Slovník biblickej teológie

Slovník biblickej teológie, ktorý vychádza na Slovensku v treťom vydaní, je dielom jedného z najvýznamnejších moderných biblistov, francúzskeho jezuitu Xaviera Leóna-Dufoura. Vytvoril ho spolu s ďalšími francúzskymi vedcami pre odborníkov i laickú verejnosť s hlbším záujmom o historické a lingvistické porozumenie Biblii. Toto vzácne dielo preložili do slovenčiny Emil Krapka SJ, Vojtech Mikula SJ, Ján Dieška SJ a Alojz Litva SJ. Kniha je nepostrádateľnou pomôckou pri štúdiu teológie a cenným zdrojom poučenia pre všetkých, ktorí chcú Sväté písmo čítať so záujmom o súvislosti.Kniha
Vydanie Tretie
Dátum vydania 2015
Počet strán 584
Formát 17 x 24 cm
Väzba viazaná s prebalom
ABBA
ÁBEL
ABRAHÁM
ADAM
ADONAJ
ADOPCIA
ADORÁCIA
AFÓNIA
AGAPÉ
AKLAMÁCIA
ALEGÓRIA
ALELUJA
ALFA A OMEGA
ALMUŽNA
AMEN
ANATÉMA
ANGAŽOVANOSŤ
ANJELI
ÁNO
ANTIKRIST
ANTROPOMORFIZMY
APOKALYPSA
APOSTÁZA
APOŠTOLI
ARCHA NOEMOVA
ARCHA ZMLUVY
ÁRON
ASKÉZA
AUTORITA

B

BÁBEL/BABYLON
BÁL
BARÁNOK BOŽÍ
BÁZEŇ BOŽIA
BEDLIŤ
BELIAL
BELZEBUL
BEZBOŽNÍK
BEZMOCNOSŤ
BEZPEČNOSŤ
BEZÚTEŠNOSŤ
BEŽAŤ
BIBLIA
BIČ BOŽÍ
BIEDA
BIELY
BISKUP
BLAHO
BLÁZNOVSTVO
BLAŽENOSŤ
BLÍŽNY
BLUD
BLÚDIŤ
BOH
BOHATSTVO
BOHORÚHANIE
BOJ
BOLESŤ
BÔĽ
BRALO
BRÁNA
BRAT
BUDOVAŤ
BUDÚCNOSŤ
BÚRKA
BYTIE
BYTOSŤ
BÝVAŤ

C

CELIBÁT
CELISTVOSŤ
CELOPAL
CENA
CESTA
CESTOVANIE
CESTY BOŽIE
CINTORÍN
CIRKEV
CISÁR
CITADELA
CITY
CUDZINEC
CUDZOLOŽSTVO

Č

ČARODEJNÍCTVO
ČARY
ČAS
ČAŠA
ČERVENAŤ SA
ČERVENÉ MORE
ČESŤ
ČINNOSTI
ČINY
ČÍSLA
ČISTOTA
ČISTÝ
ČLOVEK
ČNOSTI A NERESTI
ČRIEDA
ČUDO

D

ĎAKOVAŤ
DAR
DAROVANOSŤ
DÁVID
DEDIČSTVO
DEJINY SPÁSY
DÉMONI
DEŇ PÁNA
DEPORTÁCIA
DESATORO PRIKÁZANÍ
DESIATOK
DEZOLÁCIA
DIABOL
DIAKON
DIALÓG
DIASPORA
DIEŤA
DIVY BOŽIE
DLH
DOBRO A ZLO
DOBROTA
DOBYTIE
DOHODA
DOHOVOR
DOKONALOSŤ
DOM
DOXOLÓGIA
DÔKAZ
DÔKLADNOSŤ
DÔVERA
DRAK
DREVO
DVANÁSTI
DUCH
DUCH BOŽÍ
DUŠA
DVOJAKOSŤ
DVOJTVÁRNOSŤ
DYCH

