Sofiológia Sergeja Bulgakova ‒ výklad a kritika

Ekumenické myslenie P. Alojza Litvu má svoj hlboký teoretický základ práve v jeho dizertačnej práci Sofiológia Sergeja Bulgakova, ktorá teraz vychádza tlačou, no aj svoju existenciálnu stránku v spoločnom zdieľaní života vo väzení. Odhalil, že ekumenický dialóg nie je snaha priviesť veriacich inej kresťanskej cirkvi do Katolíckej cirkvi, ale snaha o spoločné úsilie priblížiť sa čo najviac k Ježišovi Kristovi a žiť podľa jeho evanjelia. Ukázalo sa mu, že pravý ekumenizmus nie je možný bez osobného obrátenia, bez prijatia toho druhého takého, aký je. K dielo Bulgakova pristupuje s úctou a priam akýmsi nadšením, hoci musí zostať kritický, jeho kritika je láskavá. Ide v duchu učenia Druhého vatikánskeho koncilu: „Katolícki veriaci sa majú v ekumenickej činnosti bezpochyby starať o oddelených bratov, modliť sa za nich, zhovárať sa s nimi o veciach týkajúcich sa Cirkvi, urobiť k nim prvé kroky. Ale predovšetkým musia sami úprimne a pozorne uvažovať o tom, čo treba obnoviť a podniknúť vo vlastnej katolíckej rodine, aby svojím životom vydávali vernejšie a jasnejšie svedectvo o učení a ustanoveniach, ktoré jej prostredníctvom apoštolov zveril Kristus.“ (Unitatis redintegratio č. 4). P. Alojz Litva nám podáva inšpiráciu pre ekumenický dialóg na osobnej úrovni vnútorným obrátením, prehĺbením sa vo vlastnej viere, odpustením, modlitbou za odlúčených bratov a s odlúčenými bratmi. Dáva aj príklad teologického dialógu svojou kompetenciou erudovaného katolíckeho teológa.

 

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 232
Formát 14,5 x 20 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2021
Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Teologické dielo P. Alojza Litvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Doktorandské štúdium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Určený prednášať teológiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Preklady a vlastné diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Alojz Litva SJ: Sofiológia Sergeja Bulgakova Výklad a kritika . . . . . . . . . . . 27
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1. kapitola
Niektoré sofiológie pred Bulgakovom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1. Sofiológia u filozofov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Platón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Aristoteles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Plotín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Jacob Boehme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vladimír Soloviev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Závislosť Bulgakovovej sofiológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2. Sofiológia v Bukgakovovej teológii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sväté písmo a Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sofiológia u cirkevných otcov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sv. Tomáš Akvinský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Gregor Palamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Pavol Florenský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kult Sofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2. kapitola
Božia Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1. Zjavenie Otca v Synovi a v Duchu Svätom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Absolútny Duch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Život Božieho Ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Božia trojjedinosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
K Trojici cez filozofiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Trojičné pochádzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Odpoveď na námietky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Vzájomné zjavenie božských osôb v láske . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2. Sofia, vnútrotrojičné zjavenie v Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Sofia, zjavenie Božieho života, podstaty Božej . . . . . . . . . . . . . . .101
Sofia ako zjavenie Otca v Synovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Sofia, zjavenie Otca v Duchu Svätom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Sofia, zjavenie Otca v dyade Syna a Ducha Svätého . . . . . . . . . . . .110
3. kapitola
Sofia v stvorení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
1. Nevyhnutnosť stvorenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Sloboda a nevyhnutnosť v Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Božia nevyhnutnosť stvoriť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2. Sofia, prostredníčka a model v stvorení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Sofia, prostredníčka medzi Bohom a svetom . . . . . . . . . . . . . . . 127
Je takéto metaxy nutné? Pozrime sa naň kriticky . . . . . . . . . . . . . 130
Sofia, vzor stvorenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Hypostazované nebeské idey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3. Stvorenie skrz Sofiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Stvorenie nie je príčinnosť, ani jednoduchá emenácia . . . . . . . . . . .137
Stvorenie sveta z ničoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Činnosť Svätej Trojice v stvorení skrze Sofiu . . . . . . . . . . . . . . . .142
Stvorenie vo večnosti a v čase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
4. Sofia stvorenia – duša sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Plnosť stvorenia v Sofii – duša sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Sofia ako inteligencia a život sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Zmysel dejín v Sofii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Pád Sofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4. kapitola
Hypostáznosť Sofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
1. Rozlíšenie a jednota Sofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Prirodzenosť Sofie Božej a Sofie stvorenia . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Rozlíšenie medzi Božou Sofiou a Sofiou stvorenstva a jednota Sofie . . . .162
2. Hypostáznosť Sofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Sofia je hypostázou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Sofia nie je hypostázou, ale hypostáznosťou . . . . . . . . . . . . . . . .167
Božia láska k Sofii a láska Sofie k Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Sofia stvorenstva hypostazovaná človekom . . . . . . . . . . . . . . . . 174
5. kapitola
Miesto človeka v Sofii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
1. Človek, duša sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Ekonómia sveta, ktorú uskutočňuje človek . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Sofijné poznanie sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Sofia zjavená v umení ako krása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
2. Stvorenie ľudskej duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Pôvod duše na okraji času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Ľudský duch je nestvorený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Spolupôsobenie človeka na svojom vlastnom stvorení . . . . . . . . . . 192
Vzťah medzi stvorením človeka a Sofiou . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
3. Človek – Boží obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Človečenstvo v Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Boží obraz v človekovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
4. Učenie o milosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Milosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Dedičný hriech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Nepoškvrnené počatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
5. Pan-humanita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Celé ľudstvo v starom Adamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Prítomnosť celého ľudstva v novom Adamovi . . . . . . . . . . . . . . .211
6. kapitola
Dokonalosť Sofie vo svete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Dokonalosť Sofie stvorenstva uskutočnená teraz . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Dovŕšenie sofianizácie sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Otec oslavuje stvorenstvo skrze Syna v Duchu Svätom . . . . . . . . . . . . . .220
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Sofiológia Sergeja Bulgakova ‒ výklad a kritika

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 6.30€

zľava
10 %
100 myšlienok svätej Margity Márie Alacoque
Sestra Margita Mária sa usilovala splniť želanie svojho božského Priateľa a Učiteľa. Dokonca vy..
3.00€ 2.70€

zľava
10 %
Menšie teologické spisy
  Sedem menších teologických spisov  sv. Gregora z Nyssy sa venuje rôznym otázkam ..
10.00€ 9.00€

zľava
10 %
Duchovné cvičenia
Cesta duchovných cvičení pátra Jozefa Lackoviča-Webera je symbolicky zviazaná s rokom 1951, keď boli..
7.50€ 6.75€

zľava
5 %
Svätý Amfilochij / Charbel z Ukrajiny
Tak, ako sv. Charbel z Libanonu, rovnako i svätý Amfilochij z Ukrajiny, aj po svojej smrti uzdravuje..
3.60€ 3.42€