Výklad Veľpiesne 1. časť / Prológ a  Homílie 1 – 5

V starovekom východnom Stredomorí existovala dlhá kultúrna tradícia, ktorá vnímala transcendentný význam erotiky. Do tohto prúdu náboženských výpovedí sa zaradila aj Veľpieseň, keď bola zahrnutá do biblického kánonu. Židovskí aj kresťanskí exegéti v tomto ľúbostnom lyrickom príbehu videli rozprávanie o vzťahu Boha a jeho ľudu. Svätý Gregor z Nyssy (335 – 394) vo svojom komentári nadväzoval na svojich predchodcov, no ich dedičstvo aj ďalej rozvíjal. 

Pozoruhodným  prvkom jeho exegézy je široké chápanie Božieho ľudu – je ním celé ľudstvo, celá ľudská prirodzenosť. Prvým pádom bol Boží obraz v človeku porušený a ľudstvo následne trpí odlúčenosťou od Boha. No Boh sa usiluje o znovuobnovenie nášho dôverného vzťahu a jeho láska k ľudstvu kulminuje v okamihu Vtelenia, keď sa Boh stal človekom. V Gregorovom výklade sa plynule prelína obraz záhrady Veľpiesne a jej dvoch zaľúbencov so záhradou, ktorou je celá zem, a v nej Boh milujúci ľudstvo. Rajskú záhradu sme síce stratili, ale vďaka Božej láske ju môžeme znova obnoviť.

 


Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 232
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brož.
Dátum vydania 2015
Obsah
Úvodná štúdia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Výklad Veľpiesne v podaní sv. Gregora z Nyssy . . . . .7
1. Autor a dielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Exegetická metóda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1. Alegória v staroveku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2. Staroveké kontroverzie ohľadom alegórie . . . . . . 18
2.3. Moderné kontroverzie ohľadom alegórie. . . . . . . 21
3. Alegorický výklad Veľpiesne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
3.1. Láska medzi božstvom a ľuďmi
v starovekých kultúrach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
3.2. Tradícia kresťanského výkladu Veľpiesne . . . . . .27
3.3. Výklad Veľpiesne od Gregora z Nyssy . . . . . . . . . .33
4. Edičné poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.1. Text a jeho preklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2. Náš text a jeho členenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
4.3. Biblické texty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
4.4. Citácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Sv. Gregor z Nyssy: Výklad Veľpiesne
1. časť: Prológ a Homílie 1 – 5. . . . . . . . . . . . . . .41
Prológ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Apológia alegórie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Terminológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Litera zabíja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ježiš a obrazné vyjadrovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Obraz rajských stromov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Obrazy v prorockých spisoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Duchovný výklad ako potrava pre rozumných. . . . . . . .50
Záver: apológia vlastnej práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Homília 1 (Veľpieseň 1,1-4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Úvod do učenia Veľpiesne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Pozvanie na Božiu svadbu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Tri cesty spásy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Šalamún – predobraz Krista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Postupný rozvoj – Príslovia, Kazateľ, Veľpieseň . . . . . . .57
Múdrosť opisovaná v Prísloviach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Učenie Kazateľa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Výrazové prostriedky používané vo Veľpiesni . . . . . . . . 61
Obraz prípravy na svadbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Vylúčenie zmyslového vnímania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Veľpieseň – najvyšší stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Veľpieseň 1,1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Šalamúnovo autorstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Veľpieseň ako maľba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Paradoxnosť Veľpiesne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Premena ľudskej prirodzenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Veľpieseň 1,2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Neustále vzrastajúca láska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Ženíchove ústa – prameň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Očisťujúca sila bozku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Veľpieseň 1,2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Božie prsia – Božie „energie“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Zmysly duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Božie mlieko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Veľpieseň 1,3a-b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Vonné oleje – cnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Boh je neopísateľný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Božia vôňa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Veľpieseň 1,3c-4c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Kto sú „mladé ženy“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Ženích ich lásku opätuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
„Pobežíme“ – myšlienka epektázy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Preniknutie do kráľovej komnaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Veľpieseň 1,4d-f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Cirkev a prúd učenia tradície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Homília 2 (Veľpieseň 1,5-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Úvod – obraz svätostánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Obraz svätostánku v Exode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Obraz svätostánku vo Veľpiesni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Veľpieseň 1,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Premena temnoty na krásu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Nasledovanie príkladu tejto premeny. . . . . . . . . . . . . . . .87
Premena – dôkaz Božej lásky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Veľpieseň 1,6a-b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Kto spôsobuje čierny vzhľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Nepriateľské slnko v podobenstve o rozsievačovi. . . . .90
Iné biblické obrazy nepriateľského slnka . . . . . . . . . . . . 91
Veľpieseň 1,6c-e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Jazyk Biblie – čo sa stratilo v preklade . . . . . . . . . . . . . . .92
O pôvode zla vo svete – „synovia mojej matky“ . . . . . . .93
Vnútorná vojna v človeku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Stráženie a strata vinice – raja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Vinica nepriateľov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Vinica od Boha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Veľpieseň 1,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Dobrý pastier – Vtelenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Slová lásky ako Božie mená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Pastviny dobrého pastiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Veľpieseň 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Poznaj sám seba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Nebezpečenstvo tradičnej morálky . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Variantné čítanie verša 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Výnimočné postavenie človeka vo svete . . . . . . . . . . . .105
Cesta do Božieho kráľovstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Homília 3 (Veľpieseň 1,9-14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Úvod – príprava na východ Slnka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Očista pred teofániou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Zhrnutie predchádzajúceho deja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Veľpieseň 1,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Kto zvíťazil nad faraónovými vozmi . . . . . . . . . . . . . . . .110
Čo znamená porážka Egypťanov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Veľpieseň 1,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Kôň a hrdlička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Náhrdelník a prístav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Veľpieseň 1,11-12a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Kôň pre kráľa a kráľova komnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
„Hovoriť – striebro, mlčať – zlato“ . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Veľpieseň 1,12b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Vôňa Božstva a vôňa cností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Zrkadlo duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Dvojaký účinok Božej vône . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Pomazanie Pána. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Veľpieseň 1,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Vôňa v srdci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Veľpieseň 1,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Kvitnúci vinič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Vinice v Gade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Homília 4 (Veľpieseň 1,15 – 2,7). . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Veľpieseň 1,15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Čistenie zlata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
„Mimikry“ ľudskej prirodzenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Človek ako zrkadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Oči holubice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Veľpieseň 1,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Čo je krása? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Vtelenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Veľpieseň 1,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Strecha z cností ako ochrana pred dažďom pokušení 142
Cédre a cyprusy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Veľpieseň 2,1-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Ľalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Tŕne a dcéry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Veľpieseň 2,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Jabloň v lese – Vtelenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Rozdiel medzi jablkom a ľaliou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Stromy a synovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
V tieni jablone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Veľpieseň 2,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Láska v dome vína. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Poriadok lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Veľpieseň 2,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Podpora vonnými olejmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Pokrývka z jabĺk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Jablko – Ježiš. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Šíp lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Veľpieseň 2,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Strelcove ruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Veľpieseň 2,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Charakter prísahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Záruka prísahy: mocnosti a sily poľa . . . . . . . . . . . . . . . .160
Anjelský život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Homília 5 (Veľpieseň 2,8-17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Veľpieseň 2,8-9b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Predchádzajúce etapy – iba zvuk hlasu. . . . . . . . . . . . . .165
Postupné vnímanie Ženíchovej prítomnosti. . . . . . . . .166
Osobný príchod Ženícha – Vtelenie . . . . . . . . . . . . . . . .167
Gazela a jelenča proti nepriateľským mocnostiam . . .167
Veľpieseň 2,9c-e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Ženíchov hlas v Starom zákone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Veľpieseň 2,10-13 (úvod). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Príchod Ženícha ako príchod jari. . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Zima sa pominula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
„Múr“ Starého zákona (typológia) . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Veľpieseň 2,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
„Vstaň a poď“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Blízka krásna holubica a zrkadlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Veľpieseň 2,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Obraz zimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Zima ľudstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Veľpieseň 2,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Kvety cností a hlas hrdličky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Veľpieseň 2,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Figovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Vinič a triezva opitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Zase „vstaň a poď“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Božia nekonečnosť a človek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Nekonečný výstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Veľpieseň 2,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Krásna krajšia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Výstup je dobrovoľný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Múr zákona a skala evanjelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Osobné stretnutie s Bohom: Vtelenie . . . . . . . . . . . . . . .186
Veľpieseň 2,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Líšky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Lovci líšok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Veľpieseň 2,16-17a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Konečne s ním! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Tráva a ľalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Deň Ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Veľpieseň 2,17b-d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Vrchy priepastí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Dodatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Použitá literatúra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Pramene a preklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Sekundárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Index biblických miest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Vecný a menný index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Výklad Veľpiesne 1. časť

Prológ a Homílie 1 – 5

zľava
10 %
  • Bežná cena: 8.00€
  • Naša cena: 7.20€

zľava
10 %
O nepravej ženskej kráse
Tertullianus:  O pestovaní ženskej krásy, Tertullianus: O závoji panien, sv. Cyprián: O správan..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Slávne svedectvo mučeníkov
Výber z najstaršej mučeníckej literatúry Predkladaný výber chronologicky zachytáva literárne svedect..
10.00€ 9.00€

zľava
10 %
Púť do Svätej zeme/ Itinerarium Egeriae
Úvod, preklad, poznámky a indexy Helena Panczová    Itinerarium Egeriae, v starších ..
6.50€ 5.85€