Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile

 Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile  

 

Božie slovo patrí do života každého kresťana a tým aj do života jeho rodiny. Platí to i pre neúplné rodiny, ktoré často tvoria rozvedené matky so svojimi deťmi. Osobitný význam má Božie slovo v odovzdávaní viery, ktoré býva v takýchto podmienkach náročnejšie, najmä keď chýba skúsenosť milujúceho a starostlivého otca, ktorý by mohol byť skúsenostným východiskom detí pre vzťah k Bohu Otcovi. V mnohom môže pomôcť práve Sväté písmo, ktoré predstavuje Boha aj ako starostlivú a dobrú matku. V podobnej situácii sa nachádzajú i slobodné matky.

Aj členovia rodín, ktoré vznikli po rozvode platného katolíckeho manželstva novým civilným sobášom, majú ako kresťania povinnosť odovzdávať vieru, i keď sami v niektorých oblastiach nie sú schopní naplno žiť podľa katolíckej viery. Aj v týchto rodinách má mať stabilné miesto spoločná modlitba a čítanie Svätého písma, ktoré sú prostriedkami duchovného rastu a neraz môžu priviesť k náprave iregulárnej situácie prostredníctvom dlhotrvajúceho pokánia a eucharistického pôstu.

 

 

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 78
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2016
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Božie slovo v rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Božie slovo v spiritualite rodiny a vo výchove detí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.1. Zostúpenie Slova do ľudskej rodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1.2. Odovzdávanie viery v rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1.3. Odovzdávanie viery v rodine vo Svätom písme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1.3.1. Ako sa v rodine realizuje učiteľské poslanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1.3.2. Ako sa v rodine realizuje kňazské poslanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1.3.3. Ako sa v rodine realizuje pastierske poslanie . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2. Čítanie Svätého písma v rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.1. Čítanie náboženskej literatúry a Svätého písma v rodine . . . . . . . . . . . 16
1.2.2. Božie slovo je pre nás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.3. Kedy a ako čítať Sväté písmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.4. Rôzne formy čítania Svätého písma v rodinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3. Modlitba s Božím slovom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.1. Potreba modlitby v rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3.2. Čo hovorí o modlení mládeže výskum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3.3. K modlitbe povzbudzuje Sväté písmo i dokumenty Cirkvi . . . . . . . . . 23
1.4. Svedectvo Božiemu slovu v manželstve a rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.1. Svedectvo ako účinný spôsob odovzdávania viery . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.2. Svedectvo manželov navzájom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4.3. Svedectvo rodičov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4.4. Svedectvo rodín rodinám a okolitému svetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4.4.1. Pozornosť voči susedským rodinám a okoliu . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4.4.2. Angažovanosť rodiny vo farnosti a spoločnosti . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.4.3. Rodina v službe novej evanjelizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5. Zodpovednosť rodiny za ľud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. Vývoj pokánia v kresťanskom staroveku a stredoveku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1. Biblické východisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2. Pokánie v Hermesovom Pastierovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3. Disciplína pokánia počas prenasledovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4. Konštantínovský obrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.5. Pokánie ku koncu staroveku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.6. Zmeny v 9. storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7. Rezervované hriechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.8. Vrcholný stredovek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.9. Penitenciária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. Misijné poslanie – záchrana pred rozpadom rodín,
ale aj pomoc stroskotaným manželstvám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.1. Biblický pôvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2. Podstata evanjelizácie v chápaní sv. Jána Pavla II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2.1. Mária – Hviezda tretieho tisícročia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.2. Mária, Hviezda evanjelizácie a Matka všetkých národov . . . . . . . . . . . 54
3.2.3. Mária, vzor misijnej odovzdanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2.4. Spolu s Máriou sa pripravuje nový misijný advent . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.5. Obnovený zorný uhol evanjelizácie po Koncile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.3. Podstata prvej evanjelizácie v duchu Koncilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3.1. Evanjelizácia vstupuje do helénskeho sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3.2. Panna Mária, súzvuk ) lozo) e a viery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3.3. Pavol, učiteľ ) lozofov a apoštol vtelenej Múdrosti . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4. Nová evanjelizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4.1. Nová evanjelizácia – reevanjelizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.4.2. Potreba novej evanjelizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.4.3. Novou evanjelizáciou k záchrane ohrozenej rodiny . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.4.3.1. Prvým miestom evanjelizácie je rodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.4.3.2. Dôsledky zanedbania misijného príkazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.4.3.3. Zasvätení ako mimoriadni svedkovia podľa jednotlivých chariziem . . . 66
3.5. Výzva pápežov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile

zľava
10 %
  • Bežná cena: 4.80€
  • Naša cena: 4.32€

zľava
78 %
Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti
Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, obdaroval ho darom múdrosti a slobody, vníma ho ako part..
3.15€ 0.70€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 5   /   Žalmy  51 - 75
Cena Dominika Tatarku za rok 2017 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi..
25.00€ 22.50€

zľava
79 %
Čo  Ježiš  hovorí o láske / Boh a ľudia v podobenstvách
Niektoré rozprávania obsiahnuté v evanjeliách majú aj po dvoch tisícročiach schopnosť prekvapovať ná..
7.00€ 1.50€