Seniori a komunitné služby

 

Míľniky v sociálnej práci a sociálnych službách prinášajú nové výzvy, inovujú formy

a metódy sociálnych služieb. Rozvoj komunitných služieb a komunitné plánovanie patria

k takýmto dôležitým prelomovým obdobiam, ktoré posilňujú občana resp. klienta byť subjektom, ktorý vie identifikovať svoje potreby, byť spoluzodpovedným za plánovanie

služieb, aktivizujú miestne a lokálne zdroje reagovať na potreby a pozývajú nás zaujať postoj spolupatričnosti. Pružne reagovať na nové zmeny a trendy, to sú oblasti rozvoja a výzvy pre obec, ktorá musí aktuálne odpovedať na dynamiku života občana, čo žije na danom území. Niekedy radikálne reagovanie znamená postaviť sa za hodnotu života a ľudskej dôstojnosti napriek neistote či odporu; k tomu nás mobilizujú aj aktuálnej otázky dneška a súčasných

zmien spoločnosti a pohybujúceho sa sveta.

 

 

Autorka PhDr. Renáta Jamborová, PhD., je odborná asistentka na Katedre náuky o rodine Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Má ukončené štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej prioritnou oblasťou a špecializáciou sú komunitné služby, sociálne poradenstvo, práca s dobrovoľníkmi a sprevádzanie jednotlivcov a rodiny v kríze. Absolvovala výcviky zamerané na komunikačné zručnosti, individuálnu prácu s klientom, supervízny výcvik. Má ukončený výcvik pre pomáhajúce profesie podľa modelu Virginie Satirovej. Lektoruje tréningy, psychosociálne výcviky, vedie prípravu dobrovoľníkov na službu v teréne. Koordinuje dobrovoľníkov v projekte Sára – odbremeňovacia služba v rodine. Supervízne vedie študentov v rámci študentskej praxe. Garantuje služby a poskytuje sociálne poradenstvo v komunitnom centre pre rodinu. Je členkou komory sociálnych pracovníkovKniha
Vydanie Prvé
Počet strán 98
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2015
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1 Miesto a postavenie seniora v spoločnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.1 Zmeny prichádzajúce s vekom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.2 Adaptácia seniorov na zmeny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Kvalita života staršieho človeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 Potreby a ich hierarchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4.1 Špeci= kácia potrieb seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.2 Signalizácia a hodnotenie potrieb seniora . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5 Spolupatričnosť k miestu s dôležitosť sociálnej siete seniora . . . . . . . . . 22
2 Komunita v vzťahu k sociálnym službám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1 Komunita a komunitná práca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Sociálne potreby seniorov vo vzťahu ku komunitným službám . . . . . . . . 27
2.3 Senior a rodinné väzby vo vzťahu k službám . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4 Sociálna sieť seniora vo vzťahu ku komunitným službám. . . . . . . . . . . 30
2.5 Monitoring a analýza potrieb občanov v nepriaznivej životnej situácii . . . . 31
3 Sociálna práca v komunite a komunitné plánovanie . . . . . . . . . . . . . . 33
3.1 Princípy komunitného plánovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2 Dôležitosť plánovania zameraného na klienta . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3 Komunitné plánovanie a modely plánovania služieb v komunite . . . . . . . 37
3.4 Rozvoj a prínos komunitných služieb v obci . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.5 Strategické plánovanie v komunite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4 Výskumná sonda spokojnosti a potrieb občanov seniorov . . . . . . . . . . . 53
4.1 Ciele a metodika zberu údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.2 Použité metódy a organizácia výskumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.3 Opis skúmaných obcí N1, N2, N3, N4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.4 Gra= cké vyhodnotenie respondentov a interpretácia výsledkov. . . . . . . . 57
4.5 Diskusia a zhodnotenie stanovených cieľov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Odporúčania pre teoretickú a praktickú aplikáciu . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zoznam grafov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Zoznam diagramov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Zoznam príloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Prílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Seniori a komunitné služby

zľava
20 %
  • Bežná cena: 5.50€
  • Naša cena: 4.40€

zľava
20 %
Neodpočívaj, pomáhaj / Fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana  a pohľady na jeho osobnosť
  Vychádza v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v ..
10.00€ 8.00€

zľava
20 %
Súborné dielo 1. zväzok / Prechod Pánov,  Teológia I
Prechod Pánov. Teológia I P. Emil Krapka SJ (* 1925, Horné Dubové) celý svoj život zasvätil kňazs..
14.90€ 11.92€

zľava
20 %
Súborné dielo 2. zväzok / Teológia II
Do druhého zväzku sú zaradené traktáty dogmatickej teológie o Trojjedinom Bohu, teológia stvorenia, ..
14.90€ 11.92€

zľava
20 %
Súborné dielo 4. zväzok / Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A
Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A Trnavská univerzita udelila 12. novembra 2013 č..
14.90€ 11.92€

zľava
20 %
Súborné dielo 5. zväzok / Káž Božie slovo - cyklus B,  Káž Božie slovo - cyklus C
Káž Božie slovo - cyklus B,  Káž Božie slovo - cyklus C Trnavská univerzita udelila 12. nove..
14.90€ 11.92€