E

EDEN
EGYPT
ELIÁŠ
ELOHIM (EL)
EMANUEL
EPIFÁNIA
ESCHATOLÓGIA
EUCHARISTIA
EUNUCH
EVA
EVANJELIUM
EXHORTA
EXKOMUNIKOVAŤ
EXODUS
EXORCIZMUS

F

FARAÓN
FARIZEJI
FILANTROPIA
FILIÁCIA
FORMALIZMUS

G

GALILEA
GENEALÓGIA
GNÓZA
GOEL
GRATUITA
GRÉK

H

HAD
HÁDES
HANBA
HANOBENIE
HEBREJ
HERÉZA
HIERARCHIA
HLAD A SMÄD
HĽADAŤ
HLADOVANIE
HLÁSANIE
HLAVA
HLBINA
HNEV
HODINA
HODOVANIE
HOJNOSŤ
HOLUBICA
HOREB
HORLIVOSŤ
HOSANA
HOSTINA
HOSTINA PRIATEĽSKÁ
HRABIVOSŤ
HRADSKÁ
HRDOSŤ
HRIECH
HROB

CH

CHAMTIVOSŤ
CHAOS
CHÁPANIE
CHÁPAŤ
CHARIZMY
CHERUBÍNI
CHLIEB
CHLIPNOSŤ
CHOROBA/UZDRAVENIE
CHRÁM
CHRÁNIŤ
CHUDOBNÍ
CHUŤ
CHUTNAŤ
CHVÁLA
I

INICIATÍVA BOŽIA
INŠPIRÁCIA
INTEGRITA
ISTOTA V NIEČO
IZÁK
IZRAEL

J

JAHVE
JAKUB
JÁN KRSTITEĽ
JAZYK
JEDLO
JEDNODUCHÝ
JEDNOTA
JEREMIÁŠ
JERUZALEM
JESŤ
JEŽIŠ (MENO)
JEŽIŠ KRISTUS
JORDÁN
JOZEF
JOZUE
JUBILEUM
JÚDA
JUDAIZMUS
JURISDIKCIA

K

KADIDLO
KAIN
KAJÚCNOSŤ
KALENDÁR
KANAÁN
KARHANIE
KARMEL
KATECHÉZA
KÁZAŤ
KLAMSTVO
KŇAZ
KŇAZSTVO
KNIHA
KOČOVNÍK
KOLENO
KOMÚNIA
KONIEC SVETA
KONTEMPLOVAŤ
KORUNA
KOŠIAR
KRÁČAŤ
KRÁĽ
KRÁĽOVNÁ
KRÁĽOVSKÁ HODNOSŤ
KRÁĽOVSTVO
KRÁSA
KRESŤAN
KRÍDLA
KRISTOVO UMUČENIE
KRISTUS
KRIVDA
KRÍŽ
KRST
KRV
KULT
KVAS
KYRIOS

L

LABUŽNÍCTVO
ĽADVINY
LAKOMSTVO
LÁMANIE CHLEBA
LAMPA
LÁSKA
LÁSKA DOBROČINNÁ
LEGALIZMUS
LENIVOSŤ
LEVIATAN
LEVITA
LITERA A DUCH
LITURGIA
LOGOS
LOJÁLNOSŤ
ĽUD
LUNA
ĽÚTOSŤ

M

MÁGIA
MAJETKY
MALOMOCENSTVO
MALÝ
MAMONA
MANNA
MANŽELSTVO
MARANA THA
MÁRIA
MÁRNOSŤ
MATERSKÉ LONO
MATKA
MED
MELCHIZEDECH
MENO
MESIAC
MESIÁŠ
MESTO
MIERNOSŤ
MIESTO
MILOSRDENSTVO
MILOSŤ
MINISTÉRIUM
MISIA
MLADOSŤ
MLČANIE
MLIEKO
MOC
MOCNOSŤ
MODLITBA
MODLY
MOJŽIŠ
MORÁLKA
MORE
MRAVNOSŤ
MUČENÍK
MÚDROSŤ
MYŠLIENKY
MÝTUS
MZDA

