Duchovné cvičenia / nový preklad

 

Preložil Ján Benkovský SJ

Čím sú Duchovné cvičenia sv. Ignáca výnimočné a aktuálne?

Predovšetkým poskytujú čas na stretnutie s Bohom a miesto, na ktorom môžeme prijať od Boha mimoriadne milosti a dary. 

Sú školou modlitby, najmä osobnej. Práve osobná modlitba je nevyhnutným činiteľom pre dosiahnutie kresťanskej zrelosti a mala by inšpirovať celý náš kresťanský život. Počas osobnej modlitby sa totiž exercitant stretá so zjaveným tajomstvom spásy. 

Sú školou odvahy. Vo Svätom písme Boh nikdy od človeka nežiada malé veci. Boh vždy pozýva konať veľké veci. Biblické postavy Starého aj Nového zákona odpovedajú na Pánovo volanie odvážne a veľkodušne. K odvahe nepochybne patrí aj pohotovosť, oduševnenie a sloboda.

Sú školou sebapoznania. Sv. Ignác veľmi dbal na tento rozmer, najmä na osobné rozlišovanie, túžbu spoznať seba samého a nájsť Božiu vôľu. 

Sú aj školou lásky, pretože v nich môžeme prostredníctvom osobnej modlitby objaviť a zakúsiť lásku milujúceho Otca. 

Ignácova dobrodružná cesta duchovných cvičení nás vedie k lepšiemu a hlbšiemu poznaniu Ježiša Krista a jeho posolstva. Vedie nás k tomu, aby sme si viac zamilovali Ježiša Krista, nasledovali ho a aby sme sa mu usilovali podobať. Sv. Ignácovi totiž veľmi záležalo na tom, aby ten, kto si robí duchovné cvičenia, nadobudol vnútorné poznanie Krista. 

Konkrétny účinok duchovných cvičení na život človeka je jasne vyjadrený mnohými Ignácovými myšlienkami: aby sme zvíťazili nad sebou samými, aby sme si usporiadali život, aby sme sa nechali premieňať Bohom, aby sme hľadali Božiu vôľu, a keď ju nájdeme, aby sme podľa nej aj žili. 

Nevyhnutným prostriedkom na dobré prežitie duchovných cvičení sv. Ignáca je ticho, ktoré nám pomáha, aby sme objavili dôvernú Božiu blízkosť. Ono je však len prostriedkom; cieľom je vždy láska. Okrem ticha je potrebný postoj živej viery, pretože Pán je živý. Ďalej je potrebný postoj neustáleho hľadania, kontemplatívny postoj a iné. 

Pre sv. Ignáca a Spoločnosť Ježišovu sú práve duchovné cvičenia hlavným nástrojom na rozlíšenie Božieho volania. Prostredníctvom nich rastieme vo viere, nádeji a láske. Cez ne sa pripravujeme na službu Bohu a ostatným. Viac ako knihou sú duchovné cvičenia predovšetkým skúsenosťou a veľkým dobrodružstvom nachádzania Boha vo všetkých veciach. 

                                                                                                                                                                      (z úvodu Jána Benkovského SJ)Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Počet strán 190
Formát 12 x 20, 5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2021
Úvod 7
Život sv. Ignáca z Loyoly v historických súvislostiach 15
Zoznam skratiek 17

Duchovné cvičenia
Poznámky 21
Duchovné cvičenia na prekonanie seba samého 35
Predbežný predpoklad 35
Princíp a fundament 36
Osobitné a každodenné spytovanie svedomia 37
Všeobecné spytovanie svedomia 40
Návod na všeobecné spytovanie svedomia 44
Generálna spoveď s prijímaním 45

Prvý týždeň 47
Prvé cvičenie 47
Druhé cvičenie 52
Tretie cvičenie 54
Štvrté cvičenie 56
Piate cvičenie 57
Dodatky 59
Poznámky 66

Druhý týždeň 69
Volanie Kráľa 69
Prvý deň a prvá kontemplácia je o vtelení 73
Druhá kontemplácia 77
Tretia kontemplácia 78
Štvrtá kontemplácia 79
Piata kontemplácia 79
Poznámky 82
Druhý deň 84
Tretí deň 84
Úvod k úvahe o životných stavoch 84
Štvrtý deň 86
Rozjímanie o dvoch zástavách 86
Rozjímanie o troch dvojiciach ľudí 90
Piaty deň 94
Šiesty až dvanásty deň 94
Tri spôsoby pokory 96
Úvod k urobeniu voľby 99
Tri vhodné obdobia na vykonanie voľby 102
Náprava a reforma vlastného života a stavu 108

Tretí týždeň 110
Prvý deň 110
Druhý až siedmy deň 114
Pravidlá, ako sa v budúcnosti ovládať pri stravovaní 117

Štvrtý týždeň 120
Kontemplácia na dosiahnutie lásky 124

Tri spôsoby modlitby 128
Prvý spôsob – prvé cvičenie 128
Druhé cvičenie 130
Tretie cvičenie 131
Štvrté cvičenie 131
Druhý spôsob modlitby 132
Tretí spôsob modlitby 134

Tajomstvá života Krista, nášho Pána 136
Pravidlá rozlišovania vhodnejšie pre prvý týždeň 156
Pravidlá rozlišovania vhodnejšie pre druhý týždeň 164
Pravidlá rozdeľovania almužien 169
Spozorovanie škrupúľ a ich pochopenie 172
Pravé zmýšľanie v bojujúcej Cirkvi 175
Poznámka prekladateľa 183
Index najdôležitejších pojmov
v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca 185

Duchovné cvičenia

nový preklad

zľava
10 %
  • Bežná cena: 9.00€
  • Naša cena: 8.10€

zľava
10 %
Úvahy verejného teológa o viere, spoločnosti a politike
Zbierka textov z rokov  2017 – 2020   Ľubomír Martin Ondrášek vstúpil do p..
11.00€ 9.90€

zľava
10 %
Idem a som vedený
Svedectvo života “od doma po dnes” v mozaike spomienok  Mozaika spomienok pátra Ti..
10.00€ 9.00€