Viera a život 2/2019

Téma: Cyrilometodská misia a slovanská liturgia

 Časopis
Počet strán 100
Formát 15,5 x 23 cm
Téma: Cyrilometodská misia a slovanská liturgia
Predhovor: Z plodov odvážnej misie svätých solúnskych bratov žijeme na Slovensku
dodnes – L. Csontos 1
Misia svätých Cyrila a Metoda a rímska lirurgia v slovanskom jazyku – V. Dufka 3
Rozhovor s cirkevným historikom a delegátom Arcibratstva sv. Filomény
na Slovensku HEDr. Ľuboslavom Hromjakom PhD. – A. Eliášová 13
Duchovná sila dvoch piesní (svedectvo) – T. Lenczová 20
Zrkadlenie cyrilo-metodskej tematiky v slovenskej umeleckej literatúre – P. Cabadaj 22

Profily
Imrich Kružliak: život v zápase o pravdu – P. Cabadaj 35
Jezuita, o ktorom sa veľa nevedelo – páter Anton Lapšanský – L. Csontos 38

Duchovný život
Teologická meditácia: Povolanie a poslanie našich vierozvestov – J. Benkovský 42
Duchovné zamyslenie: Stratégia pre kresťanov v postkresťanskom svete – M. Vivoda 46
4 tipy na dobré knihy – A. Eliášová 54

Štúdie a dimenzie
Korešpondencia Vendelína Javorku SJ a Andreja Hlinku – R. Letz 57
Správy pre Generalát Spoločnosti Božieho Slova v prvých rokoch totalitného režimu
(Z nepublikovaných dokumentov v archívoch) – T. Gerboc 73
Úloha rozumového súdu v Ockhamovej etike – R. Nemec 83

Všimli sme si
Novátorstvo solúnskych bratov a „tridentská liturgia“ – R. Mésároš 91
Postrehy z portálu Svetlo sveta – A. Eliášová 93

Recenzie
G. Zand – S. M. Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische
Kultur in Böhmischen Ländern – E. Juríková 95
R. Míčka: Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy
světového řádu – L. Csontos 96
J. Jurina: Dotyk neba – Ľ. Košík 98

Výber myšlienok
Sacrosanctum consilium – Konštitúcia o posvätnej liturgii (Z dokumentov
Druhého vatikánskeho koncilu) 12, 19, 41, 56, 90,

Obrazová príloha
Božie Slovo vo výtvarnom umení – D. Čarná 49

Viera a život 2

2019

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 2.00€