N

NÁBOŽENSTVO
NÁBOŽNOSŤ
NABUCHODONOZOR
NADBYTOK
NÁDEJ
NAHOTA
NÁHRADA
NACHÁDZAŤ
NAPODOBŇOVAŤ
NÁPOJ
NAPOMÍNAŤ
NAPRAVOVANIE
NÁREK
NÁRODY
NÁSILIE
NASLEDOVAŤ
NASÝTIŤ
NÁUKA
NÁVRAT
NÁVŠTEVA/NAVŠTÍVENIE
NAZERAŤ
NEBESKÉ MOCNOSTI
NEBESKÉ TELESÁ
NEBESKÉ VOJSKÁ
NEBEZPEČENSTVO
NEBO
NEČISTOTA
NEDEĽA
NEHA
NEKVASENÝ CHLIEB
NENÁVISŤ
NEPLODNOSŤ
NEPOSLUŠNOSŤ
NEPREDPOJATOSŤ
NEPRIATEĽ
NEPRÍTOMNOSŤ
NERESTI
NESMRTEĽNOSŤ
NESTRANNOSŤ
NESÚHLAS
NEŠŤASTIE
NEÚSPECH
NEÚTECHA
NEVERNOSŤ
NEVIERA
NEVINNÝ
NEZAUJATOSŤ
NIČ
NIČOTA
NINIVE
NOC
NOE
NOVOOBRÁTENEC
NOVOVEREC
NOVÝ

O

OBDIV
OBDOBIA
OBERAČKA
OBETA
OBETNÝ DAR
OBETOVANIE
OBLAK
OBLIČAJ
OBNOVIŤ
OBOZRETNOSŤ
OBRADY
OBRANCA
OBRÁTENIE
OBRAZ
OBRIEZKA
OBÝVAŤ
OBŽALOVAŤ
OČAKÁVANIE
ODČINENIE
ODDEĽOVANIE
ODEV
ODCHOD
ODKÚPENIE
ODLUČOVANIE
ODMENA
ODMIETNUTIE
ODŇATIE
ODOPRENIE POSLUŠNOSTI
ODOVZDANIE SA
ODPADNUTIE
ODPLATA
ODPOČINOK
ODPUSTENIE
ODSÚDENIE
ODVÁŽNOSŤ
ODVETA
OHEŇ
OHLÁSENIE
OHOVÁRANIE
OKO
OLEJ
OLIVOVÝ VRCH
OLTÁR
OPATERA
OPATRNOSŤ
OPITOSŤ
OPOJENIE
OPORA
OPOVRHOVANIE
ORGANIZMUS
ORODOVANIE
OSLOBODENIE/SLOBODA
OSOBA
OSOČOVANIE
OSPRAVODLIVENIE
OSUD
OSUDOVOSŤ
OTCOVIA A OTEC
OTROK
OTVORIŤ
OVCA
OVOCIE
OZNÁMENIE

