Enchiridion/Príriručka o viere, nádeji a láske - Preklad a monografická štúdia

Monografická štúdia, preklad, poznámky, indexy: ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th. 

 

Môže svätý teológ na vrchole svojho pôsobenia napísať príručku, v ktorej podá podstatu kresťanského života na zemi? Jeden z najväčších kresťanských teológov, biskup, svätý Augustín z Hippo (354 – 430) sa o to pokúsil vo veku asi 66 rokov. Enchiridion teda vznikol v rokoch 421 – 422/423.

Jeho základným presvedčením je, že Bohu je potrebné slúžiť s vierou, nádejou a láskou (porov. 1 Kor 13,13). Tieto tri čnosti tvoria základnú osnovu diela, ktoré poznáme pod názvom Enchiridion ad Laurentium alebo De fide (et) spe et caritate.

Krédo alebo Vyznanie viery (Symbolum) slúži na vysvetlenie čnosti viery a modlitba Pána (oratio Dominica) na vysvetlenie čnosti nádeje. Augustín potom vysvetľuje čnosť lásky na základe Ježišovho zosumarizovania celého zákona do prikázania lásky k Bohu a blížnemu.

Toto výnimočné dielo predstavuje akýsi katechizmus, celostný a skrátený pohľad na vieru, nádej a lásku u svätého Augustína. Všetky závažné témy, o ktorých hipponský biskup premýšľal počas celého svojho života, majú svoje teologické vyjadrenie v Enchiridione. Enchiridion predstavuje vynikajúcu syntézu obrany náuky o milosti v jej súvislostiach s ostatnými časťami dogmatickej teológie.

 

Počas stáročí, od stredoveku až po súčasnosť, ostáva Augustín  prominentným autorom. Jeho diela sa neustále prekladajú do rôznych jazykov a jeho myslenie sa študuje. Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 404
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2016
MONOGRAFICKÁ ŠTÚDIA
Život svätého Augustína 7
Názov diela 9
Adresát diela 11
Datovanie diela 13
Augustínove diela citované v Enchiridiu 15
Použitý text Enchiridia 16
Úprava latinského textu 17
Používaný text Svätého písma 18
Štruktúra diela 20
Základné členenie diela 22
Teologický význam Enchiridia 23
Viera v dobrotu trojjediného Boha
ako východisko diela 23
Problematika zla – Augustínova teodícea 25
Božie stvorenie a existencia zla a hriechu 27
Morálne a dogmatické aspekty klamstva 30
Skepticizmus 33
Reflexia pojmu „prvotný hriech“ 35
Massa damnata 37
Prvotný – „dedičný“ hriech 40
Prenášanie plodením 42
Tradux peccati – výhonok hriechu 43
Problematika ľudskej slobody po dedičnom hriechu 46
Nevyhnutnosť milosti 49
Anjeli 51
Diabol 58
Spása človeka vtelením Ježiša Krista 61
Kristus ako Prostredník a zmierovateľ
medzi Bohom a ľuďmi 67
Úloha Ducha Svätého 68
Úloha a miesto krstu v Enchiridiu 72
ugustínova hypotéza o pridaní hriechov 76
Účinok vykúpenia v Enchiridiu 78
Ospravodlivenie skrze vieru, ktorá koná
prostredníctvom lásky 79
Kristov druhý príchod 84
Duch Svätý a Cirkev 87
Cirkev 92
Odpúšťanie hriechov 93
Augustínova interpretácia 1 Kor 3,13-15 96
Očistec 97
Almužna a eleemosyna 100
Modlitba Pána 115
Manželstvo 124
Astrológia 131
Milosť a delectatio 135
Pokánie 136
Petrove slzy 148
Vzkriesenie z mŕtvych 149
Eschatológia 155
Si uellet alebo si uellent 163
Predestinácia 164
Omnes homines uult saluos fieri 167
Božia všemohúcnosť a ľudské zlo 169
Lac paruulorum 170
Skratky a označenia 173
Edície a časopisy 173
Augustínove diela 174
Bibliografia 177
Primárna literatúra 177
Augustinus 177
Ostatní starovekí autori 177
Sekundárna literatúra 179
Instrumenta augustiniana 179
Použitá literatúra 180
PREKLAD A KRITICKÝ TEXT
Úryvok z Retractationes 192
Bilingválny preklad textu Enchiridia 194
Index biblických citácií 395

Enchiridion

Príriručka o viere, nádeji a láske - Preklad a monografická štúdia

zľava
20 %
  • Autor: Sv. Augustín
  • ISBN 978-80-8191-006-7
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 9.00€
  • Naša cena: 7.20€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.