Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku

Pluralita myslenia... Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých príčin poznačené dvoma protichodnými tendenciami – k jednote a pluralite. Členovia riešiteľského kolektívu sa zaoberajú vybranými postavami a/alebo prúdmi teologicko-filozofického myslenia v staroveku a stredoveku, pre ktoré bolo príznačné buď zdôrazňovanie plurality alebo jednoty. Cieľom výskumného vedeckého projektu je okrem iného poopraviť etablovaný pohľad či predstavy o kresťanskom staroveku a stredoveku a ukázať v nich na prítomnosť dynamického a pluriformného diskurzu. Výsledky štúdia a výskumu sa nachádzajú v predloženej kolektívnej monografii, ktorá sa skladá z vedeckých štúdií a prekladov primárnych textov. Obe súčasti monografie tak posilňujú a prehlbujú teoretickú reflexiu zvolenej problematiky nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., je prodekanom pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť a vedúcim Katedry kresťanskej filozofie na TF TU. Odborne sa venuje stredovekej filozofii, filozofii Viliama Ockhama a paralelám so súčasným filozofickým bádaním. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (TF TU). Odborne sa venuje latinskej patrológii, so špecializáciou na teológiu sv. Augustína, ranokresťanskej dogmatickej teológii a histórii 4. – 5. storočia. Doc. Michal Chabada, PhD., pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborne sa venuje dejinám stredovekej filozofie (Ján Duns Scotus a Boethius z Dácie) a problémom, v ktorých identifikuje prieniky stredovekej a súčasnej analytickej filozofie. Mgr. Marcela Andoková, PhD., pôsobí na Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborne sa venuje patristickej literatúre so zameraním na exegetickú a homiletickú tvorbu sv. Augustína a vývoju rétoriky od jej počiatkov až po súčasnosť.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 212
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba viaz,
Dátum vydania 2014

Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku

zľava
20 %
  • Bežná cena: 13.00€
  • Naša cena: 10.40€

zľava
81 %
Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.
Práca Antiklerikalizmus : Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelen..
2.62€ 0.50€

zľava
86 %
Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie
Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..
6.90€ 1.00€

zľava
20 %
Metóda filozofického skúmania / Stručne, jasne a prakticky
Predložený text objasňuje základné pravidlá racionálneho postupovania vo filozofickom skúmaní a ..
3.00€ 2.40€

zľava
20 %
Základy filozofie kultúry
Svet, v ktorom dnes človek žije je veľmi komplexný, nie je jednoducho prírodou či vesmírom, ale..
6.00€ 4.80€