P

PÁN
PANENSTVO
PARÚZIA
PASCHA
PASTIER
PASTIER A STÁDO
PATRIARCHOVIA
PEČAŤ
PEDAGÓGIA
PEKLO
PENIAZE
PERY
PETER
PEVNOSŤ
PIESEŇ
PIETA/NÁBOŽNOSŤ
PISÁR
PÍSMO
PLAKAŤ
PLÁN BOŽÍ
PLEMENO
PLERÓMA
PLNOSŤ
PLOD/OVOCIE
PLODNOSŤ
POCITY
POCTA
POČÚVAŤ
POĎAKOVANIE
PODOBA
PODOBENSTVO
PODSVETIE A PEKLO
POHAN
POHANA
POHÁR
POHLAVNOSŤ
POHORŠENIE
POHOSTINNOSŤ
POHREB
POHROMA
POCHOVAŤ
POCHYBNOSŤ
POJEDNÁVANIE SÚDNE
POKÁNIE/OBRÁTENIE
POKLONA
POKOJ
POKOLENIE
POKRM
POKROK
POKRYTEC
POKUŠENIE
POKUŠITEĽ
POLITICKÝ STAV
POĽNOHOSPODÁRSTVO
POLYGAMIA
POMÁHANIE
POMAZANIE
POMAZANIE CHORÝCH
POMOC
POMSTA
PONÍŽENOSŤ
POPOL
PORÁŽKA
PORODIŤ
POSADNUTIA DIABLOM
POSLANIE
POSLAŤ
POSLEDNÝ
POSLUŠNOSŤ
POSMEŠKÁR
POSOLSTVO
POSVÄTENIE
POSVÄTNÉ DEJINY
POSVÄTNÝ
POŠKVRNENIE
POTEŠIŤ
POTOMSTVO
POTOPA
POTRAVA/VÝŽIVA
POTREBA
POTRESTANIE
POTVRDIŤ
POUČOVAŤ
POVINNOSŤ
POVOLANIE
POVÝŠENIE KRISTA
POVZBUDENIE
POZNANIE
POZNAŤ
POZVANIE
POZVAŤ
POŽEHNANIE
PÔST
PRÁCA
PRACH
PRAMEŇ
PRAVDA
PRAVICA
PRÁVO
PRÁVOMOC
PREBÝVAŤ
PREDJESTVOVANIE
PREDKOVIA
PREDOBRAZ
PREDURČIŤ
PRECHOD
PREJAVENIE SA
PREKLIATIE
PREKLÍNANIE
PREMENENIE
PRENASLEDOVANIE
PREPORODENIE/ZNOVUZRODENIE
PREPUSTIŤ NA SLOBODU
PRESBYTER
PREZIERAVOSŤ
PREŽITIE
PRIAMOSŤ
PRIATEĽ
PRIEPASŤ
PRIHOVÁRANIE
PRÍCHOD
PRÍCHOD PÁNA
PRIJAŤ
PRIJÍMANIE
PRIKÁZANIA
PRÍKLAD
PRIPRAVENÝ
PRIROVNANIE
PRÍSAHA
PRISĽÚBENIE
PRÍTOMNOSŤ BOŽIA
PRÍVETIVOSŤ
PROCES
PROFÁNNY
PROROK
PROSIŤ
PROSTREDNÍK
PROTIVNÍK
PRST BOŽÍ
PRVENSTVO
PROVORODENÝ
PRVOTINY
PRVÝ
PÚŠŤ
PUTOVANIE/PÚŤ
PÝCHA

R

RABBI
RADA
RADOSŤ
RACHAB
RAJ
RAMENO A RUKA
RANA
REČ
REČ NEBOJÁCNA
RIADIŤ
RÍM
RÍŠA
ROBOTNÍK
RODIČIA
RODINA
RODOKMEŇ
ROK
ROSA
ROZDELENIE
ROZLÚČKA
ROZLUKA
ROZOPRA
ROZOZNÁVANIE
ROZPRÁVKY
ROZPTÝLENIE
ROZTRŽKA
ROZUM
ROZVÁŽNOSŤ
ROZVOD
RÚCHO
RÚCHO SVADOBNÉ
RUKA

