Základná voľba a svedomie v integrujúcom aspekte Svätého Ducha

Základná voľba, predchádzaná finalistickou príťažlivosťou plnosti dobra, je odpoveďou slobody človeka, v ktorej zaangažuje seba samého v jadre svojej vnútornosti – vnútornosti srdca a svedomia – tak, aby v jednotlivých skutkoch vyjadril svoje bytie človeka a špecifikum kresťana. Je v prvom rade dielom milosti, ktorá otvorí srdce človeka pre prijatie lásky Ježiša Krista vo viere a v obrátení. Svedomie kresťana vynáša z hĺbky bytia (človeka) nové videnie skutkov vo svetle Božieho synovstva, skutky nového stvorenia v Kristovi. Je tak odlíšiteľné od mravného či etického svedomia, v ktorom sa odráža praktická racionalita. Dobré skutky, ktoré sú prejavom svedomia kresťana a jeho viery, inkorporujú vieru v jeho živote a svedčia o láske Boha Otca, skrze Syna v Duchu Svätom, v ktorú kresťan uveril a ktorá sa tak cez jeho činy stáva tajomne prítomnou. Tieto činy však už nie sú celkom jeho skutkami, lebo sú skutkami, ktoré Pán predpoznal a vopred pre nás pripravil: „Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali“ (Ef 2, 8-10).

Prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. získal vedeckú profiláciu z etiky a morálnej teológie v zahraničí. Dlhodobo sa venuje najmä výskumu v oblasti svedomia, náboženskej slobody a základnej voľby. Vo svojich pohľadoch nadväzuje na učenie Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré rozvíja vo svetle znamení časov.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 126
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Predhovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Úvod, kontext a impostácia problematiky. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1 Integrujúca vízia človeka v aspekte osoby . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1 Špecifi cká interaktívnosť obsahu nosných pojmov . . . . . . . . . . 24
1.1.1 Základné pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.1.2 Integrujúce pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2 Identita človeka a povolanie k transcendentnému cieľu . . . . . . . 38
1.2.1 Človek na Boží obraz a podobu . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.2.2 Povolanie k primárnemu cieľu skrze Krista a v Kristovi. . . . . 44
1.2.3 Povolanie k rozvíjaniu dôstojnosti, k svätosti a láske . . . . . . 49
1.2.4 Spirituálno-morálny aspekt vnútorného človeka . . . . . . . . 55
2 Špecifi cké aspekty prejavu integrity človeka ako osoby . . . . . . . . 59
2.1 Integrálne vyjadrenie sa človeka ako osoby
v špecifi ku základnej voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.1.1 Fundamentálny aspekt slobody
a špecifi ckosť optio fundamentalis . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.1.2 Základná voľba v koncepte „srdca“ . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.1.3 Konceptualizácia a špecifi ká základnej voľby . . . . . . . . . . 70
2.2 Vyjadrenie sa človeka ako osoby v integrite svedomia . . . . . . . . 79
2.2.1 Dôležitý prínos Koncilu pre koncepciu a teológiu svedomia . . 81
2.2.2 Nerozlučiteľnosť troch aspektov svedomia . . . . . . . . . . . 85
2.2.3 Súvzťažnosť svedomia a srdca v Dominum et Vivifi cantem . . . 91
2.2.4 Kresťanské svedomie a svedomie v Duchu . . . . . . . . . . . 96
Záverečné zhrnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Zoznam použitej literatúry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Základná voľba a svedomie v integrujúcom aspekte Svätého Ducha

zľava
10 %
  • Autor: Kútny Ivan
  • ISBN 978-80-8191-049-4
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 6.80€
  • Naša cena: 6.12€

zľava
10 %
Ako si očistiť srdce
Kardinál Tomáš Špidlík SJ v tejto knižočke formou otázok a odpovedí ponúka jednoduchý a praktický n..
3.50€ 3.15€