou a vzkriesením . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ďalšie teologické refl exie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Vzkriesenie mŕtvych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Príprava témy vzkriesenia vo Svätom písme . . . . . . . . . . . . . 85
Ideová príprava témy vzkriesenia: Božia moc nad šeolom . . . . . . . 86
Ďalšie starozákonné prvky ideovej prípravy témy vzkriesenia . . . . 88
Literárna príprava vzkriesenia: národné vzkriesenie . . . . . . . . . 89
Osobné vzkriesenie v Starom zákone . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Vzkriesenie v Novom zákone – všeobecné postrehy . . . . . . . . . 94
Pánove slová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Učenie svätého Pavla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Patristická náuka o vzkriesení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Negatívne postoje voči vzkrieseniu mŕtvych . . . . . . . . . . . . . 103
Magistérium Cirkvi v otázke vzkriesenia . . . . . . . . . . . . . . 105
Ďalšie teologické refl exie na tému vzkriesenia . . . . . . . . . . . . 107
Večný život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Život v Starom zákone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Život ako morálna a eschatologická kategória
podľa Starého zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Večný život v Novom zákone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Učenie svätého Jána o večnom živote . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Prvky večného života v jeho pokročilom štádiu
podľa Nového zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Patristická náuka o večnom živote . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Historické omyly v otázke videnia Boha . . . . . . . . . . . . . . . 121
Magistérium Cirkvi v otázke večného života . . . . . . . . . . . . . 122
Ďalšie teologické refl exie o večnom živote . . . . . . . . . . . . . . 124
Odplata bezbožníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Ideová príprava na tému peklo v Starom zákone . . . . . . . . . . . 132
Literárna príprava témy „peklo“ v Starom zákone . . . . . . . . . . 136
Kázanie Jána Krstiteľa ako prechod medzi Starým
a Novým zákonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Náuka Nového zákona o pekle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Patristická náuka o pekle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Omyly týkajúce sa pekla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Magistérum Cirkvi v otázke pekla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ďalšie teologické refl exie o pekle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
II. Individuálna (prechodná) eschatológia . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Smrť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Smrť vo Svätom písme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Smrť ako koniec pozemskej púte podľa Svätého písma . . . . . . . 157
Smrť ako koniec pozemskej púte v patristickej náuke . . . . . . . . 159
Omyly týkajúce sa konca pozemskej púte . . . . . . . . . . . . . . 160
Magistérium Cirkvi v otázke smrti ako konca pozemskej púte . . . . 162
Teória konečného rozhodnutia v okamihu smrti . . . . . . . . . . 163
Prechodná eschatológia ako plná odplata . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Stredoveká kríza a jej defi nitívne riešenie
prostredníctvom cirkevného Magistéria . . . . . . . . . . . . . . . 167
Predchodcovia postoja Jána XXII. v patristickom období . . . . . . 169
Prechodná eschatológia ako počiatočná odplata
u oddelených východných kresťanov . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Postoj k plnej odplate v protestantskej teológii . . . . . . . . . . . 171
Prechodná eschatológia ako plná odplata v Novom zákone . . . . . 173
Prechodná eschatológia ako plná odplata u otcov . . . . . . . . . . 176
Nedávna problematika o individuálnom súde . . . . . . . . . . . . 177
Posmrtné očisťovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Očistec a protestantská teológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Očistec a katolícka predstava ospravodlivenia . . . . . . . . . . . . 180
Očistec v ponímaní Florentského a Tridentského koncilu . . . . . . 182
Očistec v ponímaní súčasného cirkevného Magistéria . . . . . . . . 183
Biblické základy náuky o očistci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Patristická náuka o očistci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Stredoveká dišputa o očistci
s oddelenými východnými kresťanmi . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Súčasná problematika o očistci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Dodatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Eschatologická náuka Druhého vatikánskeho koncilu . . . . . . . . . . 191
Eschatologická náuka v dogmatickej konštitúcii Lumen gentium . . . . 193
Eschatologický charakter nášho povolania v Cirkvi (LG 48) . . . . . 195
Spoločenstvo nebeskej Cirkvi s putujúcou Cirkvou (LG 49) . . . . . 199
Vzťahy putujúcej Cirkvi s nebeskou Cirkvou (LG 50) . . . . . . . . 200
Pastoračné pokyny Druhého vatikánskeho koncilu (LG 51) . . . . . 202
Eschatologické témy v ďalších častiach
dogmatickej konštitúcie o Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Eschatologická náuka pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes . . . . 205
Tajomstvo smrti (GS 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Ateizmus a problém života po smrti (GS 21) . . . . . . . . . . . . 207
Eschatologická nádej a „odvrátenie sa“
od pozemských aktivít (GS 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Nové nebo a nová zem (GS 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Eschatológia

  • Autor: Pozo Candido
  • ISBN 978-80-8191-191-0
  • Dostupnosť: Posledné kusy
  • Bežná cena: 5.50€
  • Naša cena: 4.40€
  „Až donedávna som poznal iba niektoré životopisy sv. Ignáca a na svoje vlastné zahanb..
9.90€ 7.92€

Keď Ján Pavol II. v máji 1988 vymenoval švajčiarskeho teológa Hansa Ursa von Balthasara za kardinála..
3.95€ 1.00€

Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Druhý..
4.85€ 1.00€

Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Tretí..
4.85€ 1.00€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.