S

SABAT
SADIŤ
SADUCEJI
SAMOTA
SATAN
SEBAPREMÁHANIE
SEBAZAPIERANIE
SEBECTVO
SEDEM
SEKTY
SERAFÍNI
SCHIZMA
SIAŤ
SILA
SINAJ
SION
SIROTA
SKALA
SKLAMANIE
SKROMNOSŤ
SKRYŤ
SKÚSENOSŤ
SKÚŠANIE
SKÚŠKA/POKUŠENIE
SKUTKY
SLABOSŤ
SLÁVA
SLNKO
SLOVO
SLOVO BOŽIE
SLOVO ĽUDSKÉ
SLUŽBA DUCHOVNÁ
SLÚŽIŤ
SLUŽOBNÍK BOŽÍ
SLZY
SMÄD
SMELOSŤ
SMIECH
SMRŤ
SMÚTOK
SNÍVANIE
SNY
SOBOTA
SODOMA A GOMORA
SOĽ
SOLIDÁRNOSŤ
SOLÍDNOSŤ
SPÁNOK
SPÁSA
SPASITEĽ
SPEV
SPOJENECTVO
SPOLOČENSTVO
SPOLOČNOSŤ
SPOMIENKA/PAMIATKA
SPRAVODLIVOSŤ
SPRAVODLIVÝ
SPRAVOVAŤ
SPRIEVODCA
SRDCE
STABILITA
STÁDO
STÁLOSŤ
STAN
STAROBA
STAROSŤ
STAROSTLIVOSŤ
STARŠÍ
STARÝ
STAVAŤ
STÉLA
STRACH
STRETNÚŤ
STRIEDMOSŤ
STROM
STVORENIE
SÚCIT
SÚD
SÚŽENIE
SVADBA
SVÄTÝ
SVÄTYŇA
SVEDECTVO
SVEDOMIE
SVET
SVETLO A TMA
SVETSKÝ
SVIATKY
SVIATOSŤ
SYMBOL
SYNAGÓGA
SYN BOŽÍ
SYN ČLOVEKA
SYN DÁVIDOV

Š

ŠADDAJ
ŠALAMÚN
ŠEOL
ŠĽACHETNOSŤ
ŠOMRANIE
ŠPINA
ŠŤASTIE
ŠTEDROSŤ
ŠTYRIDSAŤ

T

TÁBOR
TABULE ZÁKONA
TAJNÝ
TAJOMSTVO
TELESNOSŤ
TELO
TELO KRISTOVO
TEMNOTY
TEOFÁNIA
TESTAMENT
TIEŇ
TICHOSŤ
TÓRA
TRADÍCIA
TRÁPENIE
TRESTY
TRIEZVOSŤ
TROJICA
TRÓN
TRPEZLIVOSŤ
TRÝZEŇ
TURÍCE
TÚŽBA
TVÁR
TYP
TYRAN
TÝRUS A SIDON
TÝŽDEŇ

U

ÚCTA
UCTIEVANIE
ÚČASŤ
UČENIE
UČENÍK
UČENLIVOSŤ
UČITEĽ
UČITEĽ ZÁKONA
UDALOSŤ
ÚDEL
ÚFNOSŤ
ULOŽENIE
UMIERNENOSŤ
UMŔTVOVANIE
UMÝVAŤ
ÚNAVA
UNIVERZALIZMUS
ÚPLNOSŤ
UPONÍŽENIE
ÚPRIMNÝ
URÁŽKA
ÚSTA
USTÁLENOSŤ
ÚTEK
ÚTLAK
ÚTOČISKO
UTRPENIE
ÚTULOK
UZDRAVENIE
ÚZKOSŤ
UZNANIE

V

VÁŠEŇ
VÄZENIE
VĎAČNOSŤ
VDOVY
VEČERA
VEČNOSŤ
VEČNÝ
VEDA/VEDOMOSŤ
VEDIEŤ
VEĽKÁ NOC
VEĽKŇAZ
VEĽKODUŠNOSŤ
VEĽKOSŤ
VERIACI
VERNOSŤ
VESMÍR
VEŠTBA
VIDENIA
VIDIEŤ
VIERA
VIETOR
VINICA
VÍNO
VÍŤAZSTVO
VKLADANIE RÚK
VLASŤ
VLASTNÍCTVO
VNÚTRO
VODA
VODCA
VOJNA
VOĽBA
VOŇAVKA
VÔĽA BOŽIA
VÔŇA
VRAŽDA
VRCH
VTELENIE
VYHLÁSIŤ
VYHNANSTVO
VYCHOVÁVANIE
VYJSŤ
VÝKLAD
VÝKRIK
VYKÚPENIE
VÝKUPNÉ
VYLIATIE OBETNÉ
VYLÚČIŤ
VYPLNIŤ
VYSLOBODENIE
VYSTÚPENIE DO NEBA
VYSTÚPIŤ
VÝŠINA
VÝŠKA
VYTRVALOSŤ
VYUČOVAŤ
VYVOLENIE
VYZNANIE
VYZNANIE VIERY
VÝZVA
VÝŽIVA
VZBURA
VZKRIESENIE
VZOR
VZPRIAMENÝ
VZRAST

Z

ZÁBEZPEKA
ZABITIE ČLOVEKA
ZABUDNUTIE
ZAHANBENIE
ZÁHROBNÝ ŽIVOT
ZÁHUBA
ZACHRÁNIŤ
ZAJATIE
ZÁKON
ZALOŽENIE/ZÁKLADY
ZÁMER BOŽÍ
ZÁNIK SVETA
ZÁPAS
ZÁRMUTOK
ZÁRODOK
ZASLEPENOSŤ
ZÁSLUHA
ZÁSNUBY
ZÁSTUP
ZASVÄTIŤ
ZATRATIŤ
ZATVORIŤ
ZATVRDLIVOSŤ
ZAVÁDZAŤ
ZÁVDAVOK
ZÁVET
ZÁVISŤ
ZÁVOJ
ZAVRHNÚŤ
ZAVRIEŤ
ZAVŔŠENIE SVETA
ZÁZRAK
ZBER ÚRODY
ZBIERKA DOBROČINNÁ
ZBRANE
ZDRAVIE
ZDRŽANLIVOSŤ
ZDRŽANLIVOSŤ POHLAVNÁ
ZELÓTI
ZEM
ZHANOBENIE
ZHROMAŽDENIE
ZHROMAŽDIŤ
ZJAVENIA KRISTOVE
ZJAVENIE
ZJEDINENIE
ZJEDNOTENIE
ZLÍ DUCHOVIA
ZLO
ZLOREČENIE/PREKLÍNANIE
ZĽUTOVNICA
ZMÄTOK
ZMIERENIE
ZMILOVANIE
ZMLUVA
ZNAK
ZNALEC ZÁKONA
ZNAMENIE
ZNEUCTENIE
ZNIČIŤ
ZNOVUZRODENIE
ZOBUDIŤ
ZODPOVEDNOSŤ
ZOSTÚPIŤ
ZRADA
ZRIEKNUTIE
ZRKADLO
ZRNO
ZVIAZAŤ/ROZVIAZAŤ
ZVIERATÁ A ŠELMA
ZVIESŤ
ZVRÁTENOSŤ
ZVYŠOK

Ž

ŽALMY
ŽALOSTENIE
ŽATVA
ŽELANIE
ŽENA
ŽENÍCH/NEVESTA
ŽERTVA
ŽIADOSŤ
ŽIADOSTIVOSŤ
ŽIARLIVOSŤ
ŽID
ŽIDOVČIACI
ŽIVOBYTIE
ŽIVOČÍCHY
ŽIVOT

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Slovník biblickej teológie

  • Bežná cena: 20.00€
  • Naša cena: 18.00€
Deti z celého sveta mali možnosť napísať Svätému Otcovi list a spýtať sa ho na niečo. Rýchlo poslal..
8.50€ 7.65€

Páter James Martin SJ pochádza z rodiny nie príliš horlivých amerických katolíkov. K svätcom preto..
14.90€ 13.41€

Preklad, analýza textu   Dielo hipponského biskupa sv. Augustín De catechizandis rudibus ..
6.50€ 5.85€

Stručný katolícky teologický slovník predstavuje nástroj potrebný na zoznámenie sa so zákl..
20.00€ 